Impordilitsents AGRIM

Tariifikvoote saab liigitada DG TAXUDi (Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi) poolt hallatavateks ja DG AGRI (Euroopa Komisjoni Põllumajanduse peadirektoraat) poolt hallatavateks. Nende tariifikvootide erinevus seisneb selles, et kvootide taotlemisel ja koguste jaotamisel importijate vahel järgitakse erinevaid menetlusi. DG TAXUD haldab esitatud tollideklaratsioonijärgses korras jaotatavaid tariifikvoote lähtudes põhimõttest „kes ees,see mees". (Lisainfo: Tariifikvoodid). DG AGRI haldab taotlusmenetluse kaudu jaotatavaid, impordilitsentsiga AGRIM reguleeritavaid tariifikvoote põhilistele põllumajandussaadustele ja -toodetele või pooltoodetele. See tähendab, et teatud põllumajandustoodete deklareerimisel vabasse ringlusse peab deklarant esitama tollile impordilitsentsi AGRIM, mis väljastatakse vastavuses Euroopa komisjoni määrusega nr 376/2008 (EÜT L 114) ja nr 514/2008 (EÜT L 150).

Igale tariifikvoodile on omistatud kuuekohaline järjekorranumber.

DG AGRI tariifikvoote saab eristada muudest tariifikvootidest selle järgi, et nende järjekorranumbrite kolmas koht on 4.

Näiteks:
veise- ja vasikaliha (TARIC-kood 0202203010) impordile on avatud tariifikvoot, mille järjekorranumber on 094003 – DG AGRI tariifikvoot.
NB! DG AGRI tariifikvoodid ei ole kajastatud ETT kvootide andmebaasis.


Impordilitsents AGRIM ning selle eesmärgid

Teatud põllumajandustoodete vabasse ringlusse lubamine on seotud impordilitsentsi AGRIM esitamisega.

Impordilitsents annab selle omanikule õiguse ning kohustuse importida litsentsi kehtivusajal selles nimetatud tooteid ettenähtud koguses.

Eestis väljastab impordilitsentse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Impordilitsentsi AGRIM eesmärgid on:

1) põllumajandustoodete kvootide haldamine (import sooduskorra alusel) – nõuetekohase litsentsi esitamine on eelduseks, et kohaldada kaubale DG AGRI poolt hallatavast tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära (meetmed 122, 123, 142, 143, 144, 146)

Näiteks:
TARIC-kood 0202203010 on seotud allmärkusega CD156: "Et sellest tariifikvoodist kasu saada, on aktsepti tingimuseks määruses (EÜ) nr 431/2008 (ELT L 130) sätestatud tingimustega kooskõlas oleva impordilitsentsi esitamine."

2) impordi kohta andmete kogumine (import sooduskorrata ehk eelseire) – impordilitsents on sel juhul oma laadilt seiredokument (meede 465)

Näiteks:
TARIC-kood 1104199100 on seotud allmärkusega CD020: „Vabasse ringlusse lubamine on seotud vastavuses määrusega (EÜ) nr 376/2008 (EÜT L 114) väljastatud AGRIM-impordisertifikaadi esitamisega."

Eelseire korral ei ole impordilitsents AGRIM nõutav:

  • kui tegemist ei ole kaubanduslikku laadi toiminguga. Kaubanduslikku laadi toimingud on üksikisiku poolt tehtud imporditoimingud või üksikisikule mõeldud saadetiste saatmistoimingud, kui need toimingud vastavad ühtse tollimaksumäära kohaldamise nõuetele (kombineeritud nomenklatuuri (nõukogu määrus nr 2658/87 I lisa) eelsätete II jao D osa punkt 2) või
  • tollimaksuvabastuste puhul (nõukogu määrus nr 1186/2009) või
  • kus kauba kogused ei ületa komisjoni määruse nr 376/2008 II lisas sätestatud koguseid.

Impordilitsentsi AGRIM ei nõuta, kui tegemist on tagasitoodud kaubaga tolliseadustiku (nõukogu määrus nr 2913/92) VI jaotise teise peatüki mõistes.

Impordilitsentsi AGRIM esimese eksemplari esitab deklarant tollile koos kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunamiseks esitatava tollideklaratsiooniga.
 

09.02.2016