Tollitariifistik

Tasumisele kuuluv imporditollimaks põhineb ühisel tollitariifistikul, mille moodustavad:

  • kaupade kombineeritud nomenklatuur
  • muu liidu õigusaktidega kehtestatud kombineeritud nomenklatuuril põhinev või sellele lisajaotisi sätestav nomenklatuur tariifsete meetmete kohaldamiseks
  • kolmanda riigi tollimaks
  • tariifsed soodusmeetmed
  • ühepoolsed meetmed tollimaksu vähendamiseks või sellest vabastamiseks
  • kauba liigi või lõppkasutuse tõttu kehtestatud tariifne sooduskohtlemine
  • muud tariifsed meetmed, mis on ette nähtud liidu põllumajandusalaste, kaubandusalaste või muude õigusaktidega

Kaupade ELi importimise ja EList eksportimisega seotud liidu meetmete kohaldamiseks kasutavad ELi liikmesriigid elektroonilist integreeritud tollitariifistikku TARIC.

Eestis juhinduvad deklarandid ja tolliametnikud tollivormistuse käigus kauba suhtes meetmeid kohaldades Eesti Tollitariifistik (ETT).

ETT sisaldab lisaks TARICi meetmetele Eesti õigusaktidega kehtestatud meetmeid: erinevad keelud, piirangud, aktsiisid ja käibemaks, mida rakendatakse kauba tolliprotseduurile suunamisel.

 

16.04.2020