Ülevaade kütuse käitlemisest

Rubriigis olev info ei ole aktsiisiinfo, vaid puudutab kütuse käitlemist vedelkütuse seaduse alusel.
Kütuseaktsiisi eeskirjad leiate rubriigist „Kütus ja elektrienergia".

Alates 01.07.2015 rakenduvad täiendavad nõuded kütuse hoiuteenuse osutajale ja ka hoiustatava kütuse omanikule

Vedelkütuse seaduse §-st 61 lähtuvalt tuleb kütuse hoiuteenuse osutajal pidada alates 1. juulist 2015 laoarvestust, milles peavad olema kajastatud järgnevad andmed:

  1. kütuse hoiule võtmise ja väljastamise kuupäev
  2. hoiule võetud ja väljastatud kütuse saatedokumendi number ja kuupäev ning impordi puhul impordideklaratsiooni number
  3. kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev
  4. kütuse nimetus ja bensiini puhul selle oktaaniarv, diislikütuse puhul märge talvise või suvise diislikütuse kohta ning erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta
  5. hoiule võetud kütuse kogus, laoseis liikide ja mahutite kaupa, omanike nimed ja registrikoodid või isikukoodid, kellelt on kütust vastu võetud
  6. väljastatud kütuse kogus liikide ja mahutite kaupa ning omanike nimed ja registrikoodid või isikukoodid, kellele on kütust väljastatud
  7. kütuse omaniku nimi ja registrikood või isikukood ning tegevusloa olemasolul selle number
  8. lattu kütuse hoiustamisele toonud ning laost kütuse väljavedanud isiku andmed, sealhulgas ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, mootorsõiduki registreerimisnumber

Laoarvestuses peavad olema kajastatud kõik kütuse omaniku vahetused, sealjuures hoiuteenuse osutaja võib väljastada hoiul olevat kütust ainult laoarvestuses kajastatud kütuse omanikule või tema volitatud esindajale.

Hoiule antud kütuse võõrandaja peab hoiuteenuse osutajat omaniku vahetusest teavitama hiljemalt tehingule järgneva tööpäeva jooksul.

Osundame, et kütuse hoiuteenuse osutaja on kohustatud laoarvestuse Maksu- ja Tolliameti nõudmisel viivitamata esitama. Kütuse hoiuteenuse osutaja poolt laoarvestuse pidamise kohustuse rikkumise korral, samuti juhul kui, hoiuteenuse osutaja poolt väljastatakse kütust isikule, kes ei ole kütuse omanik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

 

Tegevusloa õigsuse kinnitamise kohustuse muudatused seoses majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumisega alates 01.07.2014

Kütuse käitlejate registreeringu (alates 01.07.2014 tegevusloa) õigsuse kinnitamise kohustus hiljemalt 15. aprilliks kehtis kuni 30.06.2014 (kohustus oli sätestatud kuni 30.06.2014 kehtinud majandustegevuse registri seaduse § 26 lg-s 1).

Alates 01.07.2014 jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) § 30 lg 6 kohaselt esitab ettevõtja koos majandusaasta aruandega kinnituse selle kohta, et ta on täitnud MsüS § 30 lõigetes 1, 2 ja 5 sätestatud teatamiskohustused või nimetatud teatamiskohustused puuduvad.

Kinnitamine toimub majandusaasta aruande esitamisel äriregistrile. Vastav juhend on kättesaadav majandustegevuse registris („Abi“ → Kinnitamine äriregistris).

Kui ettevõtja jätab majandusaasta aruande äriregistrile esitamata ja esitamise kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates on möödunud kuus kuud, loetakse ettevõtja majandustegevusest täielikult loobunuks (MsüS § 34 lg 3). Sellisel juhul teeb Maksu- ja Tolliamet kütuse käitlemise tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse MsüS § 37 lg 1 punkti 2 alusel.

Kontakt

Lisaküsimuste ja info saamise korral palume pöörduda:

 

08.04.2020