TIR

TIR – Transport Internationaux Routier (rahvusvahelised kaubaveod)

Rahvusvaheliselt tunnustatud tolli- ja garantiidokumendi (TIR-märkmiku) alusel toimuv rahvusvaheline kaubavedu, mida reguleerib TIR-konventsioon (1975). Euroopa Liidus on TIR-märkmiku valdajal kohustus edastada liidu lähte-/sisenemistolliasutusele elektrooniliselt TIR-märkmiku katte all liikuva kauba eelandmed transiidisüsteemi (NCTS) vahendusel.

Alates 1. jaanurist 2011 on ettevõtjal kohustus esitada Euroopa Liidu tollile elektroonselt turvalisuse ja julgeoleku andmetega ülddeklaratsioon sisenemisel ja ülddeklaratsioon väljumisel, kui eelnevalt ei ole esitatud ekspordideklaratsioon.

Andmete esitajal on võimalik valida, kas ta esitab TIR-märkmiku eelandmed ülddeklaratsiooni rollis transiidisüsteemi NCTS vahendusel või lisaks TIR-märkmiku eelandmetele esitab eraldiseisva sisenemise või väljumise ülddeklaratsiooni. Vaatamata TIR-märkmiku elektroonsele andmevahetusele Euroopa Liidus, käibib liidus jätkuvalt paberkandjal TIR-märkmik kui tolli- ja garantiidokument.

 
 
 
 
 

TIR-vedu Euroopa Liidus

NCTS-transiidisüsteem ja TIR-veod

TIR-tunnistus
Muu teave
 

HS-koodi lisamine TIR-märkmikusse


Vastavalt TIR-konventsiooni Administratiivkomitee 45. istungil (31.01.2008) vastu võetud ja TIR-märkmiku valdajatele suunatud otsusele soovitatakse TIR-märkmiku valdajatel või isikutel, kes nende nimel TIR-märkmiku täidavad, lisaks kauba kirjeldusele märkida ka kaubakood (edaspidi HS kood) TIR-märkmiku kollasele kviitungile (leht, mida toll ei vormista) kaubamanifesti lahtrisse 10.

Soovitus on Euroopa Liidu poolt heakskiidetud ning liikmesriigid on kinnitanud oma nõusolekut soovituse rakendamiseks.

TIR-märkmikusse HS koodi lisamise eesmärgiks on turva- ja finantsriskidega seotud kaupade kergem identifitseerimine ning teiste kaupade liikumise ning elektrooniliste andmete töötlemise kiirendamine.

Euroopa Liidu liikmesriikide lähtetolliasutused aktsepteerivad HS koodi märkimist ka tolli poolt vormistatud TIR-märkmiku kviitungitele ning elektroonilises TIR-veo eelandmete koosseisus (teatavasti jõustus veoettevõtetele elektroonilise TIR-veo eelandmete edastamise kohustus Euroopa Liidu tollile alates 1. jaanuarist 2009).

Vastavalt rahvusvahelisele kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteemi konventsioonile on HS kood 6-kohaline. Rohkem informatsiooni eelnimetatud konventsiooni kohta võib leida Maailma Tolliorganisatsiooni kodulehelt.

TIR-konventsiooniosalistele riikidele jõustus eelnimetatud soovitus alates 1. maist 2008.
 

27.01.2021