Siduvad eelotsused

Meeldetuletus siduva eelotsuse taotluse esitajatele


Maksu- ja Tolliamet juhib siduva eelotsuse taotluse esitajate tähelepanu asjaolule, et lisaks maksukorralduse seaduse § 915 lõikes 2 nimetatud andmetele peab eelotsuse taotlus vastavalt sama paragrahvi lõikele 1 sisaldama:

  1. kavandatava toimingu ammendavat kirjeldust ja
  2. toimingu maksustamise seisukohast oluliste asjaolude analüüsi,
  3. samuti taotleja hinnangut toimingu maksustamise õiguslike aluste kohta.

Kõige sagedamini eksivad taotlejad selle vastu, et kirjeldavad kavandatavat toimingut pealiskaudselt või üleliia abstraktselt. Antud puudused mõjutavad omakorda toimingu maksustamise seisukohast oluliste asjaolude analüüsi, muutes viimase samuti abstraktsemaks ning seetõttu konkreetsest juhtumist kaugemaks.

Tänaseni ei ole ükski eelotsuse taotlus jäänud läbi vaatamata põhjusel, et taotlus ei sisalda ammendavat toimingu kirjeldust. Kuid seda eelkõige tänu sellele, et Maksu- ja Tolliamet on palunud taotlejatel esitada täiendavaid andmeid ning tiheda koostöö tulemusel on seni olnud võimalik seisukoha kujundamiseks vajalikud andmed kokku koguda.

Tihti tähendab taotluse täiendamine korduvaid pöördumisi maksukohustuslase poole. Korduv täiendavate andmete nõudmine tähendab aga täiendavat ajakulu nii maksuhaldurile kui ka maksukohustuslasele endale. Eeltoodust lähtuvalt soovitab maksuhaldur juba taotluse koostamisel pöörata oluliselt suuremat tähelepanu just kavandatava toimingu üksikasjalikule kirjeldamisele ning plaanitavate toimingute majanduslike põhjuste selgitamisele. Toimingute kirjelduste ja majanduslike sammude põhjuste selgitamise täpsusaste ja elulisus peaks olema võrreldav maksumenetluses maksuhaldurile antavate vastuste täpsuse ning elulähedusega. Ainult sellisel juhul võib taotleja olla kindel ja muretu, et maksuhaldur on taotlusest aru saanud sama moodi nagu taotleja ning siduv eelotsus on antud just taotlejat huvitavas asjas. Teiste sõnadega, mida abstraktsem ning üldisem on taotluse eluliste asjaolude kirjeldus ja toimingute majanduslikud põhjendused, seda suurem on tõenäosus, et taotleja ja maksuhaldur ei mõista probleemi ühtmoodi ning hiljem võib maksumenetluses tekkida segadus eelotsuse praktilisel rakendamisel.

Võimalike probleemide ennetamiseks ja eelotsuse regulatsiooni optimaalseks kasutamiseks palub Maksu- ja Tolliamet siduva eelotsuse taotluse koostajatel keskenduda rohkem kavandatava toimingu võimalikult elulähedasele kirjeldamisele ning vähendada taotluses üldiste ülevaadete osakaalu ja hoiduda abstraktsetest kujunditest.
 

29.07.2020