Mitteresidendile

Mitteresidendist tööandja registreerimine


Kümne tööpäeva jooksul Eestis maksukohustuse tekkimisest arvates on Maksu- ja Tolliametis kohustatud end registreerima mitteresidendist tööandja, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja, kui teda ei ole varem kantud maksukohustuslaste registrisse vm Eestis asutatud registrisse.
 

Mitteresidendist tööandja maksukohustused


Ka välismaisel tööandjal võib tekkida Eestis maksukohustus töötajale makstud töötasult.

Mitteresidendil tulumaksuseaduse (TuMS) § 6 tähenduses, kes maksab töölepingu alusel palka Eesti residendile või Eestis töötavale mitteresidendile, on maksukorralduse seaduse (MKS) § 18 lg 11 alusel Maksu- ja Tolliametis mitteresidendist tööandjana registreerimise kohustus. Seda juhul, kui mitteresidendil ei teki Eestis püsiva tegevuskoha registreerimise kohustust seoses majandustegevusega Eestis (TuMS § 7, MKS § 21). Registreerimise korra sätestab MKS § 22, avalduse vormi R2 leiate siit.

Tööandja on kohustatud:
  1. pidama kinni töötajale makstud palgalt tulumaksu (2020. aastal 20%), töötaja töötuskindlustusmakse (2020. aastal 1,6%) ja kohustusliku kogumispensioni makse (2020. aastal 2%);
  2. arvestama sotsiaalmaksu 33% ja tööandja töötuskindlustusmakset (2020. aastal 0,8%);
  3. kandma tasumisele kuuluvad maksud ning maksed üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, näidates maksekorraldusel personaalset viitenumbrit;
  4. esitama samaks tähtpäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni vormi TSD ja lisa 1 Eesti residendist töötaja puhul või vormi TSD ja lisa 2 mitteresidendist töötaja puhul paberkandjal või e-MTA  kaudu.

Mitteresidendist tööandjal on õigus volitada teist isikut (näiteks töötajat) ennast esindama Eestis tekkivate maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kuid vaatamata sellele, et kõiki toiminguid (registreerimine, maksude deklareerimine ja tasumine) teostab volitatud isik, maksukohustuslaseks jääb ikkagi mitteresidendist tööandja ja kõik rahalised kohustused täidetakse tema nimel ja arvel. Seega kui töölepinguga on määratud brutotasu, tuleb arvestada, et sotsiaalmaksu (33%) ja tööandja töötuskindlustusmakset (0,8%) ei peeta töötasust kinni, vaid arvestatakse brutotasule juurde, nii et lõplikuks tööjõukuluks (töötasu koos maksudega) on tööandja jaoks 133,8% (100 + 33 + 0,8) töötaja brutopalga summalt.

Tegevuse lõpetamisel on mitteresidendist tööandja kohustatud 5 tööpäeva jooksul esitama vormi R4.

Mitteresidendi maksuesindajad »
 

31.07.2020