Sa oled siin

Alternatiivsete tubakatoodete (sh e-vedelike) käitlemine ja aktsiisiga maksustamine

Käesolev selgitus käsitleb alternatiivsete tubakatoodete (sh e-vedelike) käitlemist ja aktsiisiga maksustamist, on selgitava iseloomuga ning ei asenda õigusaktides sätestatut.

Alates 01.01.2018. a maksustatakse alternatiivseid tubakatooteid alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) alusel aktsiisiga.
 

Alternatiivne tubakatoode


Alternatiivne tubakatoode on nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta tubakatoode, mis ei ole klassikaline tubakatoode ja mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega.

Alternatiivsete tubakatoodete hulka kuuluvad näiteks:

 • tubakavedelik, sh e-vedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseaine lisamiseks

 • tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega

Alternatiivsed tubakatooted klassifitseeritakse järgnevalt:

tubakavedelik nikotiiniga 3824 99 92; 3824 99 56
tubakavedelik nikotiinita 3824 99 96; 3824 99 57
muu alternatiive tubakatoode (nt geeljas toode) 3824 99 96
tubaka tahke aseaine 2403 99 90
tubakavedelikuga täidetud seade 8543 70 70

Alternatiivseteks tubakatoodeteks ei loeta nende kasutamiseks mõeldud seadmeid ja tarvikuid.

Vedelikuga täidetud seadme impordi või teisest liikmesriigist toimetamise korral maksustatakse aktsiisiga seadmes olevat vedeliku kogust, mitte seadet ennast.


Ajutine aktsiisivabastus


Alternatiivset tubakatoodet võib toota ja ajutises aktsiisivabastuses ladustada ainult aktsiisilaos.

Ajutine aktsiisivabastus on aktsiisi maksukohustuse peatamine aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, lähetamisel ja veol.

Aktsiisiladu on koht, kus aktsiisilaopidajal on õigus ajutises aktsiisivabastuses toota, ladustada, vastu võtta ja lähetada aktsiisikaupa.

Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja tegutsevad tegevusloa alusel. Tegevusloa saamise tingimused ning tegevusele ja tegevuskohale kehtestatud nõuded on sätestatud ATKEASes.

Alternatiivne tubakatoode, mis toimetatakse teisest liikmesriigist Eestisse loetakse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tooteks, sõltumata sellest kas toode on teises liikmesriigis maksustatud aktsiisiga või mitte.

Aktsiisilaopidaja võib teisest liikmesriigist lähetatud alternatiivse tubakatoote aktsiisilaos vastu võtta ja ladustada ajutises aktsiisivabastuses, s.t vastuvõetavalt alternatiivselt tubakatootelt maksukohustust ei teki aktsiisilattu vastuvõtmisel, kuna selliselt vastu võetud kaubale kohaldatakse ATKEAS § 26 lg 1 punktist 21 tulenevalt ajutist aktsiisivabastust.

ATKEAS-e § 26 lg 1 punkti 34 kohaselt kohaldub alternatiivsete tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost teise liikmesriiki toodetele ajutine aktsiisivabastus. Ajutist aktsiisivabastust ei kohaldata aga maksumärgistatud toodete lähetamisel teise liikmesriiki.

Aktsiisilaopidajad võivad osutada ka teenust teistele kauba omanikele. Seega iga kauba omanik võib osta ja kasutada juba tegutseva aktsiisilao teenust. Kõikide toimingute eest, sh aktsiisi maksmise eest, vastutab sellisel juhul aktsiisilaopidaja. Kauba omanik maksab aktsiislaopidajale teenuse osutamise eest.
 

Aktsiisimaksukohustuse tekkimine


Aktsiisilaopidajal tekib maksukohustus kauba aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta lähetamisel ehk tarbimisse lubamisel, näiteks tavalattu või kauplusesse saatmisel. Aktsiisilaopidajal on maksustamisperioodiks üks kuu ja aktsiisi maksab ta hiljemalt maksukohustuse tekkimise kuule järgneva kuu 20. kuupäeval.

Registreeritud kaubasaaja ei või ladustada kaupa, sh alternatiivseid tubakatooteid, ajutises aktsiisivabastuses. Registreeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud kauba vastuvõtmisel ja oma tegevuskohas võib ta hoida vaid aktsiisiga maksustatud kaupa. Registreeritud kaubasaaja maksab aktsiisi sarnaselt aktsiisilaopidajale hiljemalt maksukohustuse tekkimise kuule järgneva kuu 20. kuupäeval.

Muu isiku poolt teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud maksumärgistatud alternatiivse tubakatoote vastuvõtmisel maksab aktsiisi toote vastuvõtja. Aktsiisimaksukohustus tekib kauba vastuvõtmisel ning aktsiisideklaratsioon esitatakse ja aktsiis makstakse 5. päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.
 

Maksumärgistamine


Maksumärk on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvanõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.

Alternatiivse tubakatoote müügipakend peab aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, importimisel või teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel ja ladustamisel väljaspool aktsiisiladu olema nõuetekohaselt maksumärgistatud ja vastama tubakaseaduse nõuetele.

Maksumärke saab Maksu- ja Tolliametist tellida aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, toodete importija ning teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse toimetatud toodete vastuvõtja.

Tellimise soovist palume toodete importijal ning teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse toimetatud toodete vastuvõtjal teada anda e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee. E-kirjas märkige palun maksumärkide tellija nimi ja registrikood.

Maksumärgistatud tooteid võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija.

Maksumärkide tellijal on keelatud tootele kinnitamata maksumärke võõrandada teisele isikule.

Maksumärgistada võib alternatiivseid tubakatooteid Eestis aktsiisilaos või tollilaos.

Registreeritud kaubasaaja ja teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba Eestisse toimetaja võivad teisest liikmesriigist vastu võtta ainult tooteid, millele on teises liikmesriigis (tehases) kinnitatud maksumärgid.

Maksumärgistatud toodete lähetamisel välisriiki ei kohaldata kaubale ajutist aktsiisivabastust.

Teise liikmesriiki lähetatud maksustatud alternatiivsetelt tubakatoodetelt aktsiisi ei tagastata.

Maksumärk peab olema kinnitatud tootele 90 kalendripäeva jooksul alates maksumärkide Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates.

Maksumärkide tootele kinnitamise tähtaega võib maksumärkide saaja põhjendatud kirjaliku taotluse alusel pikendada veel 90 kalendripäeva.
 

Mis ei kuulu aktsiisiga maksustamisele


Aktsiisiga maksustamisele ei kuulu tubakatootena tarbimiseks või tubakavedeliku valmistamiseks sobiv vedelik, kui seda kasutatakse alternatiivsest tubakatootest erineva toote tootmiseks.

Väljaspool aktsiisiladu võib ladustada alternatiivse tubakatootena kasutamiseks sobivat toodet, sealhulgas nende komponente, kui tooted:

 • on tolli peatamismenetlusel;

 • on maksustatud aktsiisiga;

 • ei kuulu aktsiisiga maksustamisele, sest need on mõeldud kasutamiseks tubakatootest erineval otstarbel ja seda kinnitavad nende pakendamise viis, müügiks esitlemise teave ja muud toote käitlemisega seotud andmed;

 • ladustatakse sellise isiku tegevuskohas, kes kasutab neid alternatiivsetest tubakatoodetest erineva toote tootmiseks;

 • on füüsilise isiku valduses mitteärilisel eesmärgil;

 • on aktsiisivabad.
   

Alternatiivsete tubakatoodete saatedokumendid

 

Alternatiivse tubakatoote importimine

Aktsiisilaopidaja saab importida alternatiivse tubakatoote aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses.

Muudel juhtudel kuulub imporditud alternatiivne tubakatoode aktsiisiga maksustamisele. Toodet käsitletakse kui tarbimisse lubatud toodet ja toode peab olema maksumärgistatud.

Teisest liikmesriigist alternatiivse tubakatoote toimetamine Eestisse

Alternatiivse tubakatoote vastuvõtmisel peab vastuvõtja enne alternatiivse tubakatoote lähetamist teisest liikmesriigist:

 • teavitama Maksu- ja Tolliametit (MTA) siseriikliku aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi (SADHES) SAAD eelteate kaudu alternatiivse tubakatoote vastuvõtmise kavatsusest (lahtri 17E klassifikaatoris alternatiivse tubakatoote KN-koodi puudumisel märkida lahtrisse KN-kood käsitsi).

Alternatiivse tubakatoote toimetamisel teisest liikmesriigist Eestisse peab saadetisega olema kaasas kaubaveo saatedokument.

Peale alternatiivse tubakatoote vastuvõtmist peab vastuvõtja 5 päeva jooksul:

 • teavitama MTA-d SADHESe SAAD vastuvõtuteate kaudu alternatiivse tubakatoote vastuvõtmisest;
 • kinnitama alternatiivse tubakatoote vastuvõtmist kaubaga kaasas olnud saatelehel ja puudujääkide/ülejääkide ilmnemisel märkima saatelehele tegelikult vastu võetud alternatiivse tubakatoote koguse;
 • esitama MTA-le SADHESe kaudu vastu võetud kauba saatelehe koopia, millel on aktsiisikauba vastuvõtja allkiri.

 

Alternatiivse tubakatoote lähetamine Eestist teise liikmesriiki

Alternatiivseid tubakatooteid ei käsitleta enamuses liikmesriikides aktsiisikaubana. Sellest tulenevalt peab Eestist alternatiivse tubakatoote lähetaja, s.o aktsiisilaopidaja või muu isik, enne alternatiivse tubakatoote lähetamist teise liikmesriiki:

 • esitama MTA-le SADHESe kaudu SAAD saatedokumendi enne lähetamist;
 • võimaldama MTA-l kontrollida saadetist enne selle lähetamist.

Alternatiivse tubakatoote veol teise liikmesriiki peab kaubaga kaasas olema SADHESes koostatud saatelehe SAAD väljatrükk.

Alternatiivsete tubakatoodete lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses peab nende lähetaja (aktsiisilaopidaja) teavitama maksuhaldurit selle kauba vastuvõtmisest teises liikmesriigis ja esitama aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava saatelehe koopia SADHES kaudu.

Alternatiivse tubakatoote eksportimine

Alternatiivse tubakatoote eksport toimub vastavalt aktsiisikauba ekspordi reeglitele.

Üleminekusätted

 • Kui alternatiivsete tubakatoodete vedu teisest liikmesriigist algas enne 2018. aasta 1. jaanuari, siis sellisel veol ei ole nõutavad SADHESe kaudu tehtud SAAD eelteade ja SAAD vastuvõtuteade.

 • Enne 2018. aasta 1. jaanuarit Eestis vabas ringluses ja väljaspool aktsiisiladu olevate maksumärgistamata alternatiivsete tubakatoodete müük on lubatud 2018. aasta 31. märtsini.

 

12.02.2021