Teenuste maksustamine

Teenuse mõiste

Käibemaksuseaduse kohaselt on kaup kas kinnis- või vallasasi, loom, gaas ning elektri-, soojus- ja jahutusenergia. Teenuste osutamine on mis tahes muu tehing, mis ei ole kauba võõrandamine ettevõtluse käigus.

Teenus on käibemaksuseaduse § 2 lg 3 p 3 kohaselt ettevõtluse korras hüve osutamine või õiguse (sealhulgas väärtpaberi võõrandamise, mis ei ole kaup) ning tasu eest majandustegevusest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine. Teenus on ka elektrooniliselt edastatav tarkvara ja teave ning vastavalt ostja tellimusele spetsiaalselt koostatud või kohandatud tarkvara või teabega andmekandja.

Näiteks tuleb teenusena käsitada teenindamist, ehitust, kaupade rentimist, patente, millegi tegemise kohustust, millegi tegemata jätmise kohustust, samuti kaupade vahendust teise nimel või arvel. Üldjuhul käsitatakse kauba pakkimistöid teenusena ka siis, kui teenuse osutaja valmistab vajalikud pakendid ise.

Kaupade rentimine on teenuse müük.

Kui rendieseme omanikuks saab lepingu kohaselt rendiaja lõppemisel rendilevõtja, on tegemist juba kauba müügiga.

Teenuse käibe tekkimise koht

Teenuse käibe tekkimise koha määramisel lähtutakse põhireegli kohaselt sellest, kes on teenuse saaja.

Kui teenuse saaja on Eesti või teise liikmesriigi maksukohustuslane või ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, siis tekib teenuse käive teenuse saaja riigis. See on nn B2B (business to business) põhireegel.

Kui teenust osutatakse eraisikule või muule mittekäibemaksukohustuslasest isikule, siis määratakse teenuse tekkimise koht teenuse osutaja asukoha järgi. See on kehtiv põhireegel nn B2C (business to consumer) korral.

Kui teenuse osutaja on registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis ja osutab teenust Eesti käibemaksukohustuslase numbri all, määratletakse nende teenuste osas käibe tekkimise koht Eesti käibemaksuseaduse kohaselt.

Rõhutada tuleb siinkohal asjaolu, et teenuse käibe tekkimise koha määramisel lähtutakse põhireeglist ainult siis, kui ei kohaldu ühtegi erireeglit, mis on sätestatud KMS § 10 lõigetes 2 ja 4.

Teenused, mille osutamisel on käibe tekkimise koht Eesti ja mis maksustatakse Eestis

Teenuse käibe tekkimise koht Eesti, kui teenust osutatakse Eestis registreeritud maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele või kui teenust osutatakse Eestis oleva asukoha või püsiva tegevuskoha kaudu isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik.

Rohkem infot leiate teenuste maksustamise juhendi punktist 5.2.1 „Teenused, mille osutamisel on käibe tekkimise koht Eesti ja mis maksustatakse Eestis".

Teenused, mille osutamisel käibe tekkimise koht ei ole Eesti

KMS § 10 lõikes 4 on loetelu teenustest, mille puhul ei ole käibe tekkimise koht Eesti ja Eesti maksukohustuslase poolt osutatuna võib tekkida registreerimise kohustus teenuse osutamise riigis.

Rohkem infot leiate teenuste maksustamise juhendi punktist 5.2.2 „Teenused, mille osutamisel käibe tekkimise koht ei ole Eesti".

23.05.2019