Tolliagentuurid

Seisuga 1. juuli 2017

Esindamine


Liidu tolliseadustiku (LTS) artiklis 170 nimetatud tingimustel võib tollideklaratsiooni esitada asjakohane isik ise või LTS artikli 18 kohaselt määrata tolliga suhtlemiseks oma tolliesindaja, kes teostab tollialastes õigusaktides ettenähtud toiminguid ja formaalsusi. Esindamine võib olla kas otsene või kaudne.

Otsese esindamise korral tegutseb tolliesindaja teise isiku (esindatava) nimel ja teise isiku (esindatava) eest, mis tähendab, et deklarandiks saab alati esindatav ise ehk siis kauba impordil kaubasaaja ja ekspordil kaubasaatja. Seega tollideklaratsiooni täitmisel näiteks kauba impordi korral märgitakse lahtrisse 8 kaubasaaja ehk deklarandi (s.o esindatava) andmed ning lahtrisse 14 kood „2” ja tolliesindaja andmed.

Kaudse esindamise korral tegutseb tolliesindaja enda nimel, kuid teise isiku (esindatava) eest, mis tähendab, et erinevalt otsesest esindamisest saab deklarandiks alati tolliesindaja. Seega tollideklaratsiooni täitmisel näiteks kauba impordi korral märgitakse lahtrisse 8 kaubasaaja (s.o esindatava) andmed ning lahtrisse 14 kood „3” ja tolliesindaja ehk deklarandi andmed.

Esindamise liigi valikul tuleb tähele panna, et kauba tolliprotseduurile suunamisega seotud kohustuste täitmise ja kauba impordil tollivõla tekkimisel maksude tasumise eest vastutab deklarant (LTS art 15 lg 3 ja art 77 lg 3). Kuna kaudse esindamise korral saab tolliesindajast endast deklarant, siis vastutab nii kauba tolliprotseduurile suunamisega seotud kohustuste täitmise kui ka maksude tasumise eest tolliesindaja. Siiski ei vabane maksude tasumise kohustusest kaudse esindamise korral ka esindatav ehk kaubasaaja ise (LTS art 77 lg 3), mistõttu kaudse esindamise korral tekib maksude tasumise eest tolliesindajal ja kaubasaajal solidaarne vastutus (LTS art 84).

Lisaks eelnevale vastutab tolliesindaja sõltumata esindamise liigist alati (LTS art 15 lg 2):

 • tollideklaratsioonis esitatud teabe õigsuse ja täielikkuse eest
 • koos tollideklaratsiooniga esitatavate dokumentide autentsuse, õigsuse ja kehtivuse eest

Tolliseaduse(TS) kohaselt peab tolliesindajal (nii otsesel kui ka kaudsel esindamisel) olema tolliagentuuri tegevusluba, kes tegutseb ainult selleks pädevate tolliagentide kaudu (TS § 17 lg 1 ja § 19 lg 1). Erandina ei nõuta tolliesindajalt tegevusluba järgmistel juhtudel (TS § 17 lg 2):

 • kui füüsilise isik esitab tollideklaratsiooni teise füüsilise isiku eest ja esindamine ei ole tema majandustegevus
 • esindatav ise ei pea olema asutatud liidu tolliterritooriumil

Kui üldjuhul saab tolliagentuuri tegevusluba omav tolliesindaja tegutseda ainult tolliagendi eksami sooritanud tolliagentide kaudu, siis tollialaseid lihtsustusi kasutava volitatud ettevõtja luba omava tolliagentuuri füüsiline isik on pädev tolliagent eksamit sooritamata. Kuna tolli andmetöötlussüsteem kontrollib tollideklaratsiooni lahtrisse 54G märgitud tolliagendi pädevust, teavitab tolliagentuur eelnevalt tolli oma ettevõttes töötavatest tolliagentidest.
 

Tolliesindaja volitamine


Üldjuhul annab kaubasaaja/-saatja (juhatuse liige, kes on kantud B-kaardile) tolliesindajale volituse tollideklaratsioonide esitamiseks enda eest e-MTAs elektrooniliselt. Erandiks on volitus tollideklaratsiooni esitamise ajal ka oma ettemaksukonto või tagatise kasutamiseks maksusumma tasumise edasilükkamisel. Nimetatud toiminguteks saab kaubasaaja seaduslik esindaja volitust anda üksnes elektrooniliselt e-MTAs või kirjalikult Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Kui volitus tolliesindajana tegutsemiseks ei ole e-MTAs elektrooniliselt registreeritud, võib toll nõuda tolliformaalsuste teostamise käigus, et tolliesindaja oma volitusi tõendaks (LTS art 19). Vastav tõendus võib sisalduda nii volikirjas kui ka vastavas kliendiga sõlmitud lepingus. Oluline on, et tolliesindaja tõendaks oma õigust tegutseda tolliesindajana kellegi teise eest.

Seda, kas tegemist on otsese või kaudse esindamisega, teatab tolliesindaja tollideklaratsiooni lahtris 14. Kui hiljem selgub, et tegelikult tolliesindajal puudub volitus esindamiseks, vastutab sellest tollideklaratsioonist tulenevate kohustuste eest tolliesindaja ainuisikuliselt.

Kaubasaajal/-saatjal (esindataval) on võimalik anda volitusi kolmes osas:

 1. volitus tollideklaratsioonide esitamiseks – annab tolliesindajale õiguse esitada tollideklaratsioone kaubasaaja/-saatja eest. Lisaks eeldab Maksu- ja Tolliamet, et kauba impordil on kaudse esindamise korral tolliesindaja teadlik oma kaasnevast (solidaarsest) finantsvastutusest.

  Kui kaubasaaja ei anna oma finantsvahendite (ettemaksukonto, tagatis) kasutamiseks täiendavaid volitusi, saab tollideklaratsioonil lahtrisse 48 tasumisviisiks märkida otsese esindamise korral ainult „2 – Esindaja maksab” ning kaudse esindamise korral „2 – Esindaja maksab” või „0 – Esindaja tagab”.

  Otsese esindamise korral ei ole võimalik tollideklaratsiooni esitamisel lahtrisse 48 tasumisviisiks märkida „0 – Esindaja tagab“, kuna tollivõla tasumata jätmise korral puudub tollil alus tasumata maksusummat käendajalt sisse nõuda. Seda seetõttu, et tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest vastutab otsese esindamise korral üksnes deklarant ehk kauba saaja (LTS art 77 lg 3).

 2. volitus ettemaksete kasutamiseks tollis – annab tolliesindajale õiguse tollideklaratsioonil määratud maksusumma tasuda kaubasaaja ettemaksukontolt. Õigust kasutatakse juhul, kui kaubasaaja soovib impordimaksud tasuda enne kauba vabastamist (s.t tollideklaratsiooni lahtrisse 48 märgitakse tasumisviisiks „3 – Saaja või saatja maksab”).
   

  Seda volitust saab kasutada vaid siis, kui on olemas kehtiv volitus tollideklaratsioonide esitamiseks.

 3. volitus tagatise kasutamiseks tolli toiminguteks – annab tolliesindajale õiguse tollideklaratsioonil määratud maksusumma tasumise edasi lükata kaubasaaja tagatist kasutades. Õigust kasutatakse juhul, kui kaubasaaja soovib kasutada maksusumma tasumise edasilükkamist (s.t tollideklaratsiooni lahtrisse 48 märgitakse tasumisviisiks „1 – Saaja või saatja tagab”).
   

  Seda volitust saab kasutada vaid siis, kui on olemas kehtiv volitus tollideklaratsioonide esitamiseks.


Kasulik teada
 

 1. Toll võimaldab otsese esindamise korral kasutada tasumisviisi „2 – Esindaja maksab“. Sel juhul peab kauba vabastamise hetkel olema tollideklaratsiooni tasumiseks vajalik maksusumma tolliesindaja ettemaksukontol. Kasutades otsese esindamise korral tasumisviisi „2 – Esindaja maksab“, ei vastuta tolliesindaja järelkandel tekkiva tollivõla tasumise eest ning tal puudub õigus ka järelkandel vabanenud tema poolt eelnevalt tasutud maksusumma tagasisaamiseks tolli käest. Otsesel esindamisel ei ole tolliesindajal õigust esitada pärast kauba vabastamist taotlust tollideklaratsiooni muutmiseks või tühistamiseks. Selline õigus on ainult deklarandil ehk antud juhul kaubasaajal.
 2. Juhul, kui tekib vajadus tollideklaratsiooni muutmiseks pärast kauba vabastamist otsese esindamise korral, mille tasumisviisiks oli „2 – Esindaja maksab“, tuleb alati parandustaotluses muuta tasumisviis järgmiselt: „3 – Saaja või saatja maksab“. Sel juhul vabanevad järelkandega vähendatud maksusummad deklarandi ehk kaubasaaja ettemaksukontole või tasutakse juurdemääramisele kuuluvad maksusummad deklarandi ehk kaubasaaja ettemaksukontolt, kellel on õigus parandustaotluse esitamiseks. Juhul, kui tolliesindaja soovib enda poolt tasutud maksusummad ise tagasi saada, peab ta suhtlema deklarandi ehk kaubasaajaga otse.
 3. Kui toll vabastusjärgset kontrolli läbi viies tuvastab, et tollideklaratsioonil esitatud andmed on valed ning määrab maksuotsusega juurde tasumisele kuuluva summa, vastutab juurdemääratud summa tasumise eest deklarant. Kaudse esindamise korral ka kaubasaaja. Otsese esindamise korral on tolliesindaja solidaarselt vastutav juurdemääratud summa tasumise eest ainult juhul, kui toll on tuvastanud, et tolliesindaja teadis või oleks pidanud teadma, et tollideklaratsioonil antud teave oli vale.
 4. Arvestuskanded tehakse selle isiku nimele, kes on tollideklaratsiooni lahtris 48 märgitud tasujaks. Juhul, kui tollideklaratsioonil on esindamisviisiks „otsene esindamine“ ning tasumisviisiks lahtris 48 on märgitud „2 – Esindaja maksab“, teostab süsteem arvestuskanded tolliesindaja nimele.


Abiinfo

27.08.2020