Sa oled siin

Euroopa Liidu tolliõigus

Liidu tolliseadustiku täiendavad eeskirjad (delegeeritud määrus)

  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (konsolideeritud versioon)
  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2191, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul

Liidu tolliseadustiku rakenduseeskirjad (rakendusmäärus)

  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (konsolideeritud versioon)

  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/444, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendusdokumentide vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, arvestades Ühendkuningriigi väljaastumist liidust
     

Liidu tolliseadustiku üleminekueeskirjad

  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (konsolideeritud versioon)
     

Elektrooniliste süsteemide arendamise tööprogramm

Elektrooniliste süsteemide tehniline kord

  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1026, millega sätestatakse tehniline kord, mille kohaselt töötatakse välja, hooldatakse ja kasutatakse elektroonilisi süsteeme teabe vahetamiseks ja salvestamiseks liidu tolliseadustiku kohaselt

 

Tollitariifistik

Tollimaksuvabastused

Väliskaubanduse statistika

Üleminekumeetmed

Riigikohtu seisukohad deklarandi ja importija vastutuse osas »
 

04.01.2021