Sa oled siin

Ajutine ladustamine

 

Eestisse toimetatud liiduväline kaup tuleb koheselt suunata tollikäitlusviisile või rakendada sellele ajutist ladustamist (424.89 KB, PDF) (seisuga 01.05.2016).

Oluline info seoses uue tolliseadustiku rakendumisega ja üleminekuperiood

Uue tolliseadustiku rakendumisega seotud olulisemad muudatused on:

 • Kaupade ajutine ladustamine on lubatud 3 tüüpi kohtades:

  • ajutise ladustamise koha loaga kaetud kohad (sh enne 01.05.2016 loodud tolliterminalid ja hoiukohad)

  • tolli poolt heakskiidetud kohad (volitatud saaja heakskiidetud kohad, kus puudub eraldi loaga ajutise ladustamise koht)

  • tolli poolt määratud kohad (nt kaubad, mida vahetult sisenemise järgselt hoiustatakse tolliasutuses).

 • Ajutise ladustamise tähtaeg pikeneb 90 päevani. Tähtaja arvestus algab kaupade esitamisest tollile. Transpordiliigist olenevaid tähtaegu ei kasutata.

 • Ajutise ladustamise kasutamiseks on vajalik tollile esitada tagatis. Tänased tagatise esitamisest vabastatud tolli poolt heakskiidetud kohad (nt volitatud kaubasaaja transiidil) jätkavad tagatisest vabastatuna kuni loa ümberhindamiseni.

 • Ajutisel ladustamisel olevaid kaupu on võimalik teatud tingimustel ühest ajutise ladustamise kohast teise transportida ilma neid transiidi tolliprotseduurile suunamata.

 • Liidu kaupade hoidmine ajutise ladustamise kohas on lubatud, kuid ainult viisil, mis võimaldab igal liidu kaupu identifitseerida.

Üleminekuperiood
 • Tolli poolt enne 1. maid 2016 väljastatud ajutise ladustamise koha load kehtivad kuni nende ümberhindamiseni, mis toimub hiljemalt 2019. a.

 • Uute ajutise ladustamise kohtade load väljastatakse infosüsteemis LUBA kuni uue tolliotsuste süsteemi valmimiseni, võttes arvesse dokumentide ja andmenõudeid, mis on määratud RM määruses nr 4.

 • Kuni aastani 2020 jätkub kaupade ajutise ladustamisele suunamise kohta andmete esitamine vana korra kohaselt (TERM2, NCTS, ICS).

 • Ajutise ladustamise deklaratsiooni muutmine on võimalik läbi avastatud erinevustest teavitamise protsessi NCTS-is või TERM2-s. ICS-i esitatud andmete muutmine ei ole võimalik.

Ajutise ladustamise olemus

Kõik ühendusevälisest riigist ühenduse tolliterritooriumile toimetatud ja tollile esitatud kaubad loetakse enne tolliprotseduurile suunamist või reeksportimist ajutiselt ladustatuks.

Kaupa ei pea ajutisele ladustamisele paigutama, kui:

 • enne tollile esitamist või koheselt esitamisel suunatakse kaup tolliprotseduurile

 • koheselt esitamisel tõendatakse kauba liidu tollistaatust

Lisaks vahetult kolmandast riigist mere- või õhutranspordivahendiga saabunud kaupadele kehtivad LTS artiklid 144-149 ning siseriiklikud ajutise ladustamise sätted transiidiprotseduuril liikuva kauba osas, mis esitatakse tollile sihttolliasutuses või volitatud saaja heakskiidetud kohas ning liiduvälise kauba osas, mis on tolliterritooriumile saabunud, kuid kahe tolliterritooriumil asuva punkti vahel meritsi või õhuteed pidi transportimise käigus ajutiselt tolliterritooriumilt väljunud (nt liiduväline kaup meretranspordiga Rotterdamist Muugale).

Kaupade ajutine ladustamine peab lõppema 90 päeva jooksul alates kaupade esitamisest (transiidiprotseduuri korral esitamisest sihttolliautuses või volitatud saaja heakskiidetud asukohas). Ajutine ladustamine lõppeb kauba suunamisega tolliprotseduurile (vaba ringlus, eriprotseduur) või reeksportimisega. Tähtaja ületamisel tekib kaupade osas tollivõlg LTS artikli 79 kohaselt ning toll võtab vastavalt LTS artiklitele 197, 198 ja 199 kasutusele meetmed olukorra lahendamiseks.

Ajutise ladustamise tähtaja pikendamist ei toimu, vajalikud formaalsused tuleb teostada 90 päeva jooksul. Ajutise ladustamise koha pidaja on kohustatud tolli teavitama kõikidest kaupadest, mis on tema rajatises ajutisel ladustamisel ning mida ei ole tähtajaliselt tolliprotseduurile suunatud. Teavitamata jätmine võib tuua kaasa tollivõla menetluse vastavalt LTS art 79.

Ajutise ladustamise kohad

Ajutise ladustamise koha pidamiseks on vajalik luba. Loa taotlemiseks esitatakse taotlus Maksu- ja Tolliameti (MTA) infosüsteemis LUBA, v.a juhul, kui taotlus hõlmab mitut liikmesriiki. Luba väljastatakse liidu isikule, kes esitab tagatise ning suudab tagada toimingute nõuetekohase läbiviimise. Lisaks taotlusele tuleb järelevalve meetmete kokkuleppimiseks esitada tollile RM määruse nr 4 §-s 4 nimetatud dokumendid.

DA art-s 115 (2) nimetatud koha heakskiit antakse MTA poolt volitatud kaubasaaja loa osana või eraldi otsusena. Lisaks taotlusele tuleb järelevalve meetmete kokkuleppimiseks esitada tollile RM määruses nr 4 esitatud dokumendid, kui neid ei ole juba esitatud muu taotluse osana (nt volitatud kaubasaaja). Kauba ajutine ladustamine heakskiidetud asukohas on lubatud, kui:

 • taotleja on liidu isik

 • taotleja tagab toimingute nõuetekohase läbiviimise

 • esitab tagatise tekkida võiva tollivõla katteks

 • heakskiidetud asukoht võimaldab teostada tollijärelevalvet

 • kaup deklareeritakse tolliprotseduurile hiljemalt järgmisel päeval pärast selle esitamist tollile

Toll väljastab kõikide tingimuste täitmisel tähtajatu loa ajutise ladustamise koha pidamiseks. Heakskiidetud asukoht määratakse otsusega või muu loa osana. Ajutise ladustamise koha pidamise õigust on keelatud teisele isikule üle anda, selleks peab olema loa omanik.

Õigusaktid

 

07.08.2017