Sa oled siin

Ajutine ladustamine

 

Eestisse toimetatud liiduväline kaup tuleb koheselt suunata tollikäitlusviisile või rakendada sellele ajutist ladustamist (424.89 KB, PDF) (seisuga 01.05.2016).

Oluline info seoses uue tolliseadustiku rakendumisega

Uue tolliseadustiku rakendumisega seotud olulisemad muudatused on järgmised.

 • Kaupade ajutine ladustamine on lubatud 3 tüüpi kohtades:

  • ajutise ladustamise koha loaga kaetud kohad (sh enne 01.05.2016 loodud tolliterminalid ja hoiukohad);

  • tolli poolt heakskiidetud kohad (volitatud saaja heakskiidetud kohad, kus puudub eraldi loaga ajutise ladustamise koht);

  • tolli poolt määratud kohad (nt kaubad, mida vahetult sisenemise järgselt hoiustatakse tolliasutuses).

 • Ajutise ladustamise tähtaeg pikeneb 90 päevani. Tähtaja arvestus algab kaupade esitamisest tollile. Transpordiliigist olenevaid tähtaegu ei kasutata.

 • Ajutise ladustamise kasutamiseks on vajalik tollile esitada tagatis.

 • Ajutisel ladustamisel olevaid kaupu on võimalik teatud tingimustel ühest ajutise ladustamise kohast teise transportida ilma neid transiidi tolliprotseduurile suunamata.

 • Liidu kaupade hoidmine ajutise ladustamise kohas on lubatud, kuid ainult viisil, mis võimaldab igal liidu kaupu identifitseerida.

Ajutise ladustamise olemus

Kõik ühendusevälisest riigist ühenduse tolliterritooriumile toimetatud ja tollile esitatud kaubad loetakse enne tolliprotseduurile suunamist või reeksportimist ajutiselt ladustatuks.

Kaupa ei pea ajutisele ladustamisele paigutama, kui:

 • enne tollile esitamist või koheselt esitamisel suunatakse kaup tolliprotseduurile,

 • koheselt esitamisel tõendatakse kauba liidu tollistaatust.

Lisaks vahetult kolmandast riigist mere- või õhutranspordivahendiga saabunud kaupadele kehtivad LTS artiklid 144–149 ning siseriiklikud ajutise ladustamise sätted transiidiprotseduuril liikuva kauba osas, mis esitatakse tollile sihttolliasutuses või volitatud saaja heakskiidetud kohas ning liiduvälise kauba osas, mis on tolliterritooriumile saabunud, kuid kahe tolliterritooriumil asuva punkti vahel meritsi või õhuteed pidi transportimise käigus ajutiselt tolliterritooriumilt väljunud (nt liiduväline kaup meretranspordiga Rotterdamist Muugale).

Kaupade ajutine ladustamine peab lõppema 90 päeva jooksul alates kaupade esitamisest (transiidiprotseduuri korral esitamisest sihttolliautuses või volitatud saaja heakskiidetud asukohas). Ajutine ladustamine lõppeb kauba suunamisega tolliprotseduurile (vaba ringlus, eriprotseduur) või reeksportimisega. Tähtaja ületamisel tekib kaupade osas tollivõlg LTS artikli 79 kohaselt ning toll võtab vastavalt LTS artiklitele 197, 198 ja 199 kasutusele meetmed olukorra lahendamiseks.

Ajutise ladustamise tähtaja pikendamist ei toimu, vajalikud formaalsused tuleb teostada 90 päeva jooksul. Ajutise ladustamise koha pidaja on kohustatud tolli teavitama kõikidest kaupadest, mis on tema rajatises ajutisel ladustamisel ning mida ei ole tähtajaliselt tolliprotseduurile suunatud. Teavitamata jätmine võib tuua kaasa tollivõla menetluse vastavalt LTS art 79.

Ajutise ladustamise kohad

Ajutise ladustamise koha pidamiseks on vajalik luba.

Loa taotlus esitatakse Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS)

Taotlusele lisatakse rahandusministri määruse nr 58 § 3 lõikes 5 nimetatud dokumendid. Lõike 5 punktis 8 nimetatud kaupade käitlemise kirjelduse esitamiseks täidetakse enesehindamise küsimustiku punkti 3 kõik alapunktid ning punkti 6 alapunktid 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 ja 6.9. Kui loa taotlejal on olemas laos kaupade käitlemist reguleerivaid töödokumente (nt juhendid, eeskirjad), siis märgitakse need vastuses ja esitatakse koos küsimustikuga. Sellisel juhul ei ole vaja lao tööprotsesse küsimustikus lahti kirjutada.

Loa menetlemisel lepitakse kokku laoarvestuse pidamise põhimõtted, mis sõltuvad laos tehtavatest toimingutest ja kauba liigist, ning tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded. Kui loa omanikul tekib arvestuse aruande igakuine esitamise kohustus tolli määratud vormingus, siis ajutise ladustamise kohas tegutsemise loa väljastamise eelduseks on, et isik on suuteline oma kohustusi täitma (määruse nr 58 § 16 lõiked 2 ja 3, LTS art 244 lg 4). Aruande esitamise suutlikkust tõendatakse vastavate testide läbimisega laoarvestuse ja aruandluse andmekogus LAAK.

Toll väljastab kõikide tingimuste täitmisel tähtajatu loa ajutise ladustamise koha pidamiseks. Ajutise ladustamise koha pidamise õigust on keelatud teisele isikule üle anda, selleks peab olema loa omanik.

Kauba ajutine ladustamine heakskiidetud asukohas on lubatud, kui:

 • taotleja on liidu isik,

 • taotleja tagab toimingute nõuetekohase läbiviimise,

 • esitab tagatise tekkida võiva tollivõla katteks,

 • heakskiidetud asukoht võimaldab teostada tollijärelevalvet,

 • kaup deklareeritakse tolliprotseduurile hiljemalt 3 päeva pärast selle tollile esitamist.

Tolliseadustiku artikli 139 lõikes 1 ja artikli 147 lõikes 1 nimetatud kauba esitamise ja selle lühiajalise ajutise ladustamise koha heakskiitmiseks esitatakse taotlus Maksu- ja Tolliameti andmetöötlussüsteemis LUBA. Taotlusele lisatakse rahandusministri määruse nr 58 § 4 lõikes 2 nimetatud dokumendid.

Üleminekuperiood UUS!

Uus ajutise ladustamise süsteem NES valmib ja läheb tootesse 1. juulil 2021. Seni jätkub kaupade ajutisele ladustamisele suunamise kohta andmete esitamine senise korra kohaselt (ICS, NCTS, TERM2).

Ajutise ladustamise üleminekuperioodi rakendamine toimub järgmiselt:

 • vahetu sisenemine kolmandast riigist:
  • postisaadetised – 1. juuli 2021
  • kullersaadetised – 1. juuli 2021
  • lennu-, mere-, raudtee- ja maanteetransport – 31. detsember 2022
 • teise ELi liikmesriigi kaudu saabumisel:
  • postisaadetised – 1. juuli 2021
  • kullersaadetised ning lennu-, mere-, raudtee- ja maanteetransport – 31. detsember 2022

Informatsioon kuupäevade osas võib muutuda, kuna ICS2 kuupäevad erinevad ajutise ladustamise kuupäevadest ning võimalusel kuupäevad ühtlustatakse.

Kokkuleppel tolliga on lubatud uut süsteemi kasutama hakata kõigil ettevõtetel, kes suudavad uute nõuete kohaselt andmeid esitama hakata ning kes vabastatakse sellisel juhul TERM2 kasutamisest.

Õigusaktid

Lisainfo

Täiendavat infot saab:

 • Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna spetsialistidelt
 • tolliinfo telefonil 880 0814 või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee
23.07.2020