Strateegilised kaubad

Kahesuguse kasutusega kaubad

Strateegilise kauba komisjoni litsents on nõutav ekspordi ja re-ekspordi puhul (Ühenduse tolliseadustiku artiklite 161 ja 182 tähenduses).

Kontrollitavate kahese kasutusega kaupade loetelu on toodud 5. mai 2009. aasta Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks.

Euroopa Liit on kehtestanud väljaveo üldloa (COMMUNITY GENERAL EXPORT AUTHORISATION No EU001, vt määruse II lisa).

Üldluba annab loa kasutajaks registreerunud isikule õiguse määruse I lisas loetletud kaupade toimetamiseks järgmistesse riikidesse: USA, Kanada, Austraalia, Jaapan, Uus-Meremaa, Norra, Šveits.

NB!

  • Loa kasutajaid registreerib Strateegilise kauba komisjon, kes väljastab sellekohase õiendi.
  • Ühenduse üldloa kasutamine on teatud juhtudel keelatud (näiteks kui kaup eksporditakse vabalattu või tollilattu jne).

Kahesuguse kasutusega kaupade puhul ei ole üldjuhul võimalik määratleda konkreetseid CN koode, seega ei ole ETT poolt määratletav tingimus – „ekspordil nõutav luba” – absoluutne reegel, pigem on loa nõue erandlik. Kaupade kontrollitavuse määrab tema vastavus kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjas kirjeldatule, mitte CN kood. Lihtsa näitena võib tuua, et enamus riideesemeid ei vaja eriluba, küll aga kehtib Strateegilise kauba komisjoni eriloa nõue kaitseülikondadele, mis on kaitseks bio- ja keemiarelvade vastu.

  • Kui kaup on kahesuguse kasutusega, peaks tollideklaratsiooni vormistamisel valima õige lisakoodi sõltuvalt kauba iseloomust, tehnilisest spetsifikatsioonist ja vastavalt kontrollnimekirja läbivaatamise tulemustele. Väljaveolitsents märgistatakse tolliametniku poolt kauba ühendusest väljaveol.

NB! Kui on alust arvata, et kaupa või selle osa kavatsetakse kasutada sõjalisel või riigi julgeolekut ohustaval otstarbel, massihävitusrelva kasutamiseks, käitlemiseks, hooldamiseks, hoiustamiseks, avastamiseks, tuvastamiseks, levitamiseks või selle sihtmärgile toimetamise süsteemi väljatöötamiseks, tootmiseks, hooldamiseks või hoiustamiseks või inimõiguste rikkumiseks, tuleks kindlasti pöörduda strateegilise kauba komisjoni poole.

Strateegilise kauba seadus kehtestab loa nõude sõjalistele kaupadele ja inimõiguste rikkumiseks kasutatavatele kaupadele nii Eestisse sisseveol, väljaveol, Eestit läbiva transiidi kui ka sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamiseks.

Strateegiilse kauba komisjon ei väljasta eriluba juhul, kui:

  • Relvade ja laskemoona üle tollipiiri toimetamine toimub relvaseaduses sätestatud juhtudel ja vastava eriloa alusel.
  • Lõhkematerjal on välja arvatud strateegiliste kaupade nimekirjast ja loa on väljastanud Tehnilise Järelevalve Amet.
  • Valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ning kohtute teenistusrelvade ja laskemoona sisseveol ja väljaveol kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua – asjaomase ministri loa alusel.
  • Sõjaväerelvade, laskemoona, lahingutehnika ning muu kaitseotstarbelise erivarustuse sisseveol ja väljaveol kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua – Kaitseministeeriumi eriloa alusel.

Samuti ei pea komisjoni poolt väljastatud litsentsi olema juhul, kui Eesti on strateegilise kauba väljaveo, transiidi, sõjalise kauba sisseveo või teenuse osutamise korraldamiseks sõlminud lepingu rahvusvahelise organisatsiooni või kauba lähte- või sihtriigiga (nt NATO SOFA lepingu alusel liikuvad kaubad, mille omandisuhted ei muutu).

Ekspordideklaratsioon märgistatakse (SAD vormi pöördele väljumistolliasutuse tempel) väljumistolliasutuses. Erandid on meretranspordi puhul. Mitteregulaarliini puhul märgistatakse ekspordideklaratsioon väljumissadamas, regulaarlaevaliini puhul jäävad väljumissadamas dokumendid märgistamata.

Strateegilise Kauba Komisjoni poolt litsenseeritud kauba puhul ei ole võimalik esitada tollideklaratsioon andmetöötlussüsteemide kaudu, kuna deklaratsiooni ei saa vormistada ilma, et oleks esitatud tollile kehtiv litsents. Kauba väljaveolitsents märgistada ekspordideklaratsiooni vormistamisel. Siis on ka litsents ja deklaratsioon omavahel selgelt seostatud (litsentsile märgib ametnik deklaratsiooni numbri ja vastupidi). Deklaratsiooni kinnitamiseks ja kauba vabastamiseks tuleb minna deklarandil Maksu- ja Tolliametisse koos kõigi tollidokumentidega.

Tolliametnik märgistab tollivormistusel sõjalise kauba sisseveo- või väljaveolitsentsi juhul, kui tegu on kolmandatest riikidest tuleva või kolmandatesse riikidesse toimetatava sõjalise kaubaga (välistransiidil läbi Eesti).

Strateegilise kauba seaduse § 5lg 1 kohaselt sõjalise kauba ja ELi Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 IV lisas loetletud kahesuguse kasutusega kauba toimetamisel Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse või Eestist Euroopa Liidu liikmesriiki teatatakse eriloa, kauba ja selle teekonna täpsed andmed elektrooniliselt või faksi teel tollile vähemalt 24 tundi enne kauba üle Eesti tollipiiri toimetamist.

Toll saadab teatise esitajale teatise kättesaamise kinnituse.

Vajaduse korral saadab toll teatise esitajale 24 tunni jooksul pärast teatise esitamist ja sama sidevahendiga, millega teatis esitati, nõude esitada eriluba, kauba saatedokumendid ja kaup tolli määratud kohas (VV määrus nr 257 § 3 lg 3).

NB! Eestis tegutseva ettevõtte poolsel kauba edasitoimetamisel esitab teatise ettevõte. Teisest Euroopa Ühenduse liikmesriigist Eestisse tuleva kauba (sh ka läbi Eesti ühest liikmesriigist teise liikmesriiki mineva kauba) puhul esitab Maksu- ja Tolliametile teatise kauba faktiline vedaja.

Kui tegu on Ühenduse teisest liikmesriigist Eestisse tuleva kaubaga või Eestist teise liikmesriiki toimetatava kaubaga, siis on loa nõue samuti kehtiv, luba tolliametnik ei märgista, kuna tollivormistust ei toimu.

Sõjaliste kaupade nimekiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011. a määrusega nr 171.

Tulenevalt ÜRO piinamisvastasest deklaratsioonist inimõigusi rikkuvate või põhivabadust piiravate kaupade sisse- ja väljavedu reguleerib Nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005, 27. juuni 2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

Lisainfo strateegiliste kaupade kohta Välisministeeriumi kodulehel.

Kui tekib kahtlusi, et kaup võib olla kontrollitav, või on muid küsimusi, siis palume pöörduda e-aadressil strat@emta.ee

Infot saab ka Välisministeeriumi strateegilise kauba komisjonist: tel 637 7192; faks 637 7288; e-kiri: stratkom@vm.ee

Alates 01.09.2007 Euroopa Ühenduse tollistaatusega sõjalise kauba ja kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja IV lisas toodud eriti sentsitiivsete kaubaartiklite ühendusesisese edasitoimetamise korral esitab isik, kes kauba edasi toimetab, teatise (Vabariigi Valitsuse 22.07.2004 määruse nr 257 „Strateegilise kauba tolliformaalsuste ja Euroopa Ühenduse sisese edasitoimetamise kord ning tolliasutusele esitatavate andmete loetelu" alusel) e-aadressil strat@emta.ee

Teatised tuleb esitada vastavalt VV määrusele 22.12.2011 nr 163 "Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kaudu" vähemalt 24 tundi enne strateegilise kauba või kahese kasutusega kauba Eesti riigipiiri ületust esmaspäevast neljapäevani kl 8–16 ja reedel kl 8–15, v.a riiklikud pühad. Tollil on õigus nõuda tolliläbivaatuseks kauba, saatedokumentide, sisse- või väljaveolitsentsi jm esitamist.

28.04.2016