Töötamise registreerimine

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet. Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, töötuskindlustushüvitis jne) määramisel.
 

Töötamise registreerimise kohustus


Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd pakkuvatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Tööd pakkuv isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis ning seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Registrisse tuleb kanda kõik füüsilised isikud, kes töötavad töölepingu alusel või osutavad teenust muu võlaõigusliku lepingu alusel (nt käsundus-, töövõtu-, agendileping vms).

Erandina tuleb töötamise registrisse kanda töö tegemine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures vabatahtlikkuse alusel tasu saamata.
 

Töötamise alustamise registreerimine


Töötamise alustamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

Töölepingu korral tuleb töötamise alustamine registris registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

Võlaõiguslike lepingute korral töötamise alustamiseks on lepingu jõustumise kuupäev, mis üldjuhul on lepingu allkirjastamise kuupäev.

Kontrollige, et töötamise alustamise kuupäev on õige!

 

Kui registris registreerimine toimub hiljem, siis on tegemist rikkumisega!

Mis peavad olema registrisse kantud


Registris peavad olema märgitud töötamise alustamine, peatumine, lõpetamine ning töötamise liik.

Tähtaeg töötamise peatumise ja lõpetamise registrisse kandmiseks on 10 kalendripäeva.

Lepingu lõppemise korral on oluline õige lõpetamise alus ja kuupäev.

Seda, kas tööandja on deklareerinud töötaja kogu palga, saab töötaja kontrollida e-maksuameti/e-tolli rubriigi „Töötamised ja väljamaksed“ alajaotustes „Minu töötamised“ ja „Minu sissetulekud“.

08.10.2019