Sa oled siin

Toimingud toortubaka aktsiisilattu vastuvõtmisel ja lähetamisel aktsiisilaost

Alates 01.05.2015 on väljaspool aktsiisiladu ladustatud toortubakas käsitletav suitsetamistubakana, mille pakend peab vastama tubakaseaduse nõuetele ja olema maksumärgistatud vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele (edaspidi ATKEAS).

Suitsetamistubakaks loetakse kõik väljaspool aktsiisiladu ladustatud töödeldud või töötlemata tubakas, mis on suitsetamiskõlblik (ATKEAS § 16 lg 4 p 3).

Toortubakana ja aktsiis maksmata saab kaupa ladustada aktsiisilaos ja aktsiisilaost on võimalik kaupa lähetada aktsiis maksmata teise liikmesriiki või eksportida liiduvälisesse riiki.


1. Toortubaka importimine aktsiisilattu

Aktsiisilaopidaja saab importida toortubaka aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruandes (edaspidi aruanne) kajastatakse imporditud kaup vastavalt veerus 8 või 9 ja real 2.3 „Import AAV“.

Muudel juhtudel kuulub imporditud toortubakas aktsiisiga maksustamisele. Toodet käsitletakse suitsetamistubakana ning toode ja toote pakend peab vastama tubakaseaduse nõuetele.

Vaadake lisaks: „Aktsiisikauba tollivormistusel nõutavad lisadokumendid".


2. Teisest liikmesriigist toortubaka toimetamine Eestisse aktsiisilattu

Toortubaka vastuvõtmisel aktsiisilattu peab aktsiisilaopidaja enne toortubaka lähetamist teisest liikmesriigist:

  • teavitama  Maksu- ja Tolliametit (MTA) SADHESe SAAD eelteate kaudu toortubaka vastuvõtmise kavatsusest (lahtri 17E klassifikaatoris toortubaka KN koodi puudumisel märkida lahtrisse KN kood rubriigist 2401 käsitsi).

Toortubaka toimetamisel teisest liikmesriigist Eestisse peab saadetisega olema kaasas kaubaveo saatedokument.

Peale toortubaka vastuvõtmist aktsiisilattu peab aktsiisilaopidaja 5 päeva jooksul:

  • teavitama MTA-d SADHESe SAAD vastuvõtuteate kaudu toortubaka vastuvõtmisest;
  • kinnitama toortubaka vastuvõtmist kaubaga kaasasolnud saatelehel ja puudujääkide/ülejääkide ilmnemisel märkima saatelehele tegelikult vastuvõetud toortubaka koguse;
  • esitama MTA-le vastuvõetud kauba saatelehe koopia, millel on aktsiisikauba vastuvõtja allkiri SADHESe kaudu või paberkandjal;

Aruandes kajastatakse vastuvõetud kaup real 2.2 „LR AAV“.


3. Toortubaka lähetamine Eestist aktsiisilaost teise liikmesriiki

Toortubakat ei käsitleta enamuses liikmesriikides aktsiisikaubana, sellest tulenevalt peab Eestist toortubaka lähetaja, s.o aktsiisilaopidaja enne toortubaka lähetamist teise liikmesriiki

  • esitama MTA-le SADHESe kaudu SAAD saatedokumendi enne toortubaka lähetamist;
  • võimaldama MTA-l kontrollida saadetist enne selle lähetamist.

Toortubaka veol teise liikmesriiki peab kaubaga kaasas olema SADHESes koostatud saatelehe SAAD väljatrükk.

Aruandes kajastatakse toote liikumine real 4.2 „LRi AAV“.


4. Toortubaka eksportimine aktsiisilaost

Toortubaka eksport aktsiisilaost toimub vastavalt aktsiisikauba ekspordi reeglitele.

Aruandes kajastatakse toote liikumine real 4.3 „Eksport“.

 

03.02.2016