42 protseduuri kasutamise tingimused

Käibemaksuseaduse § 17 (2¹) ja (2²) alusel on võimalik kaup suunata vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile (protseduurikood 42) käibemaksuvabalt.

Protseduurikoodi 42 kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • Importija peab olema Eesti käibemaksukohustuslane. Kui importija on teise Euroopa Liidu liikmesriigi (edaspidi liikmesriigi) isik, kes ei ole Eesti käibemaksukohustuslane, saab protseduuri kasutada, kui importijat esindab kaudselt tolliagentuur, kes on Eesti käibemaksukohustuslane.
  Märkus: Kui importija on Eestis isik, saab protseduuri kasutada vaid siis, kui importija on registreeritud Eesti käibemaksukohustuslasena.
 • Kaup tuleb pärast vabastamist toimetada samas seisundis viivitamata teise liikmesriiki seal registreeritud käibemaksukohustuslasele (edaspidi lõppsaaja).
  „Samas seisundis” tähendab, et kaubaga võib teha vaid selliseid toiminguid, mille eesmärk on kauba seisundi säilitamine, parandamine või taastamine.
  „Viivitamata” tähendab, et kaup tuleb toimetada teise liikmesriiki kohe. Vaid kauba seisundi parandamise või taastamise ning liikumise (näiteks kauba laadimine ühelt transpordivahendilt teisele) ajutised katkestused on lubatud.
 • Protseduurile suunamisel tuleb deklarandil tõendada kavatsust toimetada kaup teise liikmesriiki seal asuvale lõppsaajale kaubaveo saatedokumentidega.
 • Pärast kauba toimetamist teise liikmesriigi lõppsaajale tuleb deklarandil esitada järelevalve tolliasutusele selle kohta kinnitus. Kinnitusena esitatakse kaubaveo saatedokument või koopia sellest, millel on lõppsaaja originaalmärkega kinnitus kauba vastuvõtmise kohta.
  Järelevalve tolliasutus on see tolliasutus, kuhu deklarant on esitanud tagatise. Kinnituse kauba toimetamise kohta lõppsaajale saab edastada e-posti aadressile ekspordiseire@emta.ee.
 • Kui järelevalve tolliasutusele on esitatud kinnitus kauba toimetamise kohta lõppsaajale, lõpetab järelevalve tolliasutus deklaratsiooni järelevalve ning vabastab tagatise.
 • Kui kinnitust kauba toimetamise kohta teise liikmesriiki selleks määratud aja (üldjuhul 30 päeva tollideklaratsiooni aktsepteerimisest arvates) möödumisel ei ole esitatud või kui deklarant ei suuda kauba toimetamist teise liikmesriiki tollile rahuldavalt tõendada, nõuab järelevalve tolliasutus eelnevalt maksuvabastuse saanud kaubalt käibemaksu tasumist.
 • Kauba toimetamisest teise liikmesriiki tekib kauba Euroopa ühenduse sisene käive (edaspidi ühendusesisene käive).
  Märkus: Kui importija on Eesti käibemaksukohustuslane, tuleb ühendusesisene käive deklareerida käibedeklaratsioonil (edaspidi KMD) ja ühendusesisese käibe aruandel (edaspidi VD). Kui importija on teise liikmesriigi isik, keda kaudselt esindab Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud tolliagentuur, siis teise isiku eest teostatud kauba ühendusesisese käibe deklareerib tolliagentuur üksnes VD-l. KMD lahtris 3 0%-lise määraga maksustatavate toimingute ja tehingute hulgas tolliagentuur seda ei deklareeri.

Kui järelkontrolli tulemusena selgub, et vaatamata tagatise vabastamiseks esitatud kinnitusele kauba toimetamise kohta teise liikmesriigi lõppsaajale, ei ole kaup siiski teise liikmesriiki toimetatud, nõutakse eelnevalt maksuvabastuse saanud kaubalt käibemaksu tasumist.

Kui järelkontrolli tulemusena selgub, et protseduurikoodiga 42 imporditud kauba toimetamisest teise liikmesriiki on tekkinud kauba ühendusesisene käive või teise isiku eest teostatud kauba ühendusesisene käive, kuid tehing on VD-l deklareerimata, kohustatakse kohustuse täitmata jätnud isikut kauba ühendusesisest käivet deklareerima vastavalt käibemaksuseaduses sätestatule.

Kauba suunamiseks vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile koodiga 42 esitatav tollideklaratsioon peab olema täidetud vastavalt tolliseaduse § 27 alusel kehtestatud rahandusministri määruses „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks" sätestatule, arvestades järgmisi erisusi:

 • ühel tollideklaratsioonil tuleb deklareerida vaid ühte liikmesriiki ühele isikule (ühele lõppsaajale) saadetav kaup
 • lahter 17: lõppsaaja liikmesriik
 • lahter 37: 42xx
 • lahter 44AV: lõppsaaja nimi
 • lahter 44AX-BB: lõppsaaja aadress
 • lahter 44AA: lisadokumentidena tuleb märkida nii importimise aluseks olnud, kui ka need dokumendid, mis kinnitavad kavatsust toimetada kaup teise liikmesriiki. Samuti tuleb märkida ETT sertifikaadi koodid Y040 importija käibemaksukohustuslase number või Y04 2  importijat kaudselt esindava tolliagentuuri käibemaksukohustuslase number ja Y041  teises liikmesriigis asuva lõppsaaja käibemaksukohustuslase number
 • lahter 99U: järelevalve tolliasutuse kood (tolliasutuse kood, kuhu importija on esitanud tagatise)

42 protseduuri täpsema kirjeldusega saate tutvuda Complexi rubriigi protseduuripassidest »

 

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

25.03.2021