Ühis-/liidu transiidiprotseduur

Kui veate kaupu, mis on toodud Euroopa Liitu (EL) tolli- ja maksupiirkonnast väljastpoolt ning mida ELis ei ole maksustatud, on kaupadele vaja teostada tollivormistus. Ettevõte või üksikisik saab transiiti kasutada siis, kui ta soovib tollimata kaupu viia ühest kohast teise. Tollimata kaupa tohib vedada vaid tolli loal. Luba võib omada laopidaja, kaubavedaja, ekspediitor või kauba valdaja.

Transiit on kauba vedu tollikontrolli all. Sel ajal ei ole kaupade eest tolli- ega muid makse makstud. Kui te ei soovi kaupadelt imporditollimakse tasuda saabumiskohas, vaid soovite kaubad viia ajutise ladustamise kohta või tollilattu, et deklareerida need hiljem, siis vajate selleks transiiti. Transiiti kasutatakse ka siis, kui kaupa kavatsetakse eksportida transiidiga EList või teise transiidiriiki. Transiidiriigid on lisaks ELi riikidele ka Norra, Šveits, Island, Liechtenstein, Türgi, Põhja-Makedoonia ja Serbia.

Liidu välistransiidiprotseduuri raames võib liiduvälist kaupa liidu tolliterritooriumil ühest kohast teise toimetada ilma makse tasumata ning teatud kaubanduspoliitilisi meetmeid rakendamata.

Liidu sisetransiidiprotseduuri käigus võib liidu kaupa liidu tolliterritooriumil toimetada ühest kohast teise väljaspool asuva riigi või territooriumi kaudu, ilma et kauba tollistaatus muutuks.

Liidu transiidiprotseduuri eeskirjad on sätestatud ELi tolliseadustikus ning tolliseadustiku delegeeritud ja rakendusmääruses.

Ühistransiidiprotseduuri kasutatakse kaubaveoks ühistransiidi riiki või läbi ühistransiidi riigi ning eeskirjad on sätestatud 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsioonis. Ühistransiidiprotseduuri konventsioon on leping ELi ja ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga liitunud riigi vahel, mis koosneb põhitekstist ja liidetest. Liited sätestavad ühistransiidiprotseduuri rakendamise eeskirju.

Turvalisuse ja julgeoleku andmetega transiidideklaratsioon tuleb esitada piiritolliasutuses kauba sisseveol tolliterritooriumile ja sealt väljaveol, kui transiidiprotseduurile ei eelne ekspordi tolliprotseduur. Kauba transiitveol ajutise ladustamise kohast ja/või tollilaost teise ELi liikmesriiki või EFTA riiki (Šveitsi, Norrasse, Islandile, Liechtenstein) turvalisuse ja julgeoleku andmeid ei esitata.

29.07.2020