Ekspordi protseduur

1. Ekspordi eesmärk

Eksporti rakendatakse:

 • liidu kauba lõplikuks väljaviimiseks liidu tolliterritooriumilt
 • liidu kauba ajutiseks väljaviimiseks, kavatsusega kaup 3 aasta jooksul reimportida (reimpordi kohustust ei ole)
 • kauba lähetamiseks liidu tolliterritooriumi eripiirkondadesse (Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique, Reunion ja Mayotte), Kreeka Athose Mägi)

2. Eksportija

Eksportija on:

 • liidu tolliterritooriumil asutatud isik (ELi aadressiga või vastava märkega EORI andmebaasis), kellel on volitused otsustada kauba saatmist väljapoole ELi või on eelnimetatud lepingu osapool;
 • füüsiline isik (reisija), kes veab eksporditavat kaupa oma pagasis.

Ettevõtjad peavad olema registreeritud EORI andmebaasis (vt ka „Ettevõtja registreerimine (EORI)") ja EORI aadressi riik peab olema ELi riik. Kui EORI aadressi riik ei ole ELi riik, siis peab olema täidetud EORI lahter „asutatud EL-s". Kui eelolevad tingimused ei ole täidetud, siis ettevõtja ei saa olla eksportija tollideklaratsioonil.

Eesti füüsilised isikud kasutavad isikukoodi, välisriigi füüsilised isikud peavad olema registreeritud maksukohustuslaste registris.

3. Esindaja

Eksportija võib tolliformaalsuste tegemiseks määrata tolliesindaja ehk tolliagentuuri.

Esindamine võib olla otsene või kaudne. Kaudse esindamise korral vastutab tolliformaalsuste täitmise eest tolliesindaja (tolliagentuur) ning otsese esindamise korral vastutab tolliformaalsuste täitmise eest eksportija ise.

Tolliagentuurid »

4. Ekspordideklaratsiooni täitmine

Ekspordideklaratsioon täidetakse vastavalt tollideklaratsiooni täitmise juhenditele:

5. Ekspordideklaratsiooni esitamine eksporditolliasutusele

Tolliasutust, kuhu esitatakse ekspordideklaratsioon, nimetatakse eksporditolliasutuseks.

Ekspordideklaratsioon esitatakse üldjuhul eksportija asukohajärgsele pädevale tolliasutusele (maksu- ja tollibüroo, tollipunkt või teeninduskeskus) või tolliasutusele, kus kaup ekspordiks pakitakse või laaditakse.

Konteinerveo korral loetakse laadimiskohaks kohta, kus kaup laaditakse konteinerisse, mitte kohta, kus konteiner tõstetakse laeva.

Allhanke korral võib ekspordideklaratsiooni esitada tolliasutusele, mille tegevuspiirkonnas allhankija asub.

Nõuetekohaselt tõendatud põhjustel võib ekspordideklaratsiooni esitada ka mõnele muule pädevale tolliasutusele.

Ekspordideklaratsiooni võib esitada ka väljumistolliasutusele, kui kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud ning saadetise väärtus ei ületa 3000 eurot.

Elektroonset tollideklaratsiooni ei pea esitama ja kaup deklareeritakse suuliselt (tolliametniku teavitamine) või muu toiminguga (näiteks rohelise koridori läbimine) väljumistolliasutuses järgmistele kaupadele:

 • mittekaubanduslikku laadi kaup (üksikisikult üksikisikule isiklikuks kasutamiseks juhuti saadetav kaup või reisija pagasis olev, isiklikuks tarbimiseks või kingituseks ettenähtud kaup), või
 • kaubanduslikku laadi kaup, kui selle väärtus on kuni 1000 eurot ja netomass kuni 1000 kg, või
 • liidu tolliterritooriumil registreeritud transpordivahendid, mida kavatsetakse reimportida, või
 • muud DA artiklis 137 nimetatud kaubad.

Kui ülalnimetatud kaubale on nõutav ekspordilitsentsi või eriloa esitamine, tuleb vormistada elektroonne tollideklaratsioon.

6. Protseduuri rakendamine

Protseduuri rakendamiseks esitatakse elektroonne ekspordideklaratsioon. Deklaratsiooni esitamise tähtajad on sätestatud DA artiklis 244 (nt maanteetranspordi korral vähemalt 1 tund enne piiriületust).

Paberkandjal lisadokumente tollile üldjuhul ei esitata, vaid need tuleb hoida tollile kättesaadavad ja esitada tolli nõudmisel. Siiski esitatakse kahe nädala jooksul tollile ekspordilitsentsid, eriload ja päritolu tõendavad dokumendid nende kontrollimiseks ja kinnitamiseks. Esitatavatele dokumentidele märgitakse tollideklaratsiooni aktsepteerimise number.

Kui erilubasid või ekspordilitsentse sätestavates õigusaktides on määratud teine tähtaeg, lähtutakse sellest.

Kauba vabastamisel (kaup saab süsteemis Complex staatuse „Kaup vabastatud”) trükitakse välja ekspordi saatedokument (Export Accompanying Document, EAD) selle esitamiseks väljumistolliasutuses või transiidi lähtetolliasutuses (Complexis deklaratsiooni ajaloo leheküljel vajutada nuppu „EAD väljatrükk”).
 
EAD väljatrüki saab deklarant tollist juhul, kui kaup vabastatakse ekspordiks tolliasutuses pärast deklaratsiooni kontrollkoridori suunamist.

Protseduuri rakendamiseks võib kasutada ka deklaratsiooni esitamise lihtsustatud korda.

7. Ekspordiformaalsuste lõpetamine

Ekspordiformaalsused lõpetatakse väljumistolliasutuses.

 • Väljumistolliasutus on üldjuhul viimane tolliasutus enne kaupade väljaviimist liidu tolliterritooriumilt (maantee piiritolliasutus, näiteks Narva, Luhamaa, Koidula (EE), Silene (LV), Nuiamaa (FIN); lennujaam; sadam, kus kaup väljub mitteregulaarliini laevaga, olenemata sellest, kas laev oma teel kolmandasse riiki läbib veel mõnda liikmesriigi sadamat, näiteks kui Muugalt väljuv laev enne suundumist USAsse peatub ka Antwerpenis, siis väljumistolliasutus on Muuga).
 • Kui ekspordile järgneb transiit, on väljumistolliasutuseks transiidi lähtetolliasutus (v.a ajutises aktsiisivabastuses olev kaup).
 • Taotluse alusel on väljumistolliasutuseks tolliasutus, mille piirkonnas alustatakse vedu ühtse veolepingu alusel, s.t et raudtee-, posti-, lennu- või laevandusettevõtja võtab kaubad ühtse veolepingu alusel üle liidu tolliterritooriumilt väljaviimiseks (v.a ajutises aktsiisivabastuses olev kaup).

Kui kaup viiakse väljumistolliasutusse, siis esitatakse tollile paberkandjal EAD väljatrükk (üldjuhul maantee ja raudtee transpordi korral) või elektroonne saabumisteade (üldjuhul mere ja õhutranspordi korral).

Väljumistolliasutuses registreerib toll ekspordikontrollisüsteemis (Export Control System, ECS) kauba väljaviimise liidu tolliterritooriumilt.

Süsteemis Complex saab deklaratsioon märke „eksporditud” (Complexis deklaratsiooni ajaloo leheküljel vajutada nuppu „Väljumised” ja vaadata lahtrit „Uus olek”).

Paberkandjal EAD-le toll üldjuhul kinnitusmärget ei tee.

Juhul kui väljumistolliasutuses ECS süsteem ei tööta, teeb toll kinnitusmärke EAD-le.

Kui pärast kauba väljumist deklaratsioon ei ole saanud märget „Eksporditud", võib eksportija või deklarant taotleda eksporditolliasutuselt väljaviimise kinnitamist, teavitades kaupade väljumise kuupäeva, väljumistolliasutuse ja esitades väljumist kinnitavad lisadokumendid.

Kui 90 päeva jooksul pärast kauba vabastamist ekspordiks deklaratsioon ei ole saanud märget „Eksporditud", alustab toll järelepäringuprotseduuri (vt juhendit „Väljumata ekspordi päring" (819.06 KB, PDF)).

Kui 150 päeva jooksul pärast kauba vabastamist ekspordiks eksport ei ole tõendatud, tühistab toll ekspordideklaratsiooni (DA art 248 lõige 2).

8. Erisused

9. Kauba ekspordi ja väljumise suunised

 

28.07.2021