Tubakatooted

Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.

Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

Suitsetatavate tubakatoodete liigid on sigar, sigarillo, sigaret ning suitsetamistubakas.

Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.

Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud.

Alternatiivne tubakatoode on nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta tubakatoode, mis ei ole klassikaline tubakatoode ja mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega.

Alternatiivsete tubakatoodete hulka kuuluvad näiteks:

  • tubakavedelik, sh e-vedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseaine lisamiseks
  • tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega

Tubakatoodete käitlemiseks loetakse:
1) tubakatoote valmistamist, töötlemist ja pakendamist (tubakatoote tootmine),
2) tubakatootega kauplemist,
3) tubakatoote hoidmist, ladustamist või edasitoimetamist kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.

Äriregistrisse kantud ettevõtja peab tubakatoodete müügiga tegelemiseks esitama majandustegevusteate kui ta tegeleb järgmistel tegevusaladel: jaekaubandus, hulgikaubandus ja toitlustamine. Majandustegevusteates peavad olema andmed kauba – tubakatoodete kohta ning andmed tubakatoodete impordi ja ekspordi kohta. Samuti tegevuskoha või tegevuskohtade määrangud ja nimed.

Eestis toodetud, teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud ja Eestisse vabaks ringluseks imporditud tubakatooted maksustatakse aktsiisiga. Eestis toodetud tubakatoodetelt maksab aktsiisi aktsiisilaopidaja, Eestisse teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses toimetatud tubakatoodetelt aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja ning Eestisse imporditud tubakatoodetelt importija. Aktsiisi makstakse tubakatoodetelt registreeritud kaubasaaja poolt vastuvõtmise või tubakatoodetelt aktsiisilaost tarbimisesse lubamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks ja tubakatoodetelt importimisel tollieeskirjade kohaselt.

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba Eestisse toimetamisel maksab aktsiisi toodete vastuvõtja. Aktsiisimaksukohustus tekib kauba vastuvõtmisel ning aktsiisideklaratsioon esitatakse ja aktsiis makstakse 5. päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.
 

Maksumärk


Tarbimisse lubamisel või importimisel, kui tubakatootele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust, peavad tubakatooted olema maksumärgistatud.

Maksumärk on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvanõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.

Tubakatooteid maksumärgistatakse ainult juhul, kui tootelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis ning maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see on kinnitatud tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele. Seega, maksumärgistatud toodet ei ole lubatud eksportida ega toimetada teise liikmesriiki.

Alates 01.01.2018 tuleb alternatiivsete tubakatoodete (näiteks tubakavedelik, sh e-vedelik; tubaka tahke aseaine jms) müügipakendid maksumärgistada nii toodete aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, importimisel kui teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel ja väljaspool aktsiisiladu ladustamisel.

Maksumärke saab tellida Maksu- ja Tolliametilt ning tellimise soovist palume teada anda meie e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee. E-kirjas märkige palun maksumärkide tellija nimi ja registrikood.

Maksumärke saab Maksu- ja Tolliametilt tellida tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja isik, kes toimetab Eestisse ärilisel eesmärgil teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tubakatooteid, kui ta täidab alljärgnevaid tingimusi:
1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importija esitab majandustegevusteate, milles on andmed tubakatoote impordi kohta või isik esitab majandustegevusteate tubakatoote hulgimüügi kohta ja esitatud on kirjalik teatis aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle lähetamist teisest liikmesriigist;
2) isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
3) isik on hüvitanud seaduses nimetatud juhul maksumärkide trükkimise kulud;
4) isikul on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud tagatis;
5) isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.

Tubakatoodet võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos, teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba Eestisse toimetaja tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas.

Maksumärkide tellija teatab Maksu- ja Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalse jaehinna ja toodete koguse müügipakendis ning eelpool nimetamata tubakatoodete korral tubakatoodete liigi ja toodete koguse müügipakendis.

Maksumärke väljastatakse Tallinnas, aadressil Lõõtsa 8a.

Maksumärk peab olema kinnitatud tubakatootele 90 kalendripäeva jooksul alates maksumärkide Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates.

Maksumärkide tubakatoodetele kinnitamise tähtaega võib maksumärkide saaja põhjendatud kirjaliku taotluse alusel pikendada veel 90 kalendripäeva.

Tubakatootele või nende müügipakendile kinnitamata maksumärke on keelatud võõrandada.

Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Teisest liikmesriigist lähetatud tarbimisse lubamata (ajutises aktsiisivabastuses) tubakatooteid võib Eestis võtta vastu kas aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Eesti-siseselt võib tarbimisse lubamata tubakatooted liikuda aktsiisiladude vahel. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatooteid on lubatud lähetada aktsiisilaopidaja poolt teisele aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on kirjalikult teatatud lähetatavatele tubakatoodetele või nende müügipakenditele kinnitatud maksumärkide numbrid.
 

Saatedokumendid


Tubakatoodete liikumisel liikmesriikide vahel peab tubakatoodetel kaasas olema ELi õigusaktides sätestatud kohustuslikud aktsiisikauba saatelehed elektrooniline saateleht eSL (ajutises aktsiisivabastuses liikuvad tubakatooted) või SAAD (tarbimisse lubatud tubakatooted).

Ka siseriiklikul veol peab aktsiisilaost lähetatavatel tubaaktoodetel olema kaasas kohustuslik rahandusministri 25.06.2014 määrusega nr 22 kehtestatud saatedokument A (lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses) või T (lähetamisel tarbimisse).

Elektroonilise saatelehe eSL menetlemine toimub kontrollisüsteemis EMCS (Excise Movement and Control System). SAAD saatelehe ja siseriiklike saatelehtede A ja T menetlemine toimub elektroonilises süsteemis SADHES (Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem).

Tubakatoodete impordil asendab saatedokumenti tollideklaratsioon.

Aktsiisist vabastatakse tubakatooted, mida tarbitakse õhu- või veesõiduki pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal. Kaasamüüdavatele tubakatoodetele aktsiisivabastus ei kohaldu.
 

Teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva varustamine


Aktsiisist vabastatud tubakatooteid on võimalik viia teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale kohaldades tubakatoodetele toimetamisel aktsiisilaost teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale ekspordi tolliprotseduuri.

Ajutises aktsiisivabastuses tubakatoodete lähetamiseks teises liimesriigis asuva laeva või õhusõiduki pardale peab aktsiisilaopidaja vormistama EMCS-is e-saatelehe (sihtkoha liik – eksport, eksporditolliasutus – Eesti eksporditolliasutus) ja COMPLEX-is ekspordi tollideklaratsiooni (profiil A, protseduuri kood 1045, protseduuri lisakood F61, väljumistolliasutus- sihtkohariigi asjakohane tolliasutus, eelnev dokument – elektrooniline saateleht eSL).

E-saatelehe nõuetekohaseks lõpetamiseks peab tollideklaratsioon saama väljumismärke ECS-süsteemis.

Tubakatoodete aktsiisimäärad »

Informatsiooni saab aktsiisikeskusest.


Maksumärgistamata sigarettide, sigarite ja sigarillode maksustamine


Maksumärgistamata sigarettide, sigarite ja sigarillode maksustamisel arvutatakse aktsiis, lähtudes sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuimast hinnast maksukohustuse tekkimise ajal.
 

Sigarettide levinuim hind


2019. aastal on sigarettide levinuim hind 3,78 eurot.
2018. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,55 eurot.
2017. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,24 eurot.
2016. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,07 eurot.
2015. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,00 eurot.
2014. aastal oli sigarettide levinuim hind 2,82 eurot.
2013. aastal oli sigarettide levinuim hind 2,62 eurot.
2012. aastal oli sigarettide levinuim hind 2,43 eurot.

Sigarite levinuim hind


2019. aastal on sigarite levinuim hind 7,83 eurot üks sigar.
2018. aastal lähtuti minimaalselt makstavast aktsiisisummast 211 eurot 1000 tüki kohta.
 

Sigarillode levinuim hind


2019. aastal on sigarillode levinuim hind 0,64 eurot üks sigarillo.
2018. aastal lähtuti minimaalselt makstavast aktsiisisummast 211 eurot 1000 tüki kohta.

 

27.03.2019