Keskne tollivormistus

Liidu tolliseadustiku artikli 179 alusel on võimalik taotleda keskse tollivormistuse luba tollialaseid lihtsustusi kasutaval volitatud ettevõtjal (AEO).

Keskse tollivormistuse luba on vajalik siis, kui soovitakse esitada tollideklaratsioon oma registreeritud asukoha eest vastutavale tolliasutusele selle kauba kohta, mis esitatakse teises liikmesriigis asuvale tolliasutusele. Luba ei saa taotleda tollideklaratsiooniga. Taotluse menetlemine ja teiste liikmesriikide tolliasutustega konsulteerimine võib võtta aega kuni 90 päeva, mida vajadusel võib pikendada 30 päeva võrra.

Delegeeritud määruse 2015/2446 (DA) artiklid 149 ja 150 sätestavad keskse tollivormistuse loa andmise tingimused. Keskse tollivormistuse taotlused peavad olema seotud ühega järgmistest:

  • vabasse ringlusse lubamine
  • tolliladustamine
  • ajutine import
  • lõppkasutus
  • seestöötlemine
  • välistöötlemine
  • eksport
  • re-eksport

Kui tollideklaratsioon esitatakse deklarandi arvestuskande vormis, võib anda keskse tollivormistuse loa DA artiklis150 sätestatud tingimuste alusel.

Alates 01.05.2016 kuni uue tolliotsuste süsteemi valmimiseni saab keskse tollivormistuse luba taotleda kasutades lihtsustatud protseduuride ühtse loa taotlust.

Seadusandlik alus

 


 

08.02.2019