Sa oled siin

Tubakatoodete import

Tubakatooted

Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks. Alkoholi-, tubaka- kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse mõistes on tubakatoode ka toode, mis koosneb täielikult ainetest, mis ei ole saadud tubakast, aga muus osas vastab sigareti või suitsetamistubaka määratlusele.

Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

 • Suitsetatavate tubakatoodete liigid on:
  • sigaret (KN alamrubriik 2402 20);
  • sigar, sigarillo (KN alamrubriik 2402 10) ning
  • suitsetamistubakas (KN alamrubriigid 2403 11, 2403 19, 2403 91, 2403 99).
 • Suitsuvabade tubakatoodete liigid on:
  • närimistubakas (KN kood 2403 9910 00);
  • nuusktubakas (KN kood 2403 9910 00);
  • suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas (KN alamrubriigid 2403 91; 2403 99), mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.

Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud.

Alternatiivne tubakatoode on nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta tubakatoode, mis ei ole klassikaline tubakatoode ja mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil klassikalise tubakatootega.

Alternatiivsete tubakatoodete hulka kuuluvad näiteks:

 • tubakavedelik, sh e-vedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseaine lisamiseks
 • tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega

Alternatiivsed tubakatooted klassifitseeritakse järgmiselt:

 • tubakavedelik nikotiiniga (KN kood 3824 99 56)
 • tubakavedelik nikotiinita (KN kood 3824 99 57)
 • muu alternatiive tubakatoode (KN kood 3824 99 96)
 • tubaka tahke aseaine (KN kood 2403 99 90)
 • tubakavedelikuga täidetud seade (KN kood 8543 70 90)

Tubakatoodete import

Import on tubakatoodete vabasse ringlusesse lubamine ühenduse tolliseadustiku (EL 952/2013) mõistes. Import on ka tubakatoodete toimetamine Eestisse nõukogu direktiivi 2008/118EÜ artiklis 5 määratletud territooriumitelt, mis moodustavad osa Euroopa Liidu tolliterritooriumist. Nimekiri territooriumitest

Tubakatoodete importija on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse tubakatooted vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes.

Importimisel, kui tubakatootele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust, peavad tubakatooted olema maksumärgistatud.

Maksumärk on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvanõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.

Tubakatoodete maksumärkide liigid on järgmised:

 • sigarettide maksumärk;

 • suitsetamistubaka maksumärk A;

 • sigarettides kasutatava suitsetamistubaka maksumärk B;

 • sigari maksumärk G;

 • sigarillo maksumärk D;

 • nikotiiniga tubakavedeliku maksumärk C;

 • nikotiinita tubakavedeliku maksumärk H;

 • tubaka tahke aseaine maksumärk E;

 • muu alternatiivse tubakatoote maksumärk K.

Maksumärgile on trükitud sigarettide, sigarite ja sigarillode korral maksimaalne jaehind ja toodete kogus müügipakendis ning muude tubakatoodete korral maksumärgi liik ja tubakatoodete kogus müügipakendis.

Tubakatoodete vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri (koodide 40 ja 45) rakendamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevale.

1. Tubakatooteid importival isikul tuleb esitada majandustegevusteade, milles on märge tubakatoodete impordi kohta. Register asub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebisaidil.

2. Importija esitab maksumärkide saatelehe, mille alusel on talle maksumärgid väljastatud, välja arvatud maksumärgistamata tubakatoodete importimisel aktsiisilattu.

3. Kaubal on saatedokument, millel on märgitud tubakatoote tootjapartii tähistus.

4. Maksumärgistatud tubakatoodete ja taimse suitsetatava toote müügipakend vastab tubakaseaduse §-des 11–172 kehtestatud nõuetele. Tubakatoodete müügipakendile ja rühmapakendile on trükitud:

 • terviseohu hoiatused;

 • tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides;

 • filtri puudumine filtrita sigarettide puhul siis, kui filtri puudumine ei kajastu tootemargis;

 • tootjapartii tähistus;

 • tubakatoote ja taimse suitsetatava toote pakendi märgistus ei tohi sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis:

  • reklaamib toodet või soodustab selle tarbimist, luues väära mulje tooteomaduste, tervisemõju, -riskide või eralduvate ainete kohta;

  • annab teavet tubakatoote nikotiini-, tõrva või vingugaasisisalduse kohta;

  • loob eksitava mulje, et tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted;

  • osutab maitsele, lõhnale, maitse või lõhnaainele või muule lisaainele või selle puudumisele;

  • vihjab majanduslikule kasule;

  • sisaldab trükitud kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kahte ühe hinnaga või muid selliseid soodustusi.

Sigarettide müügipakend peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti.

Suitsetamistubaka müügipakend peab sisaldama vähemalt 30 grammi tubakat.

Nikotiini sisaldava tubakavedeliku pakendi maht ei tohi olla suurem kui 10 milliliitrit.

5. Maksumärgistatud tubakatoodete puhul on maksumärgid kinnitatud vahetult müügipakendile ning maksumärgil näidatud liik ja kogus on vastavuses tubakatoote liigi ja kogusega müügipakendis.

6. Maksumärkide liik on vastavuses maksumärkide saatelehel näidatuga.

Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida üksnes maksumärkide tellija (ATKEAS § 61 lg 10).

Sigarettide, sigarite ja sigarillode deklareerimisel tuleb ühe ja sama kaubanimetuse korral erineva jaehinnaga ja erineva kogusega müügipakendid deklareerida eraldi kaubanimetustena.

Sigarettidest, sigaritest ja sigarillodest erineva tubakatoote korral deklareeritakse eraldi kaubanimetustena erineva tubakatoodete kogusega müügipakendid.

Andmete sisestamine Impulssi

Tubakatoodete kohta tollideklaratsiooni vormistamisel juhinduda juhendist „Tollideklaratsiooni täitmine Impulsis" (906.67 KB, PDF).

Tubakatoodete andmete sisestamisel Impulssi juhime tähelepanu järgmiste lahtrite täitmisele.

 • Lahter 18 05 000 000 „Kauba kirjeldus”
  Märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel peab olema võimalik kaupa identifitseerida ning määrata tariifne klassifikatsioon.
  Märgitakse:

  • tubakatoote liik ja tubakatoote nimetus (näiteks: suitsetamistubakas #North#);

  • müügipakendite arv;

  • tubakatoodete kogus müügipakendis tükkides, grammides või milliliitrites;

  • tootjapartii tähistus ning

  • maksumärgistatud tubakatoodete korral maksumärgi liik, milleks on sigarettide puhul maksimaalne jaehind.

IM tollideklaratsioonil Eesti maksumärkideta tubakatoodete ladustamise korral tollilaos ja IM tollideklaratsioonil maksumärkideta tubakatoodete vabasse ringlusse vormistamisel aktsiisilattu märgitakse maksumärkide puudumise tunnus X (näiteks: &X&).

Kui maksude arvutamiseks on vaja täiendavaid andmeid, kantakse süsteemi täiendav mõõtühik ja kogus vastavalt ETT nõuetele.

 • Lahtrisse 18 02 000 00A „Täiendav mõõtühik"
  Sisestatakse ETT-s maksude arvutamisel nõutava täiendava mõõtühiku kood.
  Sigarettide, sigarite ja sigarillode deklareerimise korral on täiendavaid mõõtühikuid kaks:
  1000 tükki – kood MIL ja
  jaehind × pakendite arv – kood 999.

  Suitsetamistubakal on täiendav mõõtühik kilogramm – kood KGM.
  Tubakavedelikul on täiendav mõõtühik milliliiter – kood 900.
  Tubaka tahkel aseainel on täiendav mõõtühik kilogramm – kood KGM.
  Muul alternatiivsel tubakatootel on täiendav mõõtühik gramm – kood GRM.

 • Lahter 18 02 000 000C „Kogus"
  Märgitakse kauba kogus väljendatuna täiendavas mõõtühikus (ETT-s „mõõdetud kogus").
  Sigarettide, sigarite, sigarillode täiendava mõõtühiku „jaehind × pakendite arv" (kood 999) korral märgitakse koguseks saadud korrutis (jaehind × tarbijapakendite arv).

    Näited
Kauba kirjeldus Kaubakood Lahter 18 02 000 00A „Täiendav mõõtühik“ Lahter 18 02 000 00C „Kogus“

Sigaretid #More Red# 50 tarb.pk./ 20tk pakis,

120808GH899, &5.00&

2402 20 1000 MIL
999
1
250

Sigarid #Carlo# 1000 tarb.pk/5tk pakis,

10102008NI, &G& &7,20&

2402 10 0000 MIL
999
5
7200

Vesipiibutubakas #Aple# 500 tarb.pak/50gr pakis

EG12052008 &A&

2403 11 0000 KGM 25

Tubakavedelik#Mix Banana Gream#100 tarb.pak/10ml

EC123654987 &C&

3824 99 56 900 1000

Sigarettide, sigarite ja sigarillode aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 toote kohta ja toote maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast, kusjuures vastavalt ATKEASe § 56 lõigetele 11 ja 2 ei tohi toodetelt makstav aktsiis olla väiksem kui kehtestatud minimaalne aktsiisisumma 1000 toote kohta.

Maksude arvutamisel ETTs/Impulsis tuleb täiendava kogusena sisestada sigarettide, sigarite ja sigarillode arv tuhandetes tükkides (täiendav mõõtühik MIL) ning maksimaalse jaehinna ja pakendite arvu korrutis (täiendav mõõtühik 999).

Kui fikseeritud määra ja maksimaalse jaehinna alusel arvutatud aktsiis on väiksem kui nimetatud toodetele kehtestatud minimaalne aktsiis, siis täiendava kogusena maksimaalse jaehinna ja pakendite arvu korrutist (täiendav mõõtühik 999) sisestada ei tule ning Impulsis tuleb esitada lisadokument (lahter 12 03 002 000) koodiga 8038 ja süsteem arvutab sigarettidelt, sigaritelt, sigarillodelt makstava aktsiisi minimaalselt makstava aktsiisimäära 1000 toote kohta alusel.

1. Tubakatoodete paigutamisel aktsiisilattu:

     1.1 kui tollideklaratsioonil on saaja/importija aktsiisilaopidaja:

 • „Lisadokument" (lahter 12 03 002 000) – sisestatakse lisadokument 6016 – „Aktsiisilao tegevusluba” ja

 • „Viitenumber" (lahter 12 03 001 000) – sisestatakse aktsiisilaopidaja selle tegevuskoha number, kuhu imporditav aktsiisikaup toimetatakse. Number näidatakse tegevuskoha aktsiisinumbrina (näiteks EE1T000400101).

     1.2 kui tollideklaratsioonil on saajaks/importijaks aktsiisilaopidajast, kelle aktsiisilattu tubakatooted toimetatakse, erinev isik, siis samaaegselt tollideklaratsiooniga peab olema esitatud eelnimetatud aktsiisilaopidaja poolt koostatud A saateleht SADHES süsteemis. Lisaks punktis 1.1 kirjeldatule peab olema sisestatud ka deklaratsioonile eelneva dokumendina SADHES süsteemis esitatud saatelehe andmed. Eelneva dokumendi info sisestatakse järgmiselt:

 • „Dokumendi liik" (lahter 12 01 002 000) – märgitakse 787 – saateleht;

 • „Viitenumber" (lahter 12 01 001 000) – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe number (SNR – saatelehe unikaalne number);

 • „Kuupäev" (lahter 15 09 000 000) – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe kuupäev.

2. Eesti maksumärkidega tubakatoodete importimise korral:

 • „Lisadokument" (lahter 12 03 002 000) – sisestatakse ka dokument koodiga 7001 – maksumärkide saateleht, mille alusel maksumärgid importijale väljastati;
 • „Viitenumber" (lahter 12 03 001 000) – sisestatakse maksumärkide väljastamise saatelehe number. Ühele kaubanimetusele saab kasutada ainult ühte saatelehte.

3. Kui kauba tariifse klassifikatsiooni alusel ei ole võimalik üheselt määrata, mis tootega on ATKEASe mõistes tegemist, siis on kohustuslik lisada deklaratsioonile lisadokument (lahter 12 03 002 000) koodiga 95…, millele vastab deklareeritav kaup vastavalt ATKEASele.

 • Tubakatoodete korral:

  • sigarid – lisadokument 9515

  • sigarillod – lisadokument 9516

  • tubakavedelik nikotiinita – lisadokument 9539

  • muu alternatiivne tubakatoode – lisadokument 9540

  • tubakavedelik nikotiiniga – lisadokument 9541

 • „Viitenumber" (lahter 12 05 001 000) – märkida „puudub".

13.08.2021