Sa oled siin

Tolliõiguse muudatused

1. maist 2016 kohaldunud liidu tolliõiguse kõige olulisemateks õigusaktideks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestati liidu tolliseadustik (LTS) ning LTSi kaks rakendusakti, milleks on komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446 (DA) ja komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (RA).

Lisaks kehtestati Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/578 LTSi tööprogramm, millega nähakse ette elektrooniliste süsteemide väljatöötamise rakendamise kava. Tööprogrammi kohaselt peab paberivaba keskkond tolli ja kaubanduse jaoks olema valmis ning kasutusele võetud hiljemalt 31. detsembril 2020.

Eelnevast lähtuvalt võeti vastu ka üleminekueeskirjade delegeeritud määrus 2016/341 (ÜDA), mis kehtestab reeglid, kuidas toimuvad tolliformaalsused perioodil, kui infosüsteemid ei toeta veel uut õiguskeskkonda, s.o 2016.–2020. aastal. See tähendab, et teatud uued tolliformaalsused ei kohaldunud koheselt 1. maist 2016.

Käesolevas rubriigis anname ülevaate nii viimastest tolliõiguse muudatustest kui ka olulisematest muudatustest 1. maist 2016, kui toimusid suuremad tolliõiguse muudatused seoses uue tolliseadustiku rakendumisega. Samuti on kättesaadavad liidu tolliseadustiku erinevad koolitusmaterjalid.

Viimased jõustunud muudatused

23. veebruaril 2021 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 63) tolliseadustiku rakendusaktide muudatused – delegeeritutud määrus 2021/234 (millega muudetakse määrust 2015/2446) ja rakendusmäärus 2021/235 (millega muudetakse määrust 2015/2447). Tegemist on väga olulise muudatusega, kuna muudetakse eri liiki deklaratsioonide, teadete ja tõendite andmenõudeid, nende vorminguid ning vormidel kasutatavaid koode. Kuna uued elektroonilised tollisüsteemid, mille kaudu toimub teabevahetus nii tolli ja ettevõtja vahel kui ka erinevate tolliasutuste vahel, võetakse nii liikmesriigi sees kui liikmesriigiti kasutusele erinevatel aegadel (vastavalt tööprogrammis ettenähtud tähtaegadele), siis muudatuse eesmärk on tagada erinevate elektrooniliste tollisüsteemide omavaheline koostalitus (sh üleminekuperioodil).

Uued andmenõuded, nende vormingud ja kasutatavad koodid on sätestatud nimetatud määruste lisas B ning ajakohastatud üleminekumeetmed lisas C. Oluline on tähele panna, et Eesti võtab vastavalt tööprogrammi ajakavale kasutusele 1. juulist 2021 kaks uut elektroonilist tollisüsteemi koos uute andmeelementidega ja nendeks on:

  1. Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Impulss), mis hõlmab endas kauba suunamist vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise protseduurile (sh lihtsustatud deklaratsioonid) ning kauba esitamise teadet (ehk profiilid H1 kuni H7, I1 ja I2);
  2. Sisenemisformaalsuste rakendus NES (ICS2), mis hõlmab endas kauba suunamist ajutisele ladustamisele ja kauba esitamise teadet (ehk profiilid G3 kuni G5). Esimeses etapis rakendub süsteemi kasutamise kohustus üksnes lennutranspordiga saabuvatele posti- ja kullersaadetistele.

Mis muutus 1. maist 2016

Olulisemad muudatused:

  • kõikide tollitoimingute ümbersuunamine elektroonilisse keskkonda ja ühtsete andmenõuete kehtestamine tollidokumentidele

  • üleeuroopalise tolliotsuste süsteemi loomine (ühtsed nõuded lubadele, taotlustele ning nende üleeuroopaline kasutus)

  • tollitoimingute ühtlustamine kogu liidu tolliterritooriumil (nt tagatised, protseduurid, lihtsustused), mis tagab ettevõtjate võrdse kohtlemise kõikides liikmesriikides

  • tollitoimingute lihtsustamine (keskne tollivormistus, enesehindamine, arvestuskanne, transiidilihtsustused)

Liidu tolliseadustiku koolitusmaterjalid

Rubriigis on avaldatud Maksu- ja Tolliameti koostatud 1. mail 2016. a jõustunud liidu tolliseadustiku koolitusmaterjalid ning Euroopa Liidu Komisjoni koostatud suunised ja e-koolitusmoodulid.

Maksu- ja Tolliameti koolitusmaterjalid
Euroopa Liidu suunised ja koolitusmoodulid

 

04.03.2021