EORI küsimused ja vastused

1. Milline on EORI numbri struktuur Eestis?

 • EE + Äriregistri number
 • EE + isikukood
 • või
 • EE + MRR-i number (mitteresidentide registri number)

2. Kes peab EORI-ks registreeruma?

EORI number peab alates 1. juulist 2009 olema isikutel, kelle tegevus on seotud tolli seadusandlusega, st tolliseadustikus ja tolliseadustiku rakendussätetes seotud tegevustega.

3. Kuidas EORI numbrit taotleda?

EORI numbrit saab taotleda:

 • ettevõtte seaduslik esindaja, kellel on e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping;
 • tema poolt ettevõtet esindama volitatud isik.

Volitusi tollitoiminguteks saab esitada:

 • e-maksuameti/e-tolli rubriigis "Lepingud ja seaded". Teenuse link „Volituste administreerimine“ kuvatakse neile isikutele, kellel on administraatori volitus;
 • teenindusbüroos.

Teavet volitamise kohta ning taotluse vormid leiab lehelt "Ärikliendi e-teenuste konto loomine".

Notariaalne volikiri tuleb esitada juhul, kui ettevõtte seaduslikul esindajal ei ole võimalik isiklikult taotlust esitada.

4. Kuidas muuta kontaktandmeid taotluse vormil?

EORI taotluse vorm on eeltäidetud, kontaktandmed on ettevõtte / isiku poolt Maksu- ja Tolliametile e-maksuameti / e-tolli kasutamise lepingu sõlmimisel esitatud üldkontaktandmed. EORI registreerimise juures on neid vaja muuta vaid juhul, kui need ei ole tõesed.

Andmete muutmiseks tuleb:

 • minna e-maksuameti/e-tolli menüüs rubriiki „Lepingud ja seaded" ja valida „Kontaktandmed", kus saab vajalikud andmed sisestada või parandada;
 • vajutada „Salvesta" nuppu (kui andmed on edukalt salvestatud kuvatakse vastav teade, et kontaktandmed on salvestatud);
 • seejärel valida e-maksuameti/e-tolli menüüst „E-tolliteenused" ja „EORI";
 • vajutada nuppu „Sisesta andmed" ja veenduda, et „Lepingute ja seadete" all on kontaktandmed täidetud ning et muudetud andmed vastaksid Teie poolt korrigeeritud andmetele.

Seejärel saab jätkata EORI taotluse vormistamist.

Maksu- ja Tolliametile esitatud kontaktandmeid saab muuta ka kirjaliku avalduse alusel asukohajärgses teeninduskohas.

5. Mida teha, et allikregistrites (äriregister, rahvastikuregister) muudetud andmed kanduksid EORI taotlusele?

Selleks sisenege EORI rakendusse e-maksuametis/e-tollis.
Valige e-maksuametisse/e-tolli sisenemise järel „E-tolliteenused" ja „EORI".
Seejärel kuvatakse Teile kehtiva EORI andmed, mida saate muuta, vajutades nupule „Sisesta andmed".
Pärast nupule vajutamist kuvatakse Teile ettevõtte uuendatud andmed (osas „ISIKU ANDMED"), vajutage nuppu „Salvesta".
Kontrollinud ja veendunud uute andmete õigsuses, kinnitage oma EORI muudatustaotlus „Kinnita" nupule vajutusega.

NB!

 • Pärast muudatustaotluse kinnitamist kantakse Teie andmed EORI keskregistrisse enamasti kuni 24 tunni jooksul
 • EORI muudatustaotlust saab sisestada ca 1 nädal pärast muudatuste tegemist äriregistris / rahvastikuregistris, kuna äriregistri muudatused kanduvad Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registrisse (MKR) enamast 1 nädala jooksul

Otsetee taotluse muutmiseks:

6. Kuidas lisada EORI taotlusele teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud VAT numbreid?

Teiste liikmesriikide poolt väljastatud VAT numbreid saab EORI taotlusele lisada e-maksuameti / e-tolli alajaotuses „E-tolliteenused" , valides sealt „EORI", „Sisesta andmed" ning „Salvesta ja sisesta VAT numbrid".

VAT numbreid saab lisada kuni 98. Pärast iga lisalehekülje täitmist (10 liikmesriigi VAT numbrit) tuleb see lehekülg salvestada ja lõpuks kõik lisatud VAT numbrid salvestada ja kinnitada.

Kui lisatud VAT numbreid ei salvestata, siis need andmed taotlusel ei säili.

Salvestatud andmed jäävad taotlusele, neid saab vajadusel täiendada ja korrigeerida.

Lisatud teiste liikmeriikide VAT numbrid saadetakse EORI andmete keskbaasi pärast andmete kinnitamist. Kui soovitakse mõnda, juba sisestatud VAT numbrit kehtetuks tunnistada, tuleb vastava VAT numbri järel valida veerg 4 „Kehtiv rida“  ja rippmenüüst valik „Ei”.

Kui soovitakse teiste liikmesriikide VAT numbrite sisestamist katkestada, tuleb vajutada nupule „Loobu".

NB! Lisatud andmete EORI keskbaasi saatmise aeg võib olla pikem kui 24 tundi.

7. Kust kontrollida EORI numbri kehtivust?

Veebilehelt "Ettevõtjate identifitseerimine ja registreerimine" on võimalik alates 1. juulist 2009 kontrollida EORI numbri kehtivust või mittekehtivust. Kui isik on nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab otsingu kaudu vaadata ka nimetatud ettevõtja või isiku nime ja aadressi. Lühend DDS (Data Dissemination System) tähendab andmete levitamise süsteemi.

8. Mis juhtub, kui ei soovita avalikustada ettevõtte  nime ja aadressi?

Sellisel juhul on võimalik lihtsalt kontrollida, kas esitatud EORI number on kehtiv või mitte.

9. Mida teha, kui olen end ekslikult EORI-ks registreerinud?

EORI numbrist loobumiseks peate sisestama oma EORI taotlusele lõpetamise kuupäeva.

10. Miks füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) EORI number koosneb prefiksist EE ja isikukoodist?

Füüsilisest isikust ettevõtja EORI number koosneb prefiksist EE ja füüsilise isiku isikukoodist järgmistel põhjustel:

Füüsilisest isikust ettevõtja on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik ning FIE-na äriregistris registreerimisel ei asutata uut isikut, eksisteerib vaid üks ja ainuke füüsiline isik.

Euroopa Liidu Komisjoni määruse (EÜ) nr 312/2009, 16.04.2009 art 4 l p 6 kohaselt omistatakse ettevõtjatele ja teistele isikutele ainult üks EORI number.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. aasta määrusega nr  240 kinnitatud „Maksukohustuslaste registri" asutamise ja registri pidamise põhimääruse § 11 lõikele 1 on füüsilist isikut identifitseerivad andmed:

 1. ees- ja perekonnanimi;
 2. isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht ja sugu.

Eelnimetatud määruse § 211 lõike 3 kohaselt koosneb isikule väljaantav EORI number prefiksist EE ja isiku registrikoodist, millega ta on kantud maksukohustuslaste registrisse. Kuna füüsiline isik on kantud maksukohustuslaste registrisse isikukoodiga (FIE-na tegutsemisel on registrikood lisatud maksukohustuslaste registrisse füüsilise isiku üldandmetena) ei ole võimalik FIE-le EORI numbri väljastamisel võtta aluseks registrikoodi.

11. Mida teha, kui ei saa taotleda EORI numbrit või sisestada olemasolevale taotlusele vajalikke muudatusi?

Teatada tolliinfosse: tolliinfo@emta.ee või tel 880 0814

Teates esitada täpne vea kirjeldus, võimalusel saata nn ekraanipilt veateatega.

28.02.2016