Sa oled siin

Maksuvõlgade kontroll riigihankel

Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 p 4 alusel ei sõlmi hankija hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on:

 • õigusaktidest tulenevate riiklike või
 • tema elu- või asukoha kohalike maksude või
 • sotsiaalkindlustuse maksete võlg või
 • tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress hankemenetluse algamise päeva seisuga või
 • maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. 
   

Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

Seega, hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kui:

 1. isiku riiklike maksude (s.o maksukorralduse seaduse § 3 lg 2 alusel tulumaksu, sotsiaalmaksu, maamaksu, hasartmängumaksu, käibemaksu, tollimaksu, aktsiiside, raskeveokimaksu) saldo koos intressiga on suurem kui 100 eurot ja maksuvõlg ei ole ajatatud või
 2. isiku kohalike maksude (Maksu- ja Tolliamet kuvab andmeid Tallinna müügimaksu ja reklaamimaksu kohta) saldo koos intressiga on suurem kui 100 eurot ja maksuvõlg ei ole ajatatud või
 3. isiku sotsiaalkindlustusmaksete (s.o töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) saldo on suurem kui 0 eurot ja maksuvõlg ei ole ajatatud või
 4. isiku maksuvõlg on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud, kuid ei ole tagatud.
   

Hankija ei sõlmi ja kõrvaldab hankemenetlusest isiku ka siis, kui isikul on küll nõuded ajatatud, kuid samas on tal tasumata jooksvad kohustused ja/või ajatamisgraafikus sisalduvad nõuded tähtaegselt koos nõuetelt arvestatud intressiga summas enam kui eelpooltoodud piirsummad.

Sotsiaalkindlustusmaksetelt arvutatud intress ei ole kõrvaldamise aluseks, sõltumata selle suurusest.

Kõigil hankijatel, kes alustavad hanget riigihangete registris, on võimalik registri kaudu teostada maksude ja maksete võlgnevuse puudumise päringut e-maksuametisse/e-tolli ning tõendi saamiseks e-posti teel Maksu- ja Tolliameti poole pöörduda ei ole vajalik. Päringut saab teostada riigihangete registri kodulehel „Teabevahetuse" lehelt, valides „Päringud välisregistritesse". Registri kasutamise küsimustega pöörduge alati registri kasutajatoe poole e-posti aadressil register@riigihanked.riik.ee või telefonidel 611 3693 ja 611 3703.

Tingituna hankija võimalusest kontrollida pakkuja vastavust läbi riigihangete registri, ei väljasta Maksu- ja Tolliamet RHS § 38 lg 3 punktist 2 lähtudes pakkujatele hankemenetluses osalemiseks tõendeid ega hankijatele tõendeid pakkujate vastavuse kohta riigihangete seadusele.

Maksete ja maksude võlgnevust on võimalik kontrollida reaalajas kasutades e-maksuameti/e-tolli avalikku maksuvõla päringut.

Pakkujatele väljastab maksuhaldur tavapäraseid maksuvõla puudumise tõendeid, mille koostamisel lähtutakse maksukorralduse seaduse § 14 lg-st 5, kuid väljastatav tõend ei tõenda isiku vastavust RHS § 38 lg 1 p-le 4. Pakkuja saab konkreetse kuupäeva seisuga enda tasumisele kuuluvate kohustuste kohta informatsiooni, koostades e-maksuametis/e-tollis saldoteatise päringu maksukohustuse tähtpäeva järgi („Nõuded ja kohustused" -> „Saldopäringud" -> „Saldoteatise päring maksukohustuse tähtpäeva järgi").

22.03.2016