Sa oled siin

Tolliõiguse muudatused

1. maist 2016 kohaldunud liidu tolliõiguse kõige olulisemateks õigusaktideks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestati liidu tolliseadustik (LTS) ning LTSi kaks rakendusakti, milleks on komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446 (DA) ja komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (RA).

Lisaks kehtestati Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/578 LTSi tööprogramm, millega nähakse ette elektrooniliste süsteemide väljatöötamise rakendamise kava. Tööprogrammi kohaselt peab paberivaba keskkond tolli ja kaubanduse jaoks olema valmis ning kasutusele võetud hiljemalt 31. detsembril 2020.

Eelnevast lähtuvalt võeti vastu ka üleminekueeskirjade delegeeritud määrus 2016/341 (ÜDA), mis kehtestab reeglid, kuidas toimuvad tolliformaalsused perioodil, kui infosüsteemid ei toeta veel uut õiguskeskkonda, s.o 2016.–2020. aastal. See tähendab, et teatud uued tolliformaalsused ei kohaldunud koheselt 1. maist 2016.

Käesolevas rubriigis anname ülevaate nii viimastest tolliõiguse muudatustest kui ka olulisematest muudatustest 1. maist 2016, kui toimusid suuremad tolliõiguse muudatused seoses uue tolliseadustiku rakendumisega. Samuti on kättesaadavad liidu tolliseadustiku erinevad koolitusmaterjalid.

 

Viimased jõustunud muudatused

 • 13. augustil 2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 204) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2018/1118, millega muudeti liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 artiklit 84, mis sätestab tingimused vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või sellest loobumiseks.

  Artikli 84 muudatus annab taotlejale üldtagatise vähendamise ja üldtagatisest vabastamise taotlemisel maksevõime kriteeriumi tõendamisel ja tollile üldtagatise taseme määramisel endisest suurema paindlikkuse. Kustutatud on punktid, mis nõudsid, et taotleja finantsvahendid peavad katma selle osa tollivõla limiidist, mida üldtagatis ei kata. Samas on tollile antud võimalus võtta arvesse tegureid, mis tulenevad konkreetse ettevõtte tegevusest, kaupade olemusest ja võimalike riskide tekkimisest.

  Lisaks on volitatud ettevõtja puhul topelt hindamise vältimiseks lubatud üldtagatise suuruse määramisel võtta arvesse juba eelnevalt ehk AEO staatuse andmisel kontrollitud maksevõimet. Ettevõtete puhul, mis on asutatud vähem, kui 3 aastat tagasi, kontrollib toll olemasolevate andmete alusel nii rahaliste kohustuste täitmist kui ka ettevõtte maksevõimet ja negatiivse netovara puudumist.

  Muudatus jõustub 2. septembril 2018 ning ei oma mõju enne määruse jõustumist läbi viidud maksevõime hindamistele.

 • 30. juulil 2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 192) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2018/1063, millega muudeti ja parandati liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 teatavaid sätteid. Delegeeritud akti muudatused tulenesid ettevõtjate ja tolli praktilistest vajadustest ning lahendavad probleeme, mis tõusetusid nimetatud õigusakti rakendumisest alates. Kui algselt planeeritud muudatuste maht oli laiem, siis vaidlusalused muudatused lülitati nimetatud paketist välja (näiteks tagatise vähendamise tingimused). Valdavalt rakendusid muudatused õigusakti avaldamisele järgneval päeval, s.t 31. juulil 2018, kuid kohustuslike andmetöötlusvahendite mittekasutamise säte teatud taotluste/tolliotsuste suhtes jõustus tagasiulatuvalt alates 2. oktoobril 2017.

  Kõnesoleva määruse muudatuste sisust saab ülevaate Maksu- ja Tolliameti koostatud selgitustest (196.13 KB, PDF), määruse enda sissejuhatavast osast ning teatavate sätete osas ka DG TAXUDi veebilehelt „UCC – Guidance documents".

Mis muutus 1. maist 2016

Olulisemad muudatused:

 • kõikide tollitoimingute ümbersuunamine elektroonilisse keskkonda ja ühtsete andmenõuete kehtestamine tollidokumentidele

 • üleeuroopalise tolliotsuste süsteemi loomine (ühtsed nõuded lubadele, taotlustele ning nende üleeuroopaline kasutus)

 • tollitoimingute ühtlustamine kogu liidu tolliterritooriumil (nt tagatised, protseduurid, lihtsustused), mis tagab ettevõtjate võrdse kohtlemise kõikides liikmesriikides

 • tollitoimingute lihtsustamine (keskne tollivormistus, enesehindamine, arvestuskanne, transiidilihtsustused)

Liidu tolliseadustiku koolitusmaterjalid

Rubriigis on avaldatud Maksu- ja Tolliameti koostatud 1. mail 2016. a jõustunud liidu tolliseadustiku koolitusmaterjalid ning Euroopa Liidu Komisjoni koostatud suunised ja e-koolitusmoodulid.

Maksu- ja Tolliameti koolitusmaterjalid
Euroopa Liidu suunised ja koolitusmoodulid

 

15.08.2018