Ohustatud taime- ja loomaliigid (CITESi isendid)

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES ehk Washingtoni konventsiooni) eesmärgiks on reguleerida rahvusvahelist kaubandust ohustatud looma- ja taimeliikidega. Eesti ühines CITESiga 1992. aastal 115. riigina. Tänaseks on selle konventsiooniga ühinenud enamus maailmariike.

CITESi kaupade ülemaailmne kontroll

CITES reguleerib loomastiku ja taimestiku ohustatud liikide rahvusvahelist kaubandust ning riikidevahelist liikumist lubade ja tõendite alusel. Ohustatud liigid on konventsioonis jaotatud 3 lisasse (I, II, III), mille leiate siit.

CITESi kaupade kontroll Euroopa Liidus

Euroopa Liit on kehtestanud oma õigusaktidega CITESist isegi rangemad reeglid ning jaotab ohustatud liigid nelja lisasse (A, B, C, D), mille leiate siit.

1. Euroopa Liidu liikmesriikidevaheline liikumine

Ohustatud looma- ja taimeliikidega ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise liikudes ei ole reeglina lube vaja taotleda, oluline on vaid, et vastutav isik on võimeline tõendama isendi seaduslikku päritolu. Erandiks on A lisasse kuuluvad elusisendid, millega peab olema kaasas selle riigi korraldusasutuse poolt väljastatud tunnistus, kus isend asub.

2. Import

Lisades A ja B loetletud liikidest isendite sissetoomiseks tuleb läbida vajalik kontroll ning esitada sissetoomiskoha tolliasutuses sihtliikmesriigi sisseveoluba ja eksportiva riigi ekspordiloa originaal või re-eksportiva riigi re-ekspordiloa originaal.

Lisades C ja D loetletud liikide sissetoomiseks tuleb läbida vajalik kontroll ja esitada sissetoomiskoha tolliasutuses sisseveoteatis ning lisa C puhul ka eksportiva riigi ekspordiluba, re-eksportiva riigi re-ekspordiluba või päritolutõend.

3. Eksport ja re-eksport

Lisades A, B ja C loetletud liikidest isendite väljaveo korral Euroopa Liidust tuleb läbida vajalik kontroll ning esitada tolliasutuses, kus väljaveo tolliformaalsused täidetakse, isendite asukohaks oleva liikmesriigi korraldusasutuse poolt välja antud ekspordiluba või re-ekspordiluba.

Sisse- ja väljaveokohad

Eestisse võib ohustatud liike sisse tuua ja välja viia Vabariigi Valitsuse määruses nr 213 nimetatud tolliasutustest.

Isiklikud asjad ja majatarbed

Erandina ei ole vaja taotleda sisseveolube A–D lisades loetletud surnud isendite (sealhulgas jahitrofeede), nende osade ja nendest saadu Euroopa Liitu sissetoomisel juhul, kui nad on:

  • kolmandast riigist saabuva reisija pagasi hulgas;
  • isikute omandis, kes vahetavad alalise elukoha kolmandas riigis alalise elukoha vastu ELis;
  • reisija poolt kütitud loomadelt võetud jahitrofeed, mis imporditakse tagantjärele.

Isendid, mida reisijad võivad ilma CITESi lubadeta pagasi hulgas kaasa tuua:

  • kaaviar (must kalamari) (Acipenseriformes spp.) – 125 g inimese kohta (pakendil peab olema vastav märgistus)
  • kaktuselistest (Cactaceae spp.) valmistatud vihmakepid – 3 tk inimese kohta
  • krokodillinahast (Crocodylia spp.) tooted – 4 tk inimese kohta
  • suur tiibkodalane (Strombus Gigas) – 3 tk inimese kohta
  • rõõneskarp (Tridacnidae spp.) – 3 tk või 3 kg inimese kohta
  • merihobuke (Hippocampus spp.) – 3 surnud isendit inimese kohta


Kontaktid

Eestis on CITESi korraldusasutuseks Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond.

Kontaktandmed: Narva mnt 7A, 15172 Tallinn, kontaktisik: Kadri Alasi, tel 626 2882, faks 626 2901, e-posti aadress kadri.alasi@envir.ee

07.03.2018