42 protseduuri kasutamise tingimused

Käibemaksuseaduse § 17 lõigete 2¹ ja 2² alusel on võimalik kaup suunata vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile (protseduurikood 42) käibemaksuvabalt.

Protseduurikoodi 42 kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 • Importija peab olema Eesti käibemaksukohustuslane. Kui importija on teise Euroopa Liidu liikmesriigi (edaspidi liikmesriigi) isik, kes ei ole Eesti käibemaksukohustuslane, saab protseduuri kasutada, kui importijat esindab kaudselt tolliagentuur, kes on Eesti käibemaksukohustuslane.

  Kui importija on Eestis isik, saab protseduuri kasutada vaid siis, kui importija on registreeritud Eesti käibemaksukohustuslasena.

 • Kaup tuleb pärast vabastamist toimetada samas seisundis viivitamata teise liikmesriiki seal registreeritud käibemaksukohustuslasele (edaspidi lõppsaaja).

  „Samas seisundis” tähendab, et kaubaga võib teha vaid selliseid toiminguid, mille eesmärk on kauba seisundi säilitamine, parandamine või taastamine.

  „Viivitamata” tähendab, et kaup tuleb toimetada teise liikmesriiki kohe. Vaid kauba seisundi parandamise või taastamise ning liikumise (näiteks kauba laadimine ühelt transpordivahendilt teisele) ajutised katkestused on lubatud.

 • Protseduurile suunamisel tuleb deklarandil tõendada kavatsust toimetada kaup teise liikmesriiki seal asuvale lõppsaajale kaubaveo saatedokumentidega.

 • Protseduurile suunamisel tuleb deklarandil esitada maksukorralduse seaduse § 120 lõike 1¹ alusel tagatis tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluva käibemaksu tagamiseks. Tagatissumma arvutamine on reguleeritud maksukorralduse seaduse § 120 lõike 4 alusel kehtestatud rahandusministri määruses „Tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate tollimaksust erinevate maksude tasumise tagamiseks nõutava tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused”.

 • Pärast kauba toimetamist teise liikmesriigi lõppsaajale tuleb deklarandil esitada järelevalve tolliasutusele selle kohta kinnitus. Kinnitusena esitatakse kaubaveo saatedokument või koopia sellest, millel on lõppsaaja originaalmärkega kinnitus kauba vastuvõtmise kohta.

 • Järelevalve lõpetamiseks tuleb tollideklaratsiooni kokkuvõtte lehel avada +märgist „94000 – Protseduuri 42 järelevalve“ ja lisada sinna dokument, mis tõendab kauba sihtriiki toimetamist. Seejärel kinnitada „järelevalve täidetud“.

 • Kui järelevalve lõpetamiseks on esitatud kinnitus kauba toimetamise kohta lõppsaajale, lõpetab järelevalve tolliasutus deklaratsiooni järelevalve ning vabastab tagatise.

  Kui kinnitust kauba toimetamise kohta teise liikmesriiki selleks määratud aja (üldjuhul 30 päeva tollideklaratsiooni aktsepteerimisest arvates) möödumisel ei ole esitatud või kui deklarant ei suuda kauba toimetamist teise liikmesriiki tollile rahuldavalt tõendada, nõuab järelevalve tolliasutus eelnevalt maksuvabastuse saanud kaubalt käibemaksu tasumist.

 • Kauba toimetamisest teise liikmesriiki tekib kauba Euroopa ühenduse sisene käive (edaspidi ühendusesisene käive).

  Kui importija on Eesti käibemaksukohustuslane, tuleb ühendusesisene käive deklareerida käibedeklaratsioonil (edaspidi KMD) ja ühendusesisese käibe aruandel (edaspidi VD). Kui importija on teise liikmesriigi isik, keda kaudselt esindab Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud tolliagentuur, siis teise isiku eest teostatud kauba ühendusesisese käibe deklareerib tolliagentuur üksnes VD-l. KMD lahtris 3 0%-lise määraga maksustatavate toimingute ja tehingute hulgas tolliagentuur seda ei deklareeri.

  Kui järelkontrolli tulemusena selgub, et vaatamata tagatise vabastamiseks esitatud kinnitusele kauba toimetamise kohta teise liikmesriigi lõppsaajale, ei ole kaup siiski teise liikmesriiki toimetatud, nõutakse eelnevalt maksuvabastuse saanud kaubalt käibemaksu tasumist.

  Kui järelkontrolli tulemusena selgub, et protseduurikoodiga 42 imporditud kauba toimetamisest teise liikmesriiki on tekkinud kauba ühendusesisene käive või teise isiku eest teostatud kauba ühendusesisene käive, kuid tehing on VD-l deklareerimata, kohustatakse kohustuse täitmata jätnud isikut kauba ühendusesisest käivet deklareerima vastavalt käibemaksuseaduses sätestatule.


  Kauba suunamiseks vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile koodiga 42 esitatava tollideklaratsiooni täitmisel tuleb arvestada järgmisi erisusi:

  • ühel tollideklaratsioonil tuleb deklareerida vaid ühte liikmesriiki ühele isikule (ühele lõppsaajale) saadetav kaup;

  • Sihtriik 1603000000 peab olema liikmesriik (v.a EE);

  • Maksukohustuslased 1316031000 (Roll) ja 1316034000 (Maksukohustuslasena registreerimise number) tuleb valida ja märkida:

   • FR1 Importija (Eesti käibemaksukohustuslane) – isik või isikud, kes on impordiliikmesriigi poolt määratud või tunnistatud käibemaksu tasumise eest vastutavaks kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 201;
   • FR2 Klient (teise liikmesriigi käibemaksukohustuslane) – isik, kes vastutab liidusiseselt soetatud kaubalt käibemaksu tasumise eest kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 200;
   • FR3 Maksuesindaja (tolliagentuur, kes on Eesti käibemaksukohustuslane) –  importija määratud maksuesindaja, kes vastutab käibemaksu tasumise eest impordiliikmesriigis.
   Protseduuri 42 kasutamisel on võimalik tollideklaratsioonil kasutada maksukohustuslaste rolle järgmiste kombinatsioonidena:
   • FR1 ja FR2 kasutatakse sel juhul, kui importija omab Eesti käibemaksukohustuslase numbrit. FR1 on importija Eesti käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks ja FR2 on teise liikmesriigi kauba lõppsaaja käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks;
   • FR3 ja FR2 kasutatakse sel juhul, kui importija on teise liikmesriigi isik, kes ei oma Eestis käibemaksukohustuslase numbrit. FR3 on tolliagentuuri, kes esindab importijat kaudse esindusega, Eesti käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks ja FR2 on teise liikmesriigi kauba lõppsaaja käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

42 protseduuri täpsema kirjeldusega saate tutvuda Complexi rubriigi protseduuripassidest »

 

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

25.08.2021