Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmed, valla- või linnavalitsuse liikmed, osavalla- või linnaosavanemad ja erisoodustus

Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 13 lg 1 sätestab, et ametnik TuMS tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 2 lõikes 3 nimetatud isik. TuMS § 48 lg 3 tuleneb, et töötajaks erisoodustuse saajana on ka ametnik (TuMS § 13 lõige 1). Seega võrdsustatakse ATS § 2 lg 3 nimetatud isikud ametnikega TuMS § 13 lg 1 ja § 48 lg 3 mõistes.
 

Teenistuslähetus


Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmetele, valla- või linnavalitsuse liikmetele, osavalla- või linnaosavanematele (edasipidi ametnikud) rakendub teenistuslähetusega seotud kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmisel TuMS § 13 lg 3 punkt 1 ja Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määrus nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr". Ametniku teenistuslähetusse saatmisel ja selle vormistamisel tuleb juhinduda eelnimetatud määruses sätestatust. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Üle maksuvaba piirmäära makstud välislähetuse päevaraha maksustatakse palgatuluna.
 

Isiklik sõiduauto


Ametnikele rakendub isikliku sõiduauto kasutamisega teenistusülesannete täimisel seotud hüvitise maksmisel TuMS § 13 lg 3 punkt 2 ja Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määrus nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord". Ametniku isikliku sõiduauto kasutamisel teenistusülesannete täitmisel ja arvestuse pidamisel tuleb juhinduda eelnimetatud määruses sätestatust. Isikliku sõiduauto kasutamisega seotud maksuvaba hüvitise piirmäär on arvestuse pidamisel kuni 335 eurot kalendrikuus. Üle maksuvaba piirmäära makstud hüvitis maksustatakse erisoodustusena TuMS § 48 lg 1 ja lg 4 punkti 5 alusel.
 

Tööandja sõiduauto


Kui ametnikule võimaldatakse kasutada kohaliku omavalitsuse omandis või valduses olevat sõiduautot tööandja tegevusega mitteseotud sõitudeks, siis rakendub TuMS § 48 lg 8.

Tööandja tegevusega mitteseotud sõitude võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot.

Kui tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks, siis tuleb tööandjal sellest Maanteeametit teavitada.

Muud erisoodustused


Kui ametnikud saavad TuMS § 48 mõistes erisoodustusi, siis kuuluvad antud hüved maksustamisele TuMS § 48 alusel sarnaselt teiste TuMS § 48 lg 3 ja 6 nimetatud isikutega.
 

Deklareerimine


Ametnikele antud erisoodustused kuuluvad deklareerimisele vorm TSD lisal 4.

 

Kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) organitesse valitud, nimetatud või kinnitatud isikutele tehtud väljamaksete maksustamisest

KOV organiteks on volikogu ja valitsus.

1. Volikogu liikmed


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS, 01.04.2013 redaktsioon) § 17 kohaselt on volikogu liige isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.Sama paragrahvi lõike 3 alusel on volikogul õigus maksta oma liikmetele TASU volikogu tööst osavõtu eest ja HÜVITUST volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras. Sama paragrahvi lõikest 4 tulenevalt võib volikogu otsusel volikogu esimehe või ühe volikogu aseesimehe ametikoht olla palgaline.Volikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega tema suhtes rakendada selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.

KOKS § 22 lg 1 p 21 kohaselt kuulub volikogu pädevusse volikogu esimehele või ühele aseesimehele töötasu või hüvituse määramine või aseesimeestele hüvituse määramine ja p 22 kohaselt - volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra kehtestamine.
 

1.1. Tasu maksustamine


Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 1 p 3 kohaselt makstakse sotsiaalmaksu ametnikule makstud palgalt ja muudelt tasudelt. Ametnik käesoleva seaduse tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 2 lõikes 3 nimetatud isik, sealhulgas on seal nimetatud KOV üksuse volikogu liige (ATS § 2 lg 3 p 9).

Volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest makstav tasu maksustatakse sotsiaalmaksuga SMS § 2 lg 1 p 3 alusel ja kohustusliku kogumispensioni maksega (kui volikogu liige on kohustatud isik) KoPS § 7 lg 1 alusel.

Töötuskindlustuse seaduse (TkindlS) § 40 lg 1 p 1 kohaselt makstakse töötuskindlustusmakset kindlustatule makstud töötasult, palgalt ja muudelt tasudelt kindlustatule ja tööandjale kehtestatud töötuskindlustusmakse määras.

TkindlS § 3 lg 1 kohaselt loetakse kindlustatuks töötaja, ametnik, võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik, riiklik lepitaja, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla- või linnaosavanem, pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasolev mittetöötav abikaasa ja Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa, kui nad on maksnud töötuskindlustusmakseid käesolevas seaduses sätestatud alustel ja korras.

TkindlS § 3 lg 2 p 4 kohaselt ei loeta kindlustatuks kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liiget.

Eeltoodust lähtudes ei kuulu volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest makstav tasu (sealhulgas volikogu esimehe või aseesimehe palk) maksustamisele töötuskindlustusmaksetega.

Märkus: volikogu liige ei olnud kindlustatu TkindlS tähenduses ka enne 01.04.2013, nii et tema maksustamises töötuskindlustusmaksega ei ole midagi muutunud.

Volikogu liikmele tehtud väljamaksed deklareeritakse maksudeklaratsiooni TSD lisas 1 väljamakseliigi (kood 1020) 13 all.
 

1.2. Hüvituse maksustamine


Hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel ei maksustata sotsiaalmaksuga, töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksetega. Kui hüvitus on maksustatav erisoodustusena tulumaksuseaduse § 48 alusel, siis makstakse hüvituselt sotsiaalmaksu SMS § 2 lg 1 p 7 alusel.

Ilma kulutust tõendava dokumendita makstavat hüvitust maksustatakse sarnaselt tasu maksustamisega (vt. p 1.1.)
 

2. Valla- või linnavalitsuse (edaspidi valitsus) liikmed


Valitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem või linnapea ja valitsuse liikmed.

KOKS § 22 lg 1 p 19 kohaselt kuulub volikogu pädevusse vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine.

KOKS § 49 lg 42 kohaselt võib volikogu otsusel valitsuse liikme ametikoht olla palgaline. Vallavanemale või linnapeale ja valitsuse liikmele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada tema suhtes selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.

Seega võivad valitsuse liikmed olla palgalised ja mittepalgalised. Palgalised valitsuse liikmed saavad PALKA valitsuse liikmena volikogu poolt määratud suuruses. Mittepalgaline valitsuse liige kinnitatakse volikogu poolt valitsuse liikmeks ja talle võidakse maksta valitsuse liikme kohustuste täitmise eest HÜVITIST.

Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 1 p 3 kohaselt loetakse ametnikuks selle seaduse tähenduses ka ATS § 2 lg 3 nimetatud isikud, sealhulgas on seal nimetatud valla- või linnavalitsuse liiget (ATS § 2 lg 3 p 10) ja osavalla- või linnaosavanemat (ATS § 2 lg 3 p 11).

Valitsuse liikmele makstav tasu (palk või hüvitis) maksustatakse sotsiaalmaksuga SMS § 2 lg 1 p 3 alusel ja kohustusliku kogumispensioni maksega (kui valitsuse liige on kohustatud isik) KoPS § 7 lg 1 alusel.

Töötuskindlustuse seaduse (TkindlS) § 3 lg 1 kohaselt loetakse kindlustatuks valla- või linnavalitsuse liige, osavalla- või linnaosavanem.
Eeltoodust lähtudes kuulub valitsuse liikmele valitsuse tööst osavõtu eest makstav tasu (palk või hüvitis) maksustamisele töötuskindlustusmaksetega.

Hüvitist maksustatakse sotsiaalmaksuga, töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksetega vaid juhul, kui tegemist ei ole ülesannete täitmisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulude hüvitamisega.
 

3. Volikogu või valitsuse komisjonide töös osalevate teiste isikute tasude maksustamine


KOKS § 47 „Volikogu komisjonid“ lõike 1 kohaselt võib volikogu moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Komisjonide esimehed ja aseesimehed tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt sätestatakse volikogu komisjoni tegevuse alused ja kord valla või linna põhimääruses.

KOKS § 49 lg 11 kohaselt kehtestab volikogu valla- ja linnavalitsuse täpsema töökorra, komisjonide moodustamise alused ja korra ning tegevuse alused.

Volikogu poolt määratud tasusid, mida makstakse komisjonide tööst osavõtu eest teistele komisjoni liikmetele, kes ei ole ametnikud SMS § 2 lg 1 p 3 tähenduses, maksustatakse sotsiaalmaksuga SMS § 2 lg 1 p 9 alusel kui õigusakti (volikogu määrus) alusel töö tegemise eest makstav tasu ja kogumispensioni maksega (kui komisjoni liige on kohustatud isik) KoPS § 7 lõike 1 alusel.

Kui seoses isiku tööga komisjonis ei teki töö-, teenistus- ega võlaõigussuhet omavalitsusüksuse ja komisjoni liikme vahel, siis ei ole sellise tegevuse osas komisjoni liige töötuskindlustusega kindlustatuks, kuna TkindlS määratleb kindlustatu mõiste üheselt, ja sellisele komisjoni liikmele tehtavad väljamaksed ei kuulu maksustamisele töötuskindlustusmaksetega. Selliseks isikuks võib olla näiteks sama valla või linna õpetaja, arst või muu äri- või mittetulundusühingu töötaja jms.
 

4. Volikogu või valitsuse liikmetele makstud tasult tulumaksu kinnipidamine ja maksudeklaratsiooni vormil TSD deklareerimine


Tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 1 kohaselt maksustatakse tulumaksuga kõik rahalised tasud, mida makstakse töötajale või ametnikule. Ametnik käesoleva seaduse tähenduses on ka ATS § 2 lõikes 3 nimetatud isik ehk muuhulgas KOV üksuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla- või linnaosavanem.
Volikogu liikmele, valla- või linnavalitsuse liikmele, osavalla- või linnaosavanemale volikogu, valitsuse või nende komisjonide tööst osavõtu eest makstud tasu (palk või hüvitis) maksustatakse tulumaksuga TuMS § 13 lg 1 alusel väljamakse tegemise kuul maksu kinnipidamise teel TuMS § 41 punkti 1 alusel.

Kui seoses isiku tööga komisjonis ei teki töö-, teenistus- ega võlaõigussuhet omavalitsusüksuse ja komisjoni liikme vahel, siis temale KOV üksuse õigusakti alusel makstavalt tasult peetakse tulumaks kinni TuMS § 41 punkti 13 alusel.

Kõik eelnimetatud väljamaksed deklareeritakse vormi TSD lisas 1 väljamakse liigi koodi 10 all.
 

19.01.2018