Töötamiste üleviimine

Töölepingute kehtivust ettevõtte üleminekul reguleerib töölepingu seaduse § 112, mille kohaselt lähevad töölepingud muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust.

Ettevõtte üleminek võib toimuda mis tahes õiguslikul alusel (juriidiliste isikute ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, müügileping, rendileping jne), mille raames lähevad üleandjalt omandajale üle ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ka ettevõttega seotud lepingud ning ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust. Ettevõtte üleminekul peavad muutumatul kujul üle minema seega ka töölepingud, kollektiivlepingud ja muud töösuhetest tulenevad õigused ja kohustused. Ettevõtte üleminekul on ettevõtte üleandjal ja omandajal keelatud tööleping üles öelda ettevõtte ülemineku tõttu.
Allikas: Eesti Töötukassa

Selleks, et töötamise andmed töötamise registris üle viia nii, et isikute töötuskindlustusstaaž säiliks, peab tööandja algatama e-teenuste keskkonnas e-MTA töötamise registris üleviimise.

Üleandja
 • Töötamise kannete üleandja peab sisenema e-MTAs töötamise registrisse ja valima lingi „Töötamiste üleandmine".

 • Töötamise kannete üleandmisel tuleb sisestada töötamise kannete vastuvõtja registrikood ja määrata üleviimise kuupäev ning vajutada nuppu „Otsin".

 • Võimalik on üle anda:

  • kas kõik töötamised või
  • teha valik kannetest, mis kuuluvad üleviimisele.
 • Pärast nupule „Annan üle" vajutamist lähevad kanded vahelehele „Üleviimise ootel kanded".
 • Üle saab viia kandeid, mis on olekus „Kehtiv", „Peatatud" või „Tulevikus".
 • Tagasiulatuva ja tänase kuupäevaga üleviimist teha ei saa.
 • Üleviimise kuupäevaks loetakse üleandja poolt sisestatud üleviimise kuupäev.
Vastuvõtja
 • Töötamise kannete vastuvõtja peab minema e-MTAs töötamise registrisse ja kanded vastu võtma lingilt „Töötamiste vastuvõtmine".

 • Vastuvõtja peab töötamise kanded vastu võtma hiljemalt üleviimise kuupäeval.

 • Vastuvõetud kanded on kuni üleviimise tähtpäevani (vt allolevaid näiteid) üleandja all kehtivas olekus.

Kanded saab vastu võtta enne, kui üleandmise kuupäev saabub ehk alates hetkest, kui üleviidavad kanded on üleviiva ettevõtte poolt kinnitatud.


Pärast üleviimise kuupäeva ei ole võimalik enam kandeid vastu võtta, üleandja ettevõte peab algatama uue üleviimise.

Näide 1

Üleviimise kuupäev on 21.
Kanded on vastu võetud 20. kuupäevaks.
Üleviimine teostatakse 21. kuupäeva varahommikul.

Näide 2

Üleviimise kuupäev on 21.
Kanded on vastu võetud 21. kuupäeval.
Üleviimine teostatakse 22. kuupäeva varahommikul. Üleviimise kuupäev jääb nagu märgitud, 21. kuupäev.

Kui mingil põhjusel ei ole tööandjal võimalik e-MTAs töötamise kandeid üle viia, siis peab tööandja esitama Maksu- ja Tolliametile vabas vormis avalduse töötamiste üleviimiseks ning üleviidavate töötajate nimekirja.

Töötajate nimekirja võib eksportida e-MTAs töötamise registrist. Nimekiri peab olema XLSX-vormingus.

Nimekirja palume jätta ainult need isikud, kelle töötamine tuleb üle viia. Lõpetatud ja tühistatud töötamise kande/kannete read palume eemaldada.

Digitaalselt allkirjastatud avalduse koos nimekirjaga üleviidavatest töötajatest palume saata e-posti aadressile emta@emta.ee.

Maksu- ja Tolliamet teeb seejärel töötamise registris vastavad muudatused, s.t kannab töötajad uue tööandja alla.

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 • töötamist üle andva tööd võimaldava isiku registrikood ning
 • töötamist vastu võtva tööd võimaldava isiku registrikood.
Üleviidavate töötajate nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
 • tööd tegeva isiku TÖR ID
 • isikukood
 • ees- ja perekonnanimi
09.09.2021