Sa oled siin

Liidu kauba tollistaatuse tõendamine

Seisuga 12.09.2019

(Seoses DA parandusega on muudetud viited artiklitele: artiklid 129a, 129b, 129c ja 129d on asendatud artiklitega 128a, 128b, 128c ja 128d.)

Käesolev juhend käsitleb liidu kauba tollistaatuse tõendamist uue tolliseadustiku rakendamise ülemineku perioodil. Liidu kauba tollistaatuse tõendamisega seotud uue üle-Euroopalise elektroonilise süsteemi (PoUS) rakendamisega (orienteeruvalt 2019. aastal) liidu kauba tollistaatuse tõendite esitamine muutub elektroonseks. Tolliotsuste infosüsteemi valmimisega 2017. aastal, menetletakse volitatud väljastajate load tolliotsuste süsteemis.

Õiguslik alus

1. Liidu kauba tollistaatuse mõiste


Euroopa Liidu ühtse turu demokraatia on rajatud kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumise põhimõttele. Liidu kauba tollistaatuse mõiste on eespool nimetatuga tihedalt seotud ning lähtuvalt LTS art 153 lg 1 välja öeldud liidu kauba tollistaatusega kaubale lähenemise printsiibile käsitletakse liidu tolliterritooriumil asuvat kaupa liidu kaubana, kui ei ole kindlaks tehtud, et sellel ei ole liidu staatust.

Liidu kaup on kaup, mis kuulub mõne järgmise kategooria alla (LTS art 5 lg 23):

a) täielikult liidu tolliterritooriumil saadud kaup, mis ei hõlma väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvatest riikidest või territooriumidelt imporditud kaupa;

b) väljastpoolt liidu tolliterritooriumi asuvatest riikidest või territooriumidelt liidu territooriumile toodud ja vabasse ringlusse lubatud kaup;

c) ainult punktis b osutatud kaubast või punktides a ja b osutatud kaubast liidu tolliterritooriumil saadud või toodetud kaup.

Liidu kaubast saab liiduväline kaup järgmistel juhtudel (LTS art 154):

 • kui kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja ning sisetransiidiprotseduuri ei kohaldata;

  kui kaup on suunatud välistransiidiprotseduurile, ladustamisprotseduurile või seestöötlemisprotseduurile;

 • kui kaup on suunatud lõppkasutusprotseduurile ja sellele järgnevalt loovutatud riigile või kui kaup hävitatakse ja järele jäävad jäätmed;

 • kui vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon tunnistatakse kehtetuks pärast kauba vabastamist.

Liidu kaupa võib viia liidu tolliterritooriumil ühest punktist teise ja ajutiselt sellelt territooriumilt välja, ilma et kauba suhtes kohaldataks tolliprotseduuri ja ilma et kauba tollistaatus muutuks järgmistel juhtudel (LTS art 155 lg 2, DA art 119 lg 2):

 • kaupa veetakse õhuteed pidi ja see on peale või ümber laaditud liidu lennujaamas saatmiseks liidu teise lennujaama, tingimusel et vedu toimub liikmesriigis väljaantud ühtse veodokumendi alusel;

 • kaupa veetakse meritsi liidu sadamate vahel regulaarlaevaliinidel;

 • kaupa veetakse raudteed pidi läbi kolmanda riigi, mis on ühistransiidiprotseduuri konventsiooni osalisriik, liikmesriigis väljaantud ühtse veodokumendi alusel ja selline võimalus on sätestatud rahvusvahelises kokkuleppes.

Liidu kaupa võib viia liidu tolliterritooriumil ühest punktist teise ja ajutiselt sellelt territooriumilt välja, ilma et kauba suhtes kohaldataks tolliprotseduuri ja ilma et kauba tollistaatus muutuks järgmistel juhtudel, kui selle kauba liidu tollistaatus on tõendatud (DA art 119 lg 3):

 • kaup on toodud meritsi või õhuteed pidi;

 • kaup on toodud liidu territooriumi ühest punktist teise läbi väljaspool liidu tolliterritooriumi asuva territooriumi liikmesriigis väljaantud ühtse veodokumendi alusel;

 • kaup, mis on toodud liidu tolliterritooriumi ühest punktist teise läbi väljaspool liidu tolliterritooriumi asuva territooriumi ja mis on väljaspool liidu tolliterritooriumi ümber laaditud mõnele muule transpordivahendile kui see, millele see algselt laaditi, ja mille jaoks on välja antud uus, väljaspool liidu tolliterritooriumi toimuvat vedu hõlmav veodokument, tingimusel et uus dokument esitatakse koos ühtse originaalveodokumendi koopiaga;

 • mootorsõidukid, mis on registreeritud liikmesriigis, kuid mis on ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ja seejärel uuesti sisse toodud;

 • pakendid, kaubaalused ja muu sarnane varustus (välja arvatud konteinerid), mis kuuluvad isikule, kelle asukoht on liidu tolliterritooriumil, ja mida kasutatakse sellise kauba vedamisel, mis on ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ja seejärel uuesti sisse toodud;

 • reisija pagasis olev kaup, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks kaubanduslikul eesmärgil ning mis on ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ja seejärel uuesti sisse toodud.

   Näiteks: 

 • Raudtee kaubavedu Poolast läbi Venemaa ja tagasi liidu territooriumile. Vastavalt vormistatud veodokument võib olla ühtseks veolepinguks.
 • Laevavedu Soomest Eestisse mitteregulaarlaevaliinil. Merd loetakse kolmandaks riigiks. Vastavalt vormistatud kauba laevamanifest võib olla ühtseks veolepinguks.

Liidu kauba tollistaatust tõendavaid dokumente, ega tollistaatuse tõendamise reegleid ei saa kohaldada kaupade korral, mille puhul ekspordiformaalsused on täidetud või mis on suunatud välistöötlemisprotseduurile (RA art 199 lg 6).
 

2. Liidu kauba tollistaatust tõendavate dokumentide kinnitamine tollis


Juhul kui käesolevas juhendi punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 nimetatud liidu kauba tollistaatuse tõendid kinnitatakse tollis, siis kinnitusmärge sisaldab:

 • tolliasutuse templit

 • tolliametniku allkirja

 • dokumendi registreerimisnumbrit

 • kuupäeva

Juhul kui kinnitatakse T2L dokument, tehakse kinnitusmärked T2L dokumendi lahtris „C“ (lähtetolliasutuse märkmed).
 

3. Liidu kauba tollistaatuse tõendamise vahendid (RA art 199 lg 1)


3.1 T2L/T2LF dokument (DA art 124a , RA art 202)


Liidu kauba tollistaatuse kinnitamisel kasutatakse dokumenti T2L ning liidu kauba tollistaatuse kinnitamisel kaubale, mida veetakse erikorraga maksuterritooriumidele, sealt välja või nende vahel kasutatakse dokument T2LF-i (RA B lisa II jaotis).

Erikorraga maksuterritooriumid on liidu tolliterritooriumi osad, kus direktiivi 2006/112/EÜ ei kohaldata: Ahvenamaa (Soome), Kanaari Saared (Hispaania), Prantsuse Guyana, Guadeloupe, Martinique, La Reunion, Mayotte ja Mount Athos (Kreeka).

Lähtuvalt reaalsest situatsioonist peab isik T2L/T2LF dokumendi kinnitamisel arvestama sellega, et põhjendatud juhtudel on tollil õigus kontrollida ka liidu tollistaatusega kaupa ja saatedokumente ning küsida lisadokumente vajaliku informatsiooni saamiseks. Reeglite kohaselt täidetud T2L-i kinnitamisel lähtutakse liidu kauba määratlusest ning võimalusel arvestatakse näiteks vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni, arvet ja teisi usaldusväärseid dokumente.

T2L või T2LF dokumendiga liidu kauba tõendamiseks kasutatakse DA lisa B-01 III jaotises sätestatud eksemplari 4 või eksemplari 4/5. Tolli loaga võib T2L vormistamiseks kasutada ka lastinimekirju. T2L/T2LF täidetakse ning selle esitaja peab täitma lahtris „Tähtis märge” loetletud lahtrid. T2L/T2LF dokumendi kinnitab kas toll (vt juhendi punkti 2) või volitatud väljastaja (vt juhendi punkti 4).

T2L/T2LF dokument koostatakse ühes eksemplaris. Originaal tagastatakse dokumendi esitanud isikule ning tolliametniku poolt kinnitatud dokumendi koopia säilitatakse tolliasutuses.

T2L/T2LF dokumenti võib välja anda ka tagasiulatuvalt (RA art 199 lg 5). Sellisel juhul tehakse T2L-le märge: Väljaantud tagasiulatuvalt"(code 98201 RA Lisa B III jaotis).
 

3.2 Kaubaarve ja transpordidokument (DA art 126 lg 2, art 126a, RA art 201, 211)


Kaubasaatja või, kui kaubasaatjat ei ole, siis asjaomane isik võib identifitseerida liidu kauba tollistaatuse, märkides kaubaarvele või transpordidokumendile vastavalt kas koodi T2L või T2LF ning lisades oma allkirja. Kaubaarve või transpordidokument peab sisaldama vähemalt DA art 126 lg 2 loetletud andmeid, sealhulgas kauba brutomass ja väärtus. Esitatud arve või transpordidokument peab kehtima ainult liidu kauba tollistaatust omava kauba kohta (RA art 211).

Kui kauba väärtus ei ületa 15 000 eurot, võib liidu kauba tollistaatuse lugeda tõendatuks selle kauba kohta koostatud kaubaarve või transpordidokumendi esitamisega.

15 000 eurot ületava väärtusega kauba korral nõuetekohaselt täidetud ja asjaomase isiku poolt allkirjastatud arve või transpordidokumendi kinnitab pädev tolliasutus (vt juhendi punkti 2) või volitatud väljastaja (vt juhendi punkti 4) (RA art 201).
 

3.3 Laevandusettevõtja manifest (ÜDA art 55, DA 126 a, RA art 203)


Liidu kauba tollistaatust meritsi kaubaveol tõendatakse nõuetekohaselt täidetud laevaühingu manifestiga. Merd loetakse tinglikult kolmanda riigi territooriumiks ning reeglite kohaselt kaotab kaup liidu kauba tollistaatuse hetkel, kui kaup liidu tolliterritooriumilt väljub (erandiks on regulaarlaevaliin, mille puhul merd kolmandaks riigiks ei loeta). Nõuetekohaselt täidetud laeva kaubamanifesti võib lugeda ühtseks veodokumendiks. Laevamanifesti vormistamisel kasutatakse kauba tollistaatuse märkimisel järgmiseid tähiseid:

liidu kauba puhul: „C” = „T2L”; „F” = „T2LF”;

liiduvälise kauba puhul: „N”.

Selgitus: staatuse tõendamise kohustus lasub antud juhul vedajal, laevaagendil või kaubasaajal: isikul, kes tolliformaalsuste teostamisel suhtleb tolliga. Tavaliselt tõestatakse liidu kauba tollistaatust märkega „C” kaubanimetuse juures laevamanifestil. Teisiti võib liidu kauba tollistaatust tõendada ka T2L-i esitamisega, mis liigub kaubaga kaasas. Liidu kauba tollistaatuse märgib laevamanifesti vormistaja liidu kauba staatust kinnitatavate dokumentide alusel, mis esitatakse kaubasaatjate või vedajate poolt.

Kauba tollistaatuse tõendamiseks esitatud laevaühingu kaubamanifest (ühtne veoleping) mitteregulaarlaeva liini puhul peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

 • laevaühingu nimi ja aadress,

 • laeva nimi,

 • laadimise koht ja kuupäev,

 • lossimise koht,

 • teavet kauba kohta:

  • viide konossemendile või muule äridokumendile;

  • pakkeüksuste arv, liik, tähised ja viitenumbrid;

  • kauba täpne kirjeldus koos identifitseerimiseks vajalike andmetega;

  • brutomass kilogrammides;

  • vajadusel konteineri identifitseerimise numbrid.

Laevaühingu poolt nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud kaubamanifesti kinnitab kas toll (vt juhendi punkti 2) või volitatud väljastaja (vt juhendi punkti 4).
 

3.4 TIR või ATA märkmik või vorm 302 (DA art 127, RA art 207)


Liidu tollistaatusega kauba veol TIR või ATA märkmiku alusel märgitakse kõikidel lehtedel kauba kirjelduse lahtris liidu kaupade kõrval tähis „T2L” või „T2LF” ning kinnitatakse protseduuri pidaja ja tolliametniku allkirjadega ning lähtetolliasutuse templiga.
 

3.5 Sisetransiidi deklaratsioon (T2) (RA art 199 lg 1 punkt a)


Kui kaup on suunatud sisetransiidiprotseduurile, siis transiidideklaratsiooni andmed on liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks.
 

3.6 Liidu kauba tollistaatuse tõend lihtsustatud transiidiprotseduuriga hõlmatud kauba jaoks (ÜDA art 12, 24, DA art 199)


Kuni uue arvutipõhise transiidisüsteemi (NCTS) uuendamise kuupäevadeni tõendatakse õhu- või mereteed pidi veetava kaubaga seotud paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamise korral vastavalt ÜDA artikli 24 lõikele 1 liidu kauba tollistaatust tähega „C” (vastab tähisele „T2L”), mis märgitakse manifesti vastavate kaubanimetuste juurde. Tegutsemiseks lihtsustatud transiidiprotseduuri raames on vajalik tolli luba.
 

3.7 Liidu kauba tollistaatuse tõend maantee-mootorsõidukite jaoks (RA art 208)


Kui on vaja tõendada liikmesriigis registreeritud maantee-mootorsõidukite liidu kauba tollistaatust, esitatakse tollile sõidukiga kaasas olevad registreerimisdokumendid ja -numbrid, mis peavad üheselt kinnitama sõiduki liidu kauba tollistaatust. Liikmesriikide maantee-sõidukite registreerimise reeglid on esitatud „Transiidi käsiraamatus". Juhul kui tollistaatuse tõendamine liikmesriigis registreerimise järgi osutub võimatuks, tuleb deklarandil tollistaatust tõendada T2L dokumendiga.
 

3.8 Liidu kauba tollistaatuse tõend pakendite jaoks (RA art 209)


Pakendite, kaubaaluste ja muu sarnase varustuse korral (välja arvatud konteinerid), mis kuuluvad isikule, kelle asukoht on liidu tolliterritooriumil, ja mida kasutatakse sellise kauba vedamisel, mis on ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ja seejärel uuesti sisse toodud, loetakse liidu kauba tollistaatus tõendatuks juhul, kui neid saab identifitseerida sellele isikule kuuluvana, nad on deklareeritud kui liidu kauba tollistaatusega kaup ja deklaratsiooni õigsuses ei ole põhjust kahelda. Vastasel juhul tuleb esitada T2L dokument.
 

3.9 Postivedu (RA art 288, 290)


Liiduvälise tollistaatusega postisaadetiste eristamiseks kogu postisaadetiste hulgast kasutatakse kollaseid silte, mille kinnitab postiteenuse osutaja liiduvälisest riigist saabunud pakile juhul, kui pakk saadetakse teise liidu liikmesriiki edasi. Liiduvälise tollistaatusega posti saatmisel liidu tolliterritooriumil ühest punktist teise, peab lähteliikmesriigi postiteenuse osutaja kinnitama pakendile ja saatedokumentidele kollase sildi vastavalt RA Lisas 72-01 esitatud näidisele. Liidu tollistaatusega posti saatmisel liidu tolliterritooriumi erikorraga maksuterritooriumide osasse või osast, peab lähteliikmesriigi postiteenuse osutaja kinnitama pakendile ja saatedokumentidele kollase sildi vastavalt RA Lisas 72-02 esitatud näidisele.
 

3.10 Liidu kauba tollistaatuse tõend merekalapüügisaaduste ja sellistest saadustest saadud toodete jaoks (DA art 129, 130, RA art 213, 214, 215)


Nende toodete liidu kauba tollistaatust tuleb tõendada, kui kalalaeva pikkust on rohkem kui 10 meetrit.

Kui kalalaeva kogupikkus on 10 meetrit või rohkem, kuid mitte üle 15 meetri, võtab tolliasutus vastu paberipõhise püügipäeviku, lossimisdeklaratsiooni või ümberlaadimisdeklaratsiooni.

Kui kalalaeva kogupikkus on üle 15 meetri, kasutatakse liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks püügipäevikut, lossimisdeklaratsiooni, ümberlaadimisdeklaratsiooni ja laevaseiresüsteemi andmeid.
 

3.11 Aktsiisideklaratsioon (RA art 199 lg 1 p g)


Aktsiisi kauba liidu kauba tollistaatust tõendab nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ art 34 osutatud saatedokument, millega aktsiisikaup liigub eri liikmesriikide territooriumite vahel.
 

3.12 Liidu kauba tollistaatuse tõend reisija pagasis oleva kauba jaoks (RA art 210)


Reisija pagasis olev kaup on liidu kauba tollistaatusega kui see on deklareeritud liidu kaubana ja deklaratsiooni tõesuses ei ole põhjust kahelda, tingimusel, et see ei ole mõeldud ärilisel eesmärgil kasutamiseks.
 

4. Liidu kauba tollistaatuse tõendamine volitatud väljastaja poolt (ÜDA art 55 (DA art-d 128, 128a ja 128b) ja luba koostada „järgmise päeva manifest“ (RA art 204, DA art-d 128c ja 128d)


Toll võib anda igale liidu tolliterritooriumil asutatud isikule (edaspidi volitatud väljastaja), kes taotleb luba teha kindlaks kauba tollistaatus liidu kauba tollistaatust omava sellise kaubaga seotud arve või veodokumendi abil, mille väärtus ületab 15 000 eurot, T2L või T2LF abil või laevandusettevõtja manifesti abil (käesoleva juhendi punktid 3.1, 3.2, 3.3), loa kasutada selliseid dokumente, ilma et need tuleks esitada pädevale tolliasutusele kinnitamiseks.

Volitatud väljastaja täidab ja allkirjastab vormi hiljemalt kauba lähetamise ajal, märgib arvele või veodokumendile või T2L dokumendi lahtrisse D tollijärelevalvet teostava tolliasutuse nime ja koodi, kuupäeva ning lisab märkuse: „Volitatud kaubasaatja”. Volitatud väljastaja paneb liidu kauba tollistaatuse tõendile tolli poolt heakskiidetud eritempliga templijälje.

Toll võib eraldi rahvusvahelistele laevandusettevõtjatele, kes vastavad DA artiklis 128d esitatud tingimustele, anda loa koostada laevandusettevõtja manifest pärast laeva lahkumist, kuid igal juhul enne laeva saabumist sihtsadamasse („järgmise päeva manifest“).
 

5. Erijuhud


1. Riikidesse Andorra, San Marino ja Türgi, kellega on Tolliliit sõlminud koostöölepinguid, võib vajadusel väljastada T2L dokumendi liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks. Türgi puhul võib liidu kauba tollistaatust tõendada kaupade liikumissertifikaadiga A.TR. kaupade otsetransportimise korral tolliliidu kahe osa vahel.

2. Belgia, Hispaania, Kreeka ja Poola väljastavad T2L dokumente väljatrükina oma elektroonilisest süsteemist. Väljatrükid tuleb esitada tollile liidu kauba staatuse tõendamiseks ning toll kontrollib T2L dokumentide tõesust. Hispaanias ja Kreekas väljastatud T2L dokumentide tõesust saab kontrollida siin.

 

01.06.2021