Välismaalase töötamise registreerimine

Küsimused ja vastused välismaalase töötamise registreerimise kohta »

Kui tööd tegeval välisriigi kodanikul puudub Eesti isikukood ning tal ei ole võimalik seda objektiivsetel põhjustel enne tööle asumist taotleda, on tööandjal võimalik töötamine kuni viieks päevaks registreerida töötaja isikut tõendavas dokumendis märgitud sünniajaga. Sünniajaga registreeritud töötamisel ei laiene töötajale sotsiaalsed tagatised.

Kui isik saab isikukoodi, siis on võimalik kande kehtivust pikendada – uut kannet ei ole vaja alustada, vaid sünniajaga kanne muudetakse isikukoodiga kandeks. Pärast seda tekib isikul õigus seadustes ettenähtud sotsiaalsetele tagatistele.

Sünniajaga ei saa töötamist registreerida lihtsustatud korras (SMSi ja telefoni teel).

Isikule Maksu- ja Tolliameti väljastatud mitteresidendi koodiga töötamist registreerida ei saa.


Töötaja registreerimine, kui töötaja elukohariik on teine ELi liikmesriik


Mida peab töötaja ravikindlustusest lähtuvalt silmas pidama juhul, kui töötaja elukohariik on teine ELi liikmesriik, sellest lugege lähemalt Haigekassa kodulehelt.

 

Välismaalase töötamise registreerimisel tuleb registrisse kanda:
 

1) töötaja isikukood või isikukoodi puudumisel ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg

2) töötamise alustamise kuupäev
Töötamise alustamise kuupäev on:

 • töölepingu alusel töötaja tööle asumise kuupäev
 • võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise kuupäev
 • avalikus teenistuses ametikohale asumise kuupäev.

3) kui töötaja registreeritakse ees- ja perekonnanime ning sünniajaga, siis tuleb kohe märkida ka töötamise lõpetamise kuupäev ja lõpetamise alus

4) töötamise liik, mille leiate mille leiate tabelist „Töötamise liikide tehnilised koodid, väljamakseliikide koodid TSDl ning töötamise liigiga kaasnev ravikindlustuse info".

5) ametinimetus ja töökoha aadress, kui tegemist on kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes elab Eestis töötamist lubava tähtajalise elamisloa alusel, või kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes viibib Eestis viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus lühiajaliselt Eestis töötada.


Kui välismaalane töötab Eestis kuni viis päeva


Juhul kui isik, kellel ei ole Eesti isikukoodi, töötab Eestis ainult kuni viis päeva, siis talle isikukoodi tarvis ei ole ja väljamaksete deklareerimiseks taotleb tööandja Maksu- ja Tolliametilt töötajale mitteresidendi koodi.

Mitteresidendi koodi taotlemiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks (252.28 KB, RTF).
 

Välismaalasele Eesti isikukoodi taotlemine

 • Isikud, kes viibivad Eestis ajutiselt (nt töötavad Eestis, aga elavad Lätis), saavad isikukoodi taotleda lähimas maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses sinna isiklikult kohale minnes.
 • Isikud, kellel puudub võimalus esitada isikukoodi taotlus Eestis (nt tulevad Eestisse tööle viisa alusel), on võimalus esitada taotlus välisriigis asuvas Eesti välisesinduses.
 • Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud, kes asuvad Eestisse püsivalt elama, saavad taotleda isikukoodi koos elukohateate esitamisega elukohajärgsesse valla- või linnavalitsuses sinna isiklikult kohale minnes.

Isikukoodi taotlemisest rohkem infot siseministeeriumi kodulehelt.
 

Tööandja kohustused välismaalase töölevõtmisel (alates 01.01.2016)


Tööandja on kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit:

 • välismaalase tema juurde tööleasumisest,
 • lühiajalise töötamise registreerinud välismaalasega töösuhte aluseks oleva lepingu sõlmimata jätmisest,
 • välismaalase tööle asumata jätmisest,
 • töötamiseks antud tähtajalises elamisloas kindlaks määratud töötamise tingimuste muutmisest,
 • töösuhte aluseks oleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest ja
 • välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest.

Teavitama ei pea nendest andmetest, mis tööandja on registreerinud töötamise registris.

Teadus- ja arendusasutus on kohustatud viivitamata teavitama Politsei- ja Piirivalveametit välismaalasega sõlmitud võõrustamislepingu lõpetamisest.

Täpsema info välismaalase töölevõtmise ning tööandja kohustuste kohta lühiajalise töötamise registreerinud välismaalase ja töötamiseks antud elamisluba omava välismaalase töölevõtmisel leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
 

09.09.2020