Sa oled siin

Brexiti mõju tollivormistusele ja kaubavahetusele Ühendkuningriigiga

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Euroopa Liidust (EL) välja astuda. Nimetatud kuupäeval alanud kahe aasta pikkune läbirääkimiste periood lõpeb 29. märtsil 2019 ning lahkumisleping peaks jõustuma sellele järgneval päeval, s.o 30. märtsil 2019.

Lahkumisleping sisaldaks üleminekuperioodi puudutavaid sätteid, sh kaupade vaba liikumise kohta ELi ja Ühendkuningriigi vahel.

Üleminekuperiood kestaks 31. detsembrini 2020. Kuna läbirääkimised lahkumisleppe üle veel käivad, ei ole hetkeseisuga täit selgust üleminekuperioodi kestuse ja sisu osas.
 

Brexiti mõju tollivormistusele

 

Lahkumisläbirääkimiste kaks stsenaariumi


Hetkel on ELi ja Ühendkuningriigi vahel peetavates lahkumisläbirääkimistes kaks stsenaariumi. Hoolimata sellest, kas lahkumisleping sõlmitakse või mitte, muutuvad Ühendkuningriigi ja ELi vahelised suhted põhjalikult, kui Ühendkuningriigist saab mitteliikmesriik ehk kolmas riik. Kolmandal riigil ei saa olla samu õigusi ja hüvesid kui liikmesriigil. Järgnevalt vaatame mõlemat stsenaariumi lähemalt.

1. Lepinguta ja üleminekuperioodita väljaastumine

Kui üleminekuperioodi ja selle sisu osas ühisele kokkuleppele ei jõuta, astub Ühendkuningriik EList välja üleminekuperioodita.

EList lahkumisel, s.t alates 30. märtsist 2019, saab Ühendkuningriigist kolmas riik ning lõpeb kaupade vaba liikumine Ühendkuningriigi ja ELi vahel.

Peamised tagajärjed
 • Ühendkuningriigist saab n-ö kolmas riik ning igasuguse kauba liikumiseks Ühendkuningriigi ja ELi vahel on vajalik tollivormistus. See tähendab, et deklarandid (s.o importijad ja eksportijad) vastutavad kauba tollis deklareerimise eest.
  Deklarant võib kauba ise tollis deklareerida või kasutada tolliesindajat.
  Sujuvaks tollivormistuseks on sageli vaja erinevaid tolli väljastatud lube.
 • Puudub väliskaubandusstatistika Intrastati aruandlus.
 • EL alustab Ühendkuningriigi kui kolmanda riigi piiridel oma määruste ja tariifide kohaldamist, sh tolli-, sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide läbiviimist. Piiridel läbiviidavad tolliformaalsused ja kontrolliprotseduurid põhjustavad märkimisväärset viivitust kauba liikumisel (nt sadamates ja maantee piiripunktides).
 • 30. märtsil 2019 kl 00.00 tunnistatakse kehtetuks kõik Ühendkuningriigi aktsiisiload ja alates 31. märtsist 2019 ei saa Ühendkuningriigile elektroonilisi saatelehti (eSL) vormistada.
2. Lepingu sõlmimine ja üleminekuperioodi kohaldamine

Lahkumisleping sõlmitakse, Ühendkuningriik astub leppe kohaselt 29. märtsil 2019 EList välja ning üleminekuperiood kestab 31. detsembrini 2020.

Üleminekuperioodil loetakse Ühendkuningriik tollivormistuse seisukohast ELi liikmesriigiks ning kaupade vaba liikumine ELi ja Ühendkuningriigi vahel jätkub selle perioodi lõpuni.

Peamised tagajärjed
 • Ühendkuningriigist saab kolmas riik, kuid üleminekuperioodil jätkub kaupade vaba liikumine Ühendkuningriigi ja ELi vahel 31. detsembrini 2020. Kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel kohaldatavaid eeskirju, piiranguid ja muid tolliformaalsusi üleminekuperioodil ei rakendata.
 • Kauba tollis deklareerimise kohustus Ühendkuningriigi ja ELi vahelises kauba liikumises algab siis, kui üleminekuperiood on lõppenud.
 • Aktsiisikauba elektroonilisi saatelehti (eSL) saab vormistada Ühendkuningriigile ka pärast Brexitit – kuni 31. detsembrini 2020 ning vastuvõtuteateid saab eSLidele vormistada kuni 31. maini 2021.

Brexiti mõju kaubavahetusele Ühendkuningriigiga – kes peaksid valmis olema?


Kui lahkumislepingus kokkuleppele ei jõuta, tuleb:

 • kõigil äriühingutel, sealhulgas väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, olla Brexitiks valmis. Ettevõtted peaksid viivitamata hindama Brexiti mõju oma tegevusele.
 • ELi liikmesriikide tolliasutustel kohaldada eeskirju ja formaalsusi, mis kehtivad kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel, s.t Ühendkuningriigist imporditud või Ühendkuningriiki eksporditud kauba suhtes.

Brexitil on iseäranis suur mõju ettevõtetele, kes kauplevad täna üksnes piirideta ühtsel turul. Äriühingud, kes planeerivad tulevikus kaubavahetust Ühendkuningriigiga, peavad kolmandate riikidega kauplemiseks arvestama selleks kohustuslike tolliformaalsustega. Selleks tuleb end juba aegsasti kõnealuste protseduuridega kurssi viia ja omandada teavet, mida tähendab kaubavahetus mitteliikmesriikidega ning milliseid nõudeid kohaldatakse ELi ühtsele turule kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse veetavatele kaupadele.

Järgnevalt juhime tähelepanu mõnedele olulisematele aspektidele kauplemisel kolmandate riikidega:

Tolliformaalsuste kasv tähendab, et ettevõtted peavad tollile esitama rohkem dokumente ning teavet.
 

Täiendav info


Riigikoodid

Ühendkuningriik (UK) (Ühendkuningriigi osad on Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa) on käesoleval hetkel veel Euroopa Liidu liikmesriik. „UK" ei ole ametlik riigikood tollideklaratsioonide jaoks.

Suurbritannia (GB) moodustavad Inglismaa, Šotimaa ja Wales. Suurbritannia on osa Ühendkuningriigist. „GB“ ei ole ametlik riigikood tollideklaratsioonide jaoks.

Põhja-Iirimaa on Ühendkuningriigi, mitte Suurbritannia osa. Põhja-Iirimaal ei ole eraldi riigikoodi, seega on „GB“ ametlik riigikood tollideklaratsioonidele.

Reisimine

Reisijad peaksid olema valmis, et Ühendkuningriiki sõites kohaldatakse tollimaksuvaba impordi suhtes samu piiranguid, sätteid ja piirväärtusi kui mitteliikmesriigist ehk kolmandast riigist saabudes. Täpsema ülevaate saab reisijatele ettenähtud juhistest veebilehtedel „Kui liigute Euroopa Liidust väljapoole" ja „Kaupade kaasatoomine liiduvälisest riigist".

Internetikaubandus

Internetist kaupa tellides tuleks olla valmis, et Ühendkuningriigist tehtud tellimused kuuluvad tollis deklareerimisele ja maksustamisele samamoodi nagu Interneti kaudu ostetud kaup mitteliikmesriikidest ehk kolmandatest riikidest (nt Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest). Täpsema ülevaate saab interneti vahendusel ostetud kauba deklareerimise juhistest veebilehel „Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu".

04.12.2018