PRIA toetuste deklareerimine ja järelkontroll

PRIA toetuste deklareerimine


Alates 1. jaanuarist 2015 kehtiva tulumaksuseaduse § 19 lõige 4 muudab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavate toetuste maksustamist.

Muudatuse tulemusena ei kohaldata alates 1. jaanuarist 2015 enam PRIA poolt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavatele toetustele tulumaksuvabastust.

Seega kui toetust saab füüsiline isik, kes ei tegele ettevõtlusega, siis PRIA peab toetuselt kinni tulumaksu ning deklareerib väljamakse ja sellelt kinnipeetud tulumaksu maksudeklaratsiooni vormil TSD. Maksu- ja Tolliamet kannab deklareeritud andmed residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (eeltäidetud andmed).

Kui toetust saab füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) seoses oma ettevõtlusega, siis FIE võtab saadud toetuse arvesse oma ettevõtluse tuludes (deklareerib residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E) ning FIE saab tulust (sh saadud toetusest) tehtud kulud maha arvata.

Pindalapõhiste toetuste puhul saab maksustamisel lähtuda sellest kas maatükk, millele toetust taotletakse on ettevõtluses kasutuses. Kui toetust saadakse vastavalt loomade arvule, saab lähtuda sellest, kas loomi kasvatatakse toodangu (nt piim, liha, vill, nahad jm) müügist saadava tulu eesmärgil.

Ettevõtlustulust ei ole lubatud maha arvata kulusid, mis on tehtud tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel. Toetuse saamisel varasema perioodi andmete alusel omab tähtsust, kas ettevõtlustulust on maha arvatud kulusid, mis olid vajalikud toetuse eesmärkide täitmisel (näiteks saagikoristuse kulud). Kui selliseid kulusid on ettevõtlustulust maha arvatud, tuleb toetus ettevõtlustuludes kajastada ka siis, kui toetuse saamise aastal enam ettevõtlusega ei tegeleta.
 

Põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste järelkontroll


Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames makstakse ettevõtetele teatud tingimustel põllumajandussaaduste ja -toodete eksportimisel kolmandatesse riikidesse taotluste esitamisel toetusi. Toimingute rahastamine toimub Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1306/2013 kontrollivad liikmesriikide ametkonnad toetusi saavate ettevõtete raamatupidamisandmete ja dokumentide vastavust ekspordil toetuse taotluses esitatud andmetele. Esialgse kontrolli toetuse taotluste üle viivad läbi PRIA vastavad üksused.

Järelkontrolli koordineerivaks üksuseks on PRIA järelkontrolli osakond.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS) § 105 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide täitmise üle muuhulgas ka Maksu- ja Tolliamet.

Kontrollimisel võivad ametnikud kohaldada ELÜPS §-s 108 toodud riikliku järelevalve erimeetmeid.

 

30.08.2020