Sa oled siin

Liiduvälise kauba riigi omandisse kandmine ja kauba hävitamine

Liiduvälise kauba riigi omandisse kandmine


Liiduvälise kauba võib tolli nõusolekul üle kanda riigi omandisse. Kui kauba valdaja soovib kaupa riigi omandisse üle kanda, esitab ta kauba asukohajärgsele tolliasutusele kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  1. taotleja nimi, isikukood või EORI number ja aadress
  2. kauba nimetus
  3. KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675)
  4. kauba asukoht
  5. tollideklaratsiooni, ülddeklaratsiooni või nende puudumisel muu kaupa identifitseeriva dokumendi number ja kuupäev
  6. kauba ülekandmise või kauba hävitamise põhjendus
  7. kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood ja aadress

Toll teeb otsuse 10 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Ülekandmisest riigi omandisse keeldutakse, kui kaup ei ole hõlpsasti realiseeritav või selle realiseerimisega kaasnevad tarbetud halduskulud või sellise kauba vabasse ringlusse lubamine ei ole õigusaktidega lubatud.

Kui ülekandmise taotlus esitatakse pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne kauba vabastamist, tunnistatakse aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks.

Lisainfo

 

 

Hävitamine


Kaupa saab hävitada selle suunamisega seestöötlemise tolliprotseduurile, v.a juhul, kui kauba hävitamise viib läbi toll.

Võimalik on ka tollijärelevalveta hävitamine (komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 art 180), näiteks kauba hävitamine toimub  Põllumajandus- ja Toiduameti otsusel ja selle ameti järelevalve all.

Seestöötlemise protseduuril hävitamine

Kauba hävitamiseks tuleb hävitamist teostaval või korraldaval isikul taotleda seestöötlemise luba. Luba võib taotleda mitmekordseks toiminguks või ühekordseks toiminguks. Ühekordseks toiminguks võib luba taotleda  tollideklaratsiooni esitamisega. Lisaks tuleb esitada tagatis. Seestöötlemise protseduuri lõpetamiseks ja tagatise vabastamiseks tuleb esitada kauba hävitamise akt, mis peab sisaldama teavet hävitamisele suunatud kauba, hävitamise meetodi ning jäätmete ja jääkide kohta.
Lähemalt seestöötlemise protseduurist »
Kui kaup, mida soovitakse hävitada, on suunatud lõppkasutusprotseduurile, siis toimub kauba hävitamine sama protseduuri raames. Kauba hävitamise vajadusest teavitatakse järelevalve tolliasutust, kes sätestab hävitamise tingimused lõppkasutuse loas.

Tolli poolt hävitamine

Riigi omandisse üle läinud kauba, mida ei ole võimalik võõrandada ning intellektuaalse omandi (IO) kauba hävitamiseks teeb toll hävitamise otsuse. Hävitamise kulud kannab kauba valdaja. IO kauba osas tasub hävitamise kulud IO õiguste valdaja.

 

Lisainfo

  • ELi tolliseadustik (EL) 952/2013art 197 (tolli nõudmisel), art 198 (tolli meetmed, sh hävitamine), art 254 p 7 (lõppkasutusprotseduuril hävitamine), art-d 256–258
  • Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 art-d 180 ja 248
  • Tolliseaduse § 82
11.01.2021