Tubakatooted

Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.

Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

Suitsetatavate tubakatoodete liigid on sigar, sigarillo, sigaret ning suitsetamistubakas.

Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.

Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud.

Alternatiivne tubakatoode on nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta tubakatoode, mis ei ole klassikaline tubakatoode ja mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega.

Alternatiivsete tubakatoodete hulka kuuluvad näiteks:

  • tubakavedelik, sh e-vedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseaine lisamiseks;
  • tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega.

Tubakatoodete käitlemiseks loetakse:

  1. tubakatoote valmistamist, töötlemist ja pakendamist (tubakatoote tootmine);
  2. tubakatootega kauplemist;
  3. tubakatoote hoidmist, ladustamist või edasitoimetamist kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.

Äriregistrisse kantud ettevõtja peab tubakatoodete müügiga tegelemiseks esitama majandustegevusteate kui ta tegeleb järgmistel tegevusaladel: jaekaubandus, hulgikaubandus ja toitlustamine. Majandustegevusteates peavad olema andmed kauba – tubakatoodete kohta ning andmed tubakatoodete impordi ja ekspordi kohta. Samuti tegevuskoha või tegevuskohtade määrangud ja nimed.

Tubakatoodete kaugmüük (piiriülene kui ka riigisisene) on tubakaseaduse § 22 alusel keelatud. Samuti on keelatud tubakatoote Eestisse toimetamine kaugmüügi teel.

Eestis toodetud, teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud ja Eestisse vabaks ringluseks imporditud tubakatooted maksustatakse aktsiisiga. Eestis toodetud tubakatoodetelt maksab aktsiisi aktsiisilaopidaja, Eestisse teisest liikmesriigist toimetatud tubakatoodetelt aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või tubakatoodete vastuvõtja ning Eestisse imporditud tubakatoodetelt importija.

Aktsiisilaopidaja võib aktsiisilaos toota, töödelda, ladustada, vastu võtta ja lähetada ajutises aktsiisivabastuses aktsiisiga maksustamata tubakatooteid. Aktsiisilaopidajal peab Maksu- ja Tolliametile olema esitatud tekkinud ja tekkida võiva maksukohustuse täitmiseks tagatis. Aktsiisi maksukohustus tekib tubakatoodete aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta lähetamisel ehk tubakatooted maksustatakse aktsiisiga alles siis, kui need on tarbimiseks aktsiisilaost välja toimetatud. Aktsiisi tasub aktsiisilaopidaja perioodiliselt, hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval. Selleks kuupäevaks esitab ta ka aktsiisideklaratsiooni.

Registreeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud tubakatoodete vastuvõtmisel. Oma tegevuskohas võib ta hoida vaid aktsiisiga maksustatud tubakatooteid. Registreeritud kaubasaaja esitab Maksu- ja Tolliametile tagatise oma tegevuskohta vastuvõetavatelt tubakatoodetelt aktsiisi maksmise tagamiseks. Registreeritud kaubasaajal on maksustamisperioodiks üks kalendrikuu ja aktsiis tuleb maksta sarnaselt aktsiisilaopidajale hiljemalt maksukohustuse tekkimise kuule järgneva kuu 20. kuupäeval.

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatud tubakatoodete vastuvõtjal tekib maksukohustus tubakatoodete vastuvõtmisel, ta esitab aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates. Vastuvõtja teavitab Maksu- ja Tolliametit tubakatoodete vastuvõtmise kavatsusest ja esitab maksuhalduri nõudmisel tagatise tekkida võiva maksukohustuse täitmiseks enne tubakatoodete lähetamist teisest liikmesriigist.

Tubakatoodete importijal tekib maksukohustus tubakatoodete impordil üldjuhul tollivõla tekkimise päeval ja ta maksab aktsiisi importimisel tollieeskirjade kohaselt.
 

Maksumärk


Tarbimisse lubamisel või importimisel, kui tubakatootele ei kohaldata vastavalt alkoholi-, tubaka- kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 26 ja § 27 alusel ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust, peavad tubakatooted olema maksumärgistatud.

Maksumärk on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvanõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.

Maksumärke saab tellida Maksu- ja Tolliametilt läbi maksumärkide infosüsteemi MAIS ning tellimise soovist palume teada anda meie e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee. E-kirjas tuleb märkida ära maksumärkide tellija nimi ja registrikood.

Maksumärke saab Maksu- ja Tolliametilt tellida tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja isik, kes toimetab Eestisse ärilisel eesmärgil teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tubakatooteid, kui ta täidab alljärgnevaid tingimusi:

  1. isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importija esitab majandustegevusteate, milles on andmed tubakatoote impordi kohta või isik esitab majandustegevusteate tubakatoote hulgimüügi kohta ja esitatud on kirjalik teatis aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle lähetamist teisest liikmesriigist;
  2. isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
  3. isik on hüvitanud seaduses nimetatud juhul maksumärkide trükkimise kulud;
  4. isikul on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud tagatis;
  5. isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.

Tubakatoodet võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos, teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba Eestisse toimetaja tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas.

Maksumärkide tellija teatab Maksu- ja Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalse jaehinna ja toodete koguse müügipakendis ning eelpool nimetamata tubakatoodete korral tubakatoodete liigi ja toodete koguse müügipakendis.

Maksumärke väljastatakse Tallinnas, aadressil Lõõtsa 8a.

Maksumärk peab olema kinnitatud tubakatootele 90 kalendripäeva jooksul alates maksumärkide Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates.

Maksumärkide tubakatoodetele kinnitamise tähtaega võib maksumärkide saaja põhjendatud kirjaliku taotluse alusel pikendada veel 90 kalendripäeva.

Tubakatootele või nende müügipakendile kinnitamata maksumärke on keelatud võõrandada.

Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Teisest liikmesriigist lähetatud tarbimisse lubamata (ajutises aktsiisivabastuses) tubakatooteid võib Eestis võtta vastu kas aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Eesti-siseselt võib tarbimisse lubamata tubakatooted liikuda aktsiisiladude vahel. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatooteid on lubatud lähetada aktsiisilaopidaja poolt teisele aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on maksumärkide infosüsteemis MAIS teatatud lähetatavatele tubakatoodetele või nende müügipakenditele kinnitatud maksumärkide andmed.

Tubakatooteid maksumärgistatakse ainult juhul, kui tootelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis ning maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see on kinnitatud tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele. Maksumärgistatud toote lähetamisel välisriiki ei kohaldata kaubale ajutist aktsiisivabastust st maksumärgistatud toodete lähetamisel välisriiki tuleb toodetelt Eestis aktsiis tasuda.
 

Saatedokumendid


Tubakatoodete liikumisel liikmesriikide vahel peab tubakatoodetel kaasas olema Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud kohustuslikud aktsiisikauba saatelehed elektrooniline saateleht eSL (ajutises aktsiisivabastuses liikuvad tubakatooted) või SAAD (tarbimisse lubatud tubakatooted).

Ka siseriiklikul veol peab aktsiisilaost lähetatavatel tubaaktoodetel olema kaasas kohustuslik rahandusministri 25.06.2014 määrusega nr 22 kehtestatud saatedokument A (lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses) või T (lähetamisel tarbimisse).

Elektroonilise saatelehe eSL menetlemine toimub kontrollisüsteemis EMCS (Excise Movement and Control System). SAAD saatelehe ja siseriiklike saatelehtede A ja T menetlemine toimub elektroonilises süsteemis SADHES (siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem).

Tubakatoodete impordil asendab saatedokumenti tollideklaratsioon.

Aktsiisist vabastatakse tubakatooted, mida tarbitakse õhu- või veesõiduki pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal. Kaasamüüdavatele tubakatoodetele aktsiisivabastus ei kohaldu.
 

Teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva varustamine


Aktsiisist vabastatud tubakatooteid on võimalik viia teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale kohaldades tubakatoodetele toimetamisel aktsiisilaost teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale ekspordi tolliprotseduuri.

Ajutises aktsiisivabastuses tubakatoodete lähetamiseks teises liimesriigis asuva laeva või õhusõiduki pardale peab aktsiisilaopidaja vormistama EMCSis e-saatelehe (sihtkoha liik – eksport, eksporditolliasutus – Eesti eksporditolliasutus) ja Complexis ekspordi tollideklaratsiooni (profiil A, protseduuri kood 1045, protseduuri lisakood F61, väljumistolliasutus – sihtkohariigi asjakohane tolliasutus, eelnev dokument – elektrooniline saateleht eSL).

E-saatelehe nõuetekohaseks lõpetamiseks peab tollideklaratsioon saama väljumismärke ECS-süsteemis.

Tubakatoodete aktsiisimäärad »

Informatsiooni saab aktsiisikeskusest.


Maksumärgistamata sigarettide, sigarite ja sigarillode maksustamine


Maksumärgistamata sigarettide, sigarite ja sigarillode maksustamisel arvutatakse aktsiis, lähtudes sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuimast hinnast maksukohustuse tekkimise ajal.

Sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel, jagades nimetatud tubakatoodete liikide kaupa tarbimisse lubatud sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalsete jaehindade alusel arvutatud koguväärtuse tarbimisse lubatud sigarettide, sigarite või sigarillode koguarvuga.
 

Sigarettide levinuim hind


2021. aastal on sigarettide levinuim hind 4,27 eurot.
2020. aastal oli sigarettide levinuim hind 4,07 eurot.
2019. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,78 eurot.
2018. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,55 eurot.
2017. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,24 eurot.

Sigarite levinuim hind


2021. aastal on sigarite levinuim hind 4,18 eurot üks sigar.
2020. aastal oli sigarite levinuim hind 5,70 eurot üks sigar.
2019. aastal oli sigarite levinuim hind 7,83 eurot üks sigar.
2018. aastal lähtuti minimaalselt makstavast aktsiisisummast 211 eurot 1000 tüki kohta.
 

Sigarillode levinuim hind


2021. aastal on sigarillode levinuim hind 0,53 eurot üks sigarillo.
2020. aastal oli sigarillode levinuim hind 0,64 eurot üks sigarillo.
2019. aastal oli sigarillode levinuim hind 0,64 eurot üks sigarillo.
2018. aastal lähtuti minimaalselt makstavast aktsiisisummast 211 eurot 1000 tüki kohta.

15.03.2021