Tolliload

Tollilubade väljastamine


Lisaks standardsetele tolliformaalsustele ja tolliprotseduuridele, on isikutel võimalus kasutada ka erinevaid lihtsustusi või soodustusi, mis eeldavad eelnevalt selleks tollilt loa saamist. Samuti on vajalik tolli luba nii kauba eriprotseduurile suunamiseks (ajutine import, lõppkasutus, sees- ja välistöötlemine) kui ka liiduvälise kauba ladustamiskohtade pidamiseks (ajutise ladustamise koht, tolliladu, vabatsoon), kuna tegemist on soodusrežiimiga, mis üldjuhul võimaldab kaubalt impordimaksude tasumise edasilükkamist.

Iga loa saamiseks on tollialastes õigusaktides sätestatud konkreetsed tingimused, millele isik peab vastama või millised nõuded peavad olema täidetud ning sageli on loa saamise tingimuseks ka tagatise esitamine tekkida võiva tollivõla tagamiseks.

Alates 2. oktoobrist 2017 võeti kasutusele Euroopa Liidu tolliotsuste süsteem (Customs Decisions System, CDS). Seoses sellega saavad ettevõtjad teatud lubade saamiseks esitada taotluseid ainult läbi Euroopa Liidu keskse portaali EU Trader Portal.

Euroopa Liidu Komisjoni poolt on koostatud e-õppe kursus, mis on saadaval inglise keeles. Lisainfot e-õppe kursuse sisu kohta ning juhised kursuse allalaadimiseks saab infolehelt „Customs Decisions System – CDS. eLearning module" (PDF).

Selleks, et ettevõtja saaks siseneda EU Trader Portal'isse, tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole kasutajanime ja paroolide saamiseks. Täpsema info leiab lehelt „Euroopa Liidu kesksele tollilubade süsteemile (Customs Decisions System) juurdepääsu taotlemine".

Hiljem saab ettevõtja siseneda EU Trader Portal'isse ID-kaardiga. Täpne kuupäev, millal ettevõtja saab portaali siseneda ID-kaardiga, selgub lähiajal ja sellest antakse eraldi teada.

Load, mille taotlemine ja menetlus toimub Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis:

Kehtivad load viiakse LUBA süsteemist Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemi üle järk-järgult, kuid hiljemalt 1. mail 2019. Pärast loa üleviimist suletakse ettevõttele väljastatud luba LUBA süsteemis ning vajalikud muudatused/täiendused tehakse juba Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis.

LUBA süsteem jääb endiselt tööle ning nimetatud süsteemis saab jätkuvalt taotleda ja menetleda järgmisi lube:

Erandina ei saa eespool nimetatud infosüsteeme kasutada volitatud ettevõtja loa taotlemisel.

Nimetatud infosüsteeme kasutatakse ka esitatud taotluse või juba olemasoleva loa staatuse vaatamiseks ning loa muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks.

Väljastatud loa korral on oluline järgida nii tollieeskirjades kui ka loas kehtestatud tingimusi, kuna nende mittetäitmisel võib kaasneda tolli poolt kas loa kasutamise peatamine või selle kehtetuks tunnistamine.
 

17.11.2017