Sa oled siin

Juhatuse liikme õigused, kohustused ja vastutus

Juhatus esindab ja juhib äriühingut. See tähendab nii juhtimisõigusi kui ka kohustust tegeleda äriühingu juhtimisega ja vastutada tegevuse eest.

Juhatuse liikme...

õigused

Juhatuse liikmete olulisemad õigused on esindada kõikide tehingute tegemisel äriühingut, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad ühingut mitmekesi või ühiselt − seega on juhatuse liikmel õigus sõlmida lepinguid, osta, müüa, vahetada, omandada või võõrandada äriühingu vara jms.

Juhatuse liikmetel on õigus anda töötajatele tööga seotud korraldusi ja sekkuda kõigisse personalijuhtimise küsimustesse.

kohustused

Juhatuse liikme kohustused on sätestatud erinevates seadustes, kuid kohustused võivad tuleneda ka äriühingu ja juhatuse liikme vahel sõlmitud lepingust ning äriühingu põhikirjast.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel on juhatuse liikmel kohustus seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täita oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne.

Äriseadustik sätestab osaühingu juhatuse liikme kohustuse korraldada äriühingu tegevust korraliku ettevõtja hoolsusega.

Kohtupraktikas on märgitud, et juhatuse liige peab olema hoolas, otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud ega tohiks võtta äriühingule põhjendamatuid riske.

Kui juhatuse liige ei tegutse hoolsusega, mida tavaline mõistlik inimene sellises ametis sarnastel tingimustel ilmutaks, võib teda pidada hoolsuskohustust rikkunuks ja see võib kaasa tuua vastutuse. Seega on juhatuse liige kohustatud tegema kõik, et saavutada äriühingule parim tulemus.

Maksukorralduse seadus sätestab maksuvaldkonnas täiendava vastutuse, mille kohaselt peab juhatuse liige tagama äriühingu maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et seadused on pannud juhatuse liikmele kohustuse olla igakülgselt informeeritud äriühingu majandustegevusega ja finantsvahendite kasutamisega. Sellise kohustuse sätestamise eesmärk on lisaks omanike huvide kaitsele ka võlausaldajate huvide kaitse ning kindlasti on seaduse eesmärgiks ka tagada järelevalveorganitele võimalus vajadusel kontrollida äriühingu majandustegevuse korraldamist, tagamaks seadustega kooskõlas olev tegevus.

Järelevalve tegevuse tagamiseks on seaduses sätestatud juhatuse liikmele raamatupidamise ja arvepidamise korraldamise kohustuse. Olukord, kus juhatuse liige delegeerib majandustegevuse korraldamise ja finantsvahendite käsutamise tsiviilõigusliku lepinguga kolmandale isikule, ei ole seaduse mõttega kooskõlas. Selline tsiviilõiguslik leping ei saa vabastada juhatuse liiget vastutusest.

vastutus


Isik, kes annab nõusoleku ennast juhatuse liikmeks valida, peab endale selgeks tegema, mis tagajärjed võivad sellega kaasneda ning millised on tema tegutsemispiirid. Ta peab aru saama, et tema tegevus või tegevusetus võib kaasa tuua vastutuse. Juhatuse liikmeks olemine ei saa olla üksnes formaalne.
22.05.2019