Sa oled siin

Välistöötlemine

Käesolev info on õigusakte selgitava iseloomuga ja miski selles ei asenda õigusaktides sätestatut.

1. Välistöötlemise tolliprotseduuri (edaspidi välistöötlemine) reguleerivad õigusaktid

2. Välistöötlemise eesmärk

Välistöötlemine annab osalise või täieliku tollimaksuvabastuse väljapoole liidu tolliterritooriumi töötlemiseks väljaveetud kauba reimpordil.

Reimpordil rakendatakse valmistootele kaubanduspoliitilisi meetmeid (nt koguselised piirangud), v.a juhul, kui tegemist on parandamisega või kui vastavalt päritolureeglitele on kaup säilitanud ELi päritolu.

Välistöötlemist rakendatakse liidu kaubale.

3. Välistöötlemise luba

Välistöötlemise rakendamiseks on vaja tolli luba.

Välistöötlemise lubasid on 3 erinevat liiki:

 • ühtne luba – eri liikmesriike hõlmav luba, kui välistöötlemist ja reimporti rakendatakse erinevates liikmesriikides;

 • tavaline luba – ühes liikmesriigis kehtiv luba;

 • tollideklaratsiooni alusel antud luba – ühekordseteks parandustoiminguteks väljastatav luba.

4. Loa taotlemine

Luba saab taotleda liidu tolliterritooriumil asutatud isik, kelle peamine raamatupidamine asub Eestis.

Loa taotlemise eeltingimused:

 • väljaviidav kaup on valmistootes identifitseeritav (v.a ekvivalentkaup või standardvahetus);

 • töötlemise arvestus võimaldab tollil teostada järelevalvet;

 • väljaviidavale kaubale ei rakendata eksporditoetusi ja muid LTS art 259 (2) nimetatud soodustusi.

5. Ühtse ja tavalise loa taotlemine

Ühtse ja tavalise loa saamiseks esitatakse loa taotlus elektroonselt süsteemis CDS (vt juhendit). Koos taotlusega esitatakse järgmised lisadokumendid:
 • välistöötlemise arvestuse vorm. Arvestus peab sisaldama DA artiklis 178 nimetatud andmeid.

 • töövõtuleping, kui töötlemine toimub tööettevõtte lepingu alusel.

Ühtse loa menetlemiseks kulub kuni 90 päeva (IA art 260). Tavalise loa menetlemiseks kulub kuni 30 päeva (DA art 171). Menetlemise periood algab päevast, millal kõik vajalikud dokumendid ja informatsioon on tollile esitatud.

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse. Loa väljastamisest keeldumise otsuse kohta võib loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

6. Loa taotlemine tollideklaratsiooni alusel

Tollideklaratsiooni alusel saab välistöötlemise protseduurile suunamise luba taotleda juhul kui ei ole tegemist põllumajanduskaupadega (DA lisa 71-02).

Loa saamiseks esitatakse töötlemiskoha järgsesse tolliasutusse asjakohane tollideklaratsioon (profiil E1). Tollideklaratsiooni alusel luba ei saa taotleda, kui tollideklaratsiooni esitamiseks kasutatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni (LTS 166) või muud lihtsustust (LTS 179, 182).

Kauba vabastamist protseduuriks (tollideklaratsiooni olek „vabastatud“) loetakse loa väljastamiseks (IA art 262).

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse.

Loa väljastamisest keeldumise otsuse kohta võib loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

7. Loaomaniku kohustused

Loaomanik peab tagama:
 • kaupade välja- ja sisseveo dokumentide korrektse vormistamise ja tollideklaratsiooni nõuetekohase täitmise;

 • kaupade üle korrektse arvestuse pidamise;

 • impordimaksude õige arvestamise ja tasumise;

 • asjassepuutuvate andmete muutumisel tolli teavitamise.

8. Protseduuri rakendamine

Protseduuri rakendamiseks esitatakse loal märgitud protseduuri alustavale tolliasutusele (tollideklaratsiooni alusel antud loa korral töötlemiskohajärgsele tolliasutusele) tollideklaratsioon. Lisadokumentide viited märgitakse tollideklaratsioonile (lahter 44) ja esitatakse tolli nõudmisel:
 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve);
 • välistöötlemise luba (tavalise ja ühtse loa korral);
 • teabeleht INF 2 juhul, kui valmistoote reimport toimub teises liikmesriigis (TDA lisa 13 lisa 71);
 • toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist.

Tollideklaratsiooni täitmise erisused (lisaks tollideklaratsiooni täitmise juhendile) tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex:

 • Profiil: märgitakse kood „E" või „E1" (tollideklaratsiooni alusel antud loaga välistöötlemine).
 • Lahter 2: märgitakse loa omaniku registrikood (tavalise ja ühtse loa korral).
 • Lahter 37 A: märgitakse kood „21".
 • Lahter 44: eelneva loa korral märgitakse kood „C019" ja loa nr ning loa kehtivuse alguse kuupäev. Kui luba taotletakse tollideklaratsiooni alusel, märgitakse lahtritesse „44 LLT" (lihtsustatud loa taotlus) taotluse andmed:
  • 44AO „Töötlemise aadress" märgitakse töötlemiskoha aadress (kohustuslik)

  • 44AP „Identifitseerimine" märgitakse identifitseerimisvahendid, mille alusel on võimalik tuvastada importkaupa töödeldud tootes (nt seerianumber, pildid, tehniline kirjeldus) (kohustuslik)

  • 44AG „Majanduslik tingimus" märgitakse kood „01" või „30-4" (kohustuslik)

  • 44AH „Tollikäitlusviisi kestvus" märgitakse kuude arv, kui kaua kaup on seestöötlemise protseduuril (kohustuslik)

  • 44AI „Lõpetamise tolliasutuse kood" märgitakse maksu- ja tolliasutuse kood, kus kavatsetakse vormistada kaubale re-ekspordi või muu järgneva tolliprotseduuri deklaratsioon (kohustuslik)

  • 44BH „Töötlemise laad" märgitakse töötlemistoimingute laad (nt värvimine, osade asendamine) (kohustuslik)

  • 44AD–AF„Kompensatsioonitoote kood, kirjeldus, tulemimäär" märgitakse töödeldud toote 8-kohaline kaubakood, kirjeldus ja tulemimäär (kohustuslik)

  • 44AJ–AN „Administratiivne aadress" märgitakse töötleja administratiivne aadress juhul kui see on erinev töötlemiskoha aadressist

9. Reimpordi tolliprotseduuri suunamine Impulsis

Loa omanik või loa omanikult nõusoleku saanud isik esitab reimpordi tollideklaratsiooni Impulsis (LTS art 259 lg 1).

Deklareerida saab profiilil „H1“ või kasutada lihtsustusi „I1A“ (eelneva loaga) või „I1B“ (eelneva loata).

Profiili „I1A“ saab kasutada, kui tollilt on taotletud:

 • välistöötlemise luba (OPO luba) ja
 • lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise luba (SDE luba).

Profiilis „I1B“ on lubatud vaid lisadokumentide hilisem esitamine lisadeklaratsiooniga.
Üldjuhul järgneb lihtsustatud deklaratsioonile lisadeklaratsiooni esitamine. Kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ega kogus 1000 kg, võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, lihtsustatud deklaratsioonile märgitakse lisateabekood 94300.

Impulsis kasutatakse andmete sisestamiseks lehekülgi: Üldosa, Isikud ja Kaubad. Osade andmeelementide korral on lubatud valida, kas esitada need üldtasemel või kauba tasemel. Kui andmed esitatakse üldtasemel, siis kehtivad need kogu reimpordi tollideklaratsiooni kohta, aga kui esitatakse konkreetse kauba juures, siis kehtivad andmed ainut kauba kohta. Impulsis lisatakse CDSis taotletud loa numbri tolliotsuse andmeelementi.
 

Reimpordi tollideklaratsiooni esitamine Impulsis
 • Sisenege e-teenuste keskkonda e-MTA: TollTollideklaratsioonidImpordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteem „Impulss".
 • Vajutage paremal pool nupule „Uus deklaratsioon“.
 • Tollideklaratsiooni täitmine algab profiili valikust, järgneb deklaratsiooni liigi valik.
 • Reimpordi tollideklaratsiooni täitmise erisused (tutvuge Impulsi juhendite lehel juhendiga „Tollideklaratsiooni täitmine Impulsis").
Andmeelemendid Välistöötlemise luba on ühtne, tavaline või antud tollideklaratsiooni alusel

Eelnevad dokumendid ja mahakandmine
1201002000–1201001000

Märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni number, kui välistöötlemise luba oli antud tollideklaratsiooni alusel.

Lisadokumendid ja mahakandmine
1203002000–1203001000

 • Märgitakse kauba väärust tõendav dokument: N935 – Kaubaarve või N325 – Esialgne kaubaarve.
 • Märgitakse maksude käsitsi arvutamise tõendav dokument, kood „4004".
 • Märgitakse kõik dokumendid, mis on vajalikud kauba vabasse ringlusse lubamiseks ning esitatakse tolli nõudmisel.

Tolliotsused
1212002000–1212080000

Ühtse või tavalise loa korral märgitakse CDSis ettevõttele antud OPO loa number.

Protseduur
1109001000

Märgitakse kood „61" (reimport vabaks ringluseks)

Eelnev protseduur
1109002000

Märgitakse kood „21" (kui reimport on pärast välistöötlemist)

Lisaprotseduur
1110000000

 • Märgitakse koodiks „000", kui kasutatakse tasulist töötlemist või asendamist või remonti.

Tolli- ja käibemaks makstakse töötlemiskulude summalt + kindlustus- ja veokulud. Lisadokument „Maksude käsitsi arvutamist tõendav dokument (kood „4004“) on kohustuslik.

 • Märgitakse koodiks „B02", kui töödeldud tooted tuuakse tagasi pärast tasuta remonti (sh garantiiremonti).
 • Märgitakse koodiks „B03", kui töödeldud tooted tuuakse tagasi pärast tasuta asendamist.
Lisakoodide korral „B02" ja „B03" maksude käsitsi arvutamist tõendav dokumenti ei kasutata.

 

10. Maksustamine

10.1. Kaupade tasuta parandamine garantiilepingu alusel – vabasse ringlusse lubamisel tollimaksu ja käibemaksu ei maksta (LTS art 260 (1)).

10.2. Kaupade parandamine ja töötlemine – imporditollimaksu summa määratakse üldjuhul töötlemiskulude alusel (LTS art 86 (5)), mis sisaldab kauba importimisega seotud laadimis-, transpordi- ja kindlustuskulusid ELi piirini (LTS art 71 (1) e)).

Käibemaks makstakse töötlemiskulude alusel, mis sisaldab kõiki laadimis-, transpordi- ja kindlustuskulusid, nii kauba ekspordil Eesti piirist töötlemiskohta kui impordil Eesti piirini. (Vt käibemaksuseaduse § 13 lg 5)

Kui töödeldud tootele kohaldatakse koguselist tollimaksu arvutatakse tollimaksu summa vastavalt DA art 75:

(töödeldud toote tolliväärtus – eksporditud kauba statistiline väärtus) × töödeldud tootele kohaldatav tollimaksu summa
töödeldud toote tolliväärtus

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

 

31.08.2021