Printsipaalina tegutsemise õiguste andmise teenusstandard

KINNITATUD
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
27.01.2006 käskkirjaga nr 58-P

Printsipaal on isik, kes korraldab kauba transiitvedu lähtetolliasutusest sihttolliasutusse.

Transiit on tolli poolt aktsepteeritav hõlbustus, mida ettevõtjad saavad kasutada, et viia kaupa üle piiri või läbi territooriumide ilma selliseid makse maksmata, mis tuleks tasuda kauba territooriumile toomisel või sealt välja viimisel. Ühendusevälise kauba maksuvabaks veoks Euroopa liikmesriikide tolliterritooriumil kasutatakse ühenduse välistransiidi protseduuri.

Lähtetolliasutuses aktsepteeritakse kauba suhtes transiidiprotseduuri rakendamiseks transiidideklaratsioon ja  sihttolliasutuses esitatakse transiidiprotseduuril olev kaup transiitveo lõpetamiseks. Printsipaal vastutab mistahes tolli- ja muude maksude maksmise eest, kui on toimunud eeskirjade eiramine.

Printsipaalina tegutsemise kord on sätestatud: ühenduse tolliseadustiku, ühenduse tolliseadustiku rakendussätete, ühistransiidi konventsiooni, tolliseaduse ja muude õigusaktidega.

1. Tagatised

Tagamaks tolli- ja muude maksude tasumine, kui transiitveo käigus peaks tekkima (tolli)võlg, nõutakse printsipaalilt finantskatte ehk tagatise esitamist. Riigiasutused on tagatise esitamisest vabastatud. Tagatise peab printsipaal esitama lähtetolliasutusele koos kauba ja transiidideklaratsiooniga. Tagatise kasutamiseks (v.a pangakaardiga või ülekandega tehtava sissemakse korral) tuleb printsipaalil registreeruda piirkondlikus maksu- ja tollikeskuses.

Tagatise võib esitada sissemaksena Maksu- ja Tolliameti tagatiskontole või selle võib anda käendaja. Käendajaks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik, keda tolliasutus tunnustab. Käendaja ja printsipaal ei tohi olla üks ja sama isik.

Tagatis võib olla üksiktagatis, millega tagatakse üks transiitvedu, või üldtagatis, millega tagatakse mitut transiitvedu.

Üldtagatisena aktsepteeritakse tolliasutusele esitatud käendusdokumenti. Üldtagatise kasutamise õiguse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus ja tollivõla limiidi arvestus sellele piirkondlikule tolliasutusele, kelle piirkonnas peamiselt tolliformaalsusi teostama hakkate.

Üldtagatise kasutamise õiguse saab anda juhul, kui:

 • kasutate korrapäraselt transiidi tolliprotseduuri ja olete võimeline täitma oma kohustused selle tolliprotseduuri osas;
 • Teil ei ole olnud korduvaid tõsiseid tollieeskirjade rikkumisi.

Üksiktagatisena aktsepteerime:

 • pangakaardiga või ülekandega tehtud sissemakset Maksu-  ja Tolliameti tagatiskontole (sularahas ei saa sissemaksu teha);
 • käendusdokumenti üheks transiitveoks käendusdokumendis märgitud  lähtetolliasutusest planeeritud sihttolliasutusse;
 • käendaja poolt väljastatud maksekviitungit.

Üksiktagatise sissemakse kantakse printsipaali pangakontole tagasi siis, kui tansiidiprotseduur on nõuetekohaselt lõpetatud. Ülekande kulud jäävad printsipaali kanda. Printsipaal vabaneb kohustusest transiitveose eest kui sihttolliasutuse kinnitav elektrooniline teade jõuab lähtetolliasutusse.

2. NCTS

Kogu transiidi tolliprotseduur transiitveo alustamisest kuni tolliprotseduuri lõpetamiseni tuleb teostada elektroonselt. Kõik Eesti Vabariigis transiitvedudega tegelevad ettevõtted saavad transiidideklaratsioonide edastamiseks kasutada elektroonilist süsteemi NCTS.

Transiidideklaratsioonide elektroonseks edastamiseks NCTS-i kaudu tuleb sõlmida e-maksuameti/e-tolli kasutaja leping. Kasutaja lepingu saab sõlmida e-maksuameti/e-tolli lehel toodud juhiseid järgides. Äriühingu seaduslik esindaja saab kasutajaid volitada e-maksuametis/e-tollis või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Teenindusbüroos kasutajaõiguste taotlemiseks vajalike taotluste ja volikirjade näidised leiate meie kodulehelt.

Välisriigis registreeritud printsipaalid saavad piiritolliasutustes transiidideklaratsioone elektrooniliselt edastada interneti kaudu:

3. Printsipaalil on õigus:

 • taotleda vähendatud tagatissumma määramist  või tagatise esitamisest vabastamist tingimusel, et:
  • olete viimase 12 kalendrikuu jooksul teostanud regulaarselt transiitvedusid;
  • Teie majanduslik olukord võimaldab täita võetud kohustusi;
  • esitate meile transiidideklaratsiooni elektroonselt sõlmides meiega eelnevalt vastava kirjaliku lepingu;
  • rakendate transiitvedusid kohaldades kõrgeid turvastandardeid (näiteks kasutate seadmeid kaupade asukoha tuvastamiseks);
  • teete tolliga tihedat koostööd.

Märkus: tagatise esitamisest vabastamist ei saa taotleda kõrgendatud riskiastmega kauba puhul, mis on loetletud Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 44 c vaadake meie kodulehelt riskikaupade nimekirja (70.76 KB, PDF).

 • tegutseda printsipaalina Euroopa Liidu, Rumeenia Vabariigi, EFTA riikide tolliterritooriumil kui tagatis seal kehtib;
 • mitte esitada tagatist, kui tollivõlast tulenev maksusumma ei ületa 500 eurot ühe veose kohta;
 • lõpetada transiitvedu teises tolliasutuses, mis ei ole märgitud transiidideklaratsioonile;
 • esitada transiidideklaratsioon paberdokumendil juhul kui infosüsteemi töökatkestus kestab kauem kui 30 minutit;
 • saada tolliasutuselt tagasi Teie poolt täidetud kviitung (TC 11);
 • põhjendatud juhtudel paluda pikendatud piiraja määramist;
 • tunnistada igal ajal kehtetuks üldtagatise sertifikaadil märgitud isiku volitused.

4. Meie õigused ja kohustused:

 • teha kirjalik otsus tagatise õiguse andmise/mitteandmise kohta hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul;
 • väljastada üks või mitu üldtagatise sertifikaati või tagatisest vabastamise sertifikaati, kui tolliasutus andis üldtagatise kasutamise või tagatisest vabastamise loa;
 • kontrollida regulaarselt esitatud üldtagatissumma piisavust;
 • väljastada tagatisnõue üksiktagatise sissemakse korral;
 • esitada täiendava tagatise nõue, kui tagatissumma ei ole piisav;
 • nõuda, et koondveosena saadetud kaubasaadetised oleksid hõlmatud ühe transiidideklaratsiooniga;
 • jätta tolliprotseduuri nõuetekohase rakendamise kontrollimiseks transiidideklaratsioon pärast transiitveo lõppemist  järelevalve alla kuni tolliprotseduuri lõpetamiseni.

5. Printsipaalilt oodatakse järgmiste kohustuste täitmist:

 • esitab transiitveo alustamisel lähtetollipunktis:
  • tagatise;
  • transiitveol kasutatava kommertsveoki;
  • transiitveoks võetud kauba;
  • transiitveoks vajaliku tollideklaratsiooni ja kauba saatedokumendid;
  • esindaja isikut tõendava dokumendi.
 • toimetab transiitveoks võetud kauba lähtetolliasutusest puutumatuna sihttolliasutusele  määratud piiraja jooksul;
 • esitab tollivõla limiidi kasutamise aruande tolliasutuse poolt määratud perioodi kohta üldtagatise kasutamise või tagatise esitamisest vabastuse korral;
 • tagastab maksu- ja tollikeskusele üldtagatise sertifikaadi või tagatise esitamisest vabastamise sertifikaadi kehtivusaja lõppemisel 30 kalendripäeva jooksul kehtivusaja lõppemise päevast arvates;
 • tasub tollivõla tekkimisel tollivõlast tuleneva maksusumma.

6. Informatsioon

Lisainformatsiooni printsipaalina tegutsemise kohta saab:

 • tolliinfost (telefon: 880 0814; e-post: tolliinfo@emta.ee)
 • tolliformaalsusi teostavalt ametnikult

 

09.05.2016