Sa oled siin

Muudatused töötamise registreerimisel alates 1. jaanuarist 2019

1. Töötamise registrisse tuleb hakata märkima tööaja määra

 • Viimast korda tuleb tööaja määr deklaratsioonile TSD märkida detsembrikuu eest 10. jaanuariks 2019 esitataval TSDl. Järgmistele deklaratsioonidele tööajamäära enam märkima ei pea.
  Deklaratsioonil TSD märgitud tööaja määr, mis erineb 1st, kantakse novembrikuu TSDlt automaatselt töötamise kande juurde üle.
  Töötamise registrisse tuleb kanda tööaja määr lähtudes sellest, mis on kokku lepitud kas isiku ametisse asumisel või töölepingu sõlmimisel (summeeritud tööaja arvestuse korral tuleb lähtuda samuti kokku lepitud tööaja määrast).
  Kui TSDl tööaja määra märgitud ei ole, siis kuvatakse töötamise kande juures vaikimisi tööaja määr 1.
  Tööaja määra saab märkida vahemikus 0,01 kuni 1,00.

 • Töölepingu muudatusena muutunud tööaja määr tuleb töötamise registrisse märkida hiljemalt TSD esitamise tähtajaks. TSD esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäev.
  Kalendrikuul muutunud tööaja määra võib märkida kahel viisil:
  1. arvutades kuu keskmise tööaja määra või
  2. märkida kuu viimase päeva seisuga kehtiva tööajamäära
  Tööaja määraks on töötaja või ametniku lepingujärgne tööaja määr. See ei sõltu tegelikult töötatud tundidest. Tööaja määr märgitakse vastavalt töölepingu kokkulepitud töökoormusele: täistööaeg (1,0) ja osaline tööaeg (nt 0,25; 0,5; 0,75).
   

2. Uus töötamise liik „Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa"


Alates 1. jaanuarist 2019 teeb füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) oma majandustegevuses osaleva abikaasa kohta kande töötamise registrisse. Kui FIE lõpetab või peatab oma tegevuse, peab ta lõpetama või peatama ka oma abikaasa töötamise kande töötamise registris. Töötamise registri kanne on aluseks sotsiaalkindlustuskaitse saamisel.

FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa on äriregistrisse kantud FIE abikaasa, kes osaleb FIE ettevõtte tegevuses ning kellel ei ole FIEga sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut.

Kuni 31. detsembrini 2018 esitab FIE oma majandustegevuses osaleva abikaasa registreerimiseks Maksu- ja Tolliametile avalduse. Kehtivad FIE abikaasa kanded tõstetakse 1. jaanuaril 2019 töötamise registrisse üle.


3. Ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse muutub kohustuslikuks alates 1. juunist 2019

 • Alates 1. juunist 2019 ei saa töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida.
 • Olemasolevaid töötamise kandeid ei saa muuta ega lõpetada, kui ametinimetust ja töökoha aadressi märgitud ei ole.
 • Olemasolevatele kehtivatele töötamise kannetele tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019.


Ametinimetus ja töökoha aadress tuleb sisestada klassifikaatorist. Vabatekstina aadressi täpsustus ja/või ametnimetus tuleb lisada siis, kui täpne aadress või ametinimetuse viies tase (neli esimest tuleb alati leida klassifikaatorist) ei ole klassifikaatorist leitavad.

Tööajamäär, töökoha aadress ja ametinimetus tuleb töötamise registrisse märkida ainult nende töötamise liikide puhul, mille juurde on allolevas tabelis märgitud „Jah".

Töötamise
liigi kood
Töötamise liik Kas ametinimetuse ja
töökoha aadressi märkimine
on kohustuslik
Kas tööajamäära
märkimine
on kohustuslik
1 Tööleping Jah Jah
2 Avalik teenistus Jah Jah
3 Kõrgemad riigiteenijad Jah Jah
4 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige Jah Jah
15 Abikaasatasu Ei Ei
501 Tasuta töötamine Jah Jah
504 Töötamine tulumaksukohustustega Eestis, sotsiaalmaks välisriigis Jah Jah
505 KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige Ei Ei
506 Töötamine tulumaksukohustusega Eestis, ilma sotsiaalmaksukohustuseta Jah Jah
507 Viisa alusel – tööleping Jah Jah
600 VÕS-leping Ei Ei
601 Juhtimis-, kontrollorgani liige Ei Ei
602 Viisa alusel – VÕS-leping Ei Ei
603 Viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu Ei Ei
6 Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa Ei Ei

 

18.02.2019