Sa oled siin

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) abikaasa registreerimine ja registrist kustutamine

Alates 1. jaanuarist 2019 registreerib äriregistrisse kantud FIE oma abikaasa töötamise registrisse. Käesoleva infomaterjaliga antakse ülevaade abikaasa registreerimise ja tema eest sotsiaalmaksu tasumise korraldusest.

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Abikaasa registreerimine, abikaasa registreeringu peatamine, abikaasa registreeringu lõpetamine
3. Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine
   3.1. Sotsiaalmaksu arvutamine
   3.2. Sotsiaalmaksu deklareerimine
   3.3. Sotsiaalmaksu tasumine


1. Sissejuhatus


Alates 1. jaanuarist 2019 on äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) õigus registreerida e-MTAs töötamise registris oma abikaasa, kes osaleb FIE tegevuses, olemata temaga töösuhetes, ning maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu, tagades sellega FIE tegevuses osalevale abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse (riikliku ravi- ja pensionikindlustuse). FIE registreerib oma abikaasa e-MTAs töötamise liigiga „SM kohustusega FIE abikaasa".

Abikaasana käsitlemise aluseks on registreeritud kehtiv abielu. Olulisust ei oma see, milliseid ülesandeid abikaasa täidab. Võimalik on täita nii neid ülesandeid, mis on otseselt vajalikud ettevõtlustulu teenimiseks (nt karjalaudas loomade talitamine), kui ka neid ülesandeid, mis on abistava iseloomuga (nt FIE raamatupidamise korraldamine). Abikaasa registreerimise õigus laieneb kõikidele FIE-dele, olenemata nende tegevusvaldkonnast (v.a notar, kohtutäitur, vandetõlk).

FIE abikaasa registreerimine kindlustatud staatuse saamiseks on FIE õigus, mitte kohustus! Seadus lubab FIE-l ja tema abikaasal endil otsustada, kas see on vajalik või mitte. FIE abikaasa registreerimise ja registrist kustutamise aluseks on FIE otsus tagada tema ettevõtluses osalevale abikaasale kindlustuskaitse või see lõpetada. FIE abikaasa töötamise registris registreerimise korral tekib FIE-l kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu.
 

2. Abikaasa registreerimine, abikaasa registreeringu peatamine, abikaasa registreeringu lõpetamine


Äriregistrisse kantud FIE registreerib oma ettevõtluses osaleva abikaasa töötamise registris töötamise liigiga „SM kohustusega FIE abikaasa".

Kui FIE-l on äriregistrisse kantud ajutine tegevus, siis tuleb abikaasa registreerimisel töötamise registris märkida algus ja lõpukuupäev (samad kuupäevad, mis FIEL äriregistrisse kantud).

Kui FIE oma tegevuse äriregistris peatab, siis tuleb peatada sama kuupäevaga ka abikaasa registreeringu ja peatamise aluseks tuleb valida „Teenistussuhte peatamine muul põhjusel".

Kui FIE lõpetab tegevuse äriregistris, siis tuleb lõpetada ka abikaasa registreering töötamise registris ja valida lõpetamise aluseks „Muud põhjused“.

FIE abikaasad, kes on registreeritud FIE avalduse alusel maksukohustuslaste registris, on seisuga 01.01.2019 töötamise registrisse üle tõstetud.

Maksukohustuslaste registrisse jääb FIE abikaasa registreeringu ajalugu seisuga 31.12.2018.

Töötamise registris töötamise liigiga „SM kohustusega FIE abikaasa" ravikindlustus kehtib alates 01.01.2019 töötamise registri kande alusel.
 

3. Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine

3.1. Sotsiaalmaksu arvutamine
 

Abikaasa andmete kandmisega töötamise registrisse tekib FIE-l abikaasa eest sotsiaalmaksu maksmise kohustus. Abikaasa eest makstava maksusumma arvutab FIE ise (maksuteadet ei väljastata). Sotsiaalmaks arvestatakse iga kalendrikuu kohta. Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvutamisel võetakse aluseks sotsiaalmaksu kuumäär. 2019. aastal on kuumääraks 500 eurot – seega ühe makse suuruseks on 165 eurot kuus (500 × 33%).

Eriolukorrast tingitult vabastatakse FIE kuumääralt sotsiaalmaksu tasumise kohustusest oma ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest. Vabastus kehtestatakse tähtajaliselt ning seda kohustust ei tule täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais. Seega tuleb abikaasa ESD-l deklareerida ja sotsiaalmaks tasuda järgmine kord käesoleva aasta 10. juulil.

Kuumääralt väiksemalt summalt arvestatakse sotsiaalmaks juhul, kui sotsiaalmaksu kohustus ei teki mitte terve kuu eest järgmistel juhtudel.

  1. Abikaasa kandmisel töötamise registrisse või kustutamisel registrist sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt registris olemise kalendripäevade arvuga. Näiteks, kui abikaasa on kantud registrisse 21. jaanuaril, siis sotsiaalmaks jaanuari 11 päeva eest võrdub 500/31× 11 × 33%=58,55 eurot. Abikaasa registrist kustutamisel tuleb arvutada sotsiaalmaksu nende päevade eest, mil abikaasa andmed olid kantud registrisse kustutamise kuul.
  2. Abikaasal töövõimetuslehe väljastamisel sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt töövõimetuslehele märgitud perioodile eelnevate ja järgnevate kalendripäevade arvuga. Näiteks, kui töövõimetusleht on väljastatud perioodil 3.–12. september, siis sotsiaalmaks septembrikuu eest võrdub 500/30 × (30 – 10) × 33% = 110 eurot.
  3. Abikaasale riikliku pensioni määramisel sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt riikliku pensioni saajaks saamisele eelnevate kalendripäevade arvuga. Näiteks, juhul kui abikaasa sai pensionäriks alates 10. septembrist, siis sotsiaalmaks septembrikuu eest võrdub 500/30 × 9 × 33% = 49,50 eurot.
  4. Kui FIE ei tegele ettevõtlusega, siis selle perioodi eest ei tule abikaasa eest ka sotsiaalmaksu maksta. Ettevõtlusega mittetegelemise põhjuseks võib olla nii ettevõtluse peatamine, tegevuse ajutisus või hooajalisus ning samuti tegevuse lõpetamine. Selles kuus, mil eelnimetatud sündmus toimub, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt tegutsemise päevade arvuga. FIE-l ei tule edastada enda kohta andmeid Maksu- ja Tolliametile, neid saab maksuhaldur äriregistrist. Näiteks, kui FIE abikaasa oli kantud maksukohustuslaste registrisse 6. augustil ja FIE teatas äriregistri pidajale oma tegevuse peatamisest alates 27. augustist, siis arvutab FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu 21 augusti päeva eest ehk 500/31 × 21 × 33% = 111,77 eurot.
     

3.2. Sotsiaalmaksu deklareerimine


Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu peab FIE deklareerima maksudeklaratsiooni vormil ESD (709.2 KB, PDF), mida esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile (kalendrikuu) järgneva kuu 10. kuupäevaks. Deklaratsioon esitatakse paberkandjal või sisestatakse e-MTAs maksumaksja lehel rubriigis „Deklaratsioonid" – „TSD" – „Lisa uus deklaratsioon", kus kuvatakse rippmenüü deklaratsiooni vormi valikuga ja seal valitakse ESD/aasta ja kuu.

Paberkandjal ESD

Täitmise kord

Vormil ESD näidatakse maksukohustuslase ehk FIE isikuandmed: isikukood, nimi, aadress ja kontaktandmed.
Märgitakse aasta ja kuu, mille kohta deklaratsioon esitatakse.
Väljadel koodidega 9000 ja 9010 näidatakse abikaasa andmed, kelle eest FIE maksab sotsiaalmaksu.
Väljadel koodidega 9020 ja 9030 näidatakse kuupäev, mis ajast FIE-l tekib või lõpeb kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu.
Väljal koodiga 9040 näidatakse arvutatud sotsiaalmaks eurodes sendi täpsusega.
Näiteks, kui FIE abikaasa oli kantud maksukohustuslaste registrisse 6. augustil ja FIE teatas äriregistri pidajale oma tegevuse peatamisest alates 27. augustist, siis kood 9020 = 06.08.2019, kood 9030 = 27.08.2019 ja kood 9040 = 500/31 × (31 – 10) × 33%= 111,77 eurot.
Väljal koodiga 9050 näidatakse FIE abikaasa sotsiaalmaksu erijuhu tunnus „810".

ESD e-MTAs3.3. Sotsiaalmaksu tasumine


Abikaasa eest sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile (kalendrikuule) järgneva kuu 10. kuupäev (tähtaeg erineb FIE enese avansilise makse tähtajast!). Sotsiaalmaks kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole, maksekorralduse viitenumbri väljale sisestatakse maksukohustuslase ehk FIE viitenumber.
 

12.06.2020