Sa oled siin

Kütuse käitlemise andmekogu (KKS) puudutavad muudatused

 

KKSi kasutajaliidese muudatused alates 14. oktoobrist 2020


14. oktoobril 2020 (ajavahemikus kl 21–21.30) uuendame KKSi kasutajaliidest. Uue versiooni muudatused on järgmised.

Töölaua vaadetel on kande sisestamise kuupäev asendatud kande esitamise kuupäevaga. Aadressi andmetesse on lisandunud vastavalt asukohale asukoha koodid või ADS IDd, lisatud on kütuse liigi kood (sh i-nupu all on leitavad kütuse liikide selgitused), koorma number. Muutunud on alusdokumendi numbri paigutus – see on nüüd leitav kande numbri alt. Töölaua vaadetele on lisatud juhi ja veovahendi ning laopidaja andmed. Täiendatud on andmete filtreerimise võimalusi.

Ülejäägi, mahakandmise ja omatarbe kandele on võimalik lisada tehingu kuupäev ning vastavalt sellele kuupäevale tehakse kuu jäägiarvestus.

Veokandele on võimalik sisestada tehingu kuupäeva ja selgitusi (andmeid saab sisestada üldandmete plokis 1 kuu jooksul arvates kande kinnitamisest), samad andmed kajastatakse ka trükisel.

Aruandeid „Kütuse jääkide toimingud“ ja „Ostu-müügi aruanne“ saab koostada senisest pikema perioodi kohta (kuni 12 kuud) ning allalaetavasse CSV-faili on lisatud täiendavaid lahtreid (kütuse jääkide toimingute aruandes lisandus tehingu kpv, ostu-müügi aruandesse lisandusid tehingu kpv, peale- ja mahalaadimise asukoha kood, vastavusdokumendi andmed (nr, kp, väljaandja), veovahendi andmed.

Tankla aruannete vaatel kuvatakse kasutajatele teavitusi esitamata tankla aruannete kohta, teavituses on loetletud 4 viimase kuu aruandeperioodid. Samuti on võimalik CSV-failina alla laadida tankla müügi ja isikustatud müügi aruandeid.

Lisaks oleme täiendanud ka teavituste saamise võimalust ning lähetatud ja vastuvõetud vedelgaasi koefitsienti (erinevus liitrites) suurendasime 3,5%ni.

Muudatused X-tee sõnumi esitamisel, XML- ja CSV-failiga esitatavate kannete osas
 
Muudatused XML-failis
 • Ülejäägi (YJ), mahakandmise (MK), omatarbe (OT) XML-faili andmekoosseisu on lisatud uus element – „tehingu kuupäev“: <kks:TransactionDate></kks:TransactionDate>
 • HTA XML faili on lisatud uus element „selgitus“: <kks:Comment></kks:Comment>
 • Planeeritud vedu XML faili lisati uued elemendid „tehingu kuupäev“ ja „selgitus“ <kks:Comment></kks:Comment> ja <kks:TransactionDate></kks:TransactionDate>

Failide näited on leitavad failist naidissonumid v1.7.zip (33.34 KB, ZIP).

Muudatused X-tee sõnumis
 • FuelEntry, FuelShipmentOrder, ChangeChipment, FuelStorageServiceEntry sõnumitele on lisatud <kks:Comment></kks:Comment> ja <kks:TransactionDate></kks:TransactionDate> elemendid.
 • Uues KKSi versioonis ilmuvad uued andmeväljad nähtavale ka nendele käitlemiskannetele, mis on varem KKSis loodud (ettevalmistamisel olekus kanded).

Planeeritud vedude automaatset sidumist kütuse laost väljastustega antud muudatus ei mõjuta, kuna veoga seotud kande liikidel (M, EV, MVR) on tehingu kp (TransactionDate) ja selgitus (Comment) vabatahtlikud.

Seega võib KKSi uues versioonis:

 • edastada teenustega FuelShipmentOrder, ChangeShipmentOrder ja FuelStrorageServiceEntry sõnumeid nii uues kui ka vanas formaadis. KKS võtab mõlemas formaadis edastatud sõnumid vastu.
 • edastada XML-failiga HTA kannet või planeeritud vedu nii uues kui vanas formaadis. KKS võtab mõlemas formaadis edastatud sõnumid vastu.

Failide näited on leitavad failist naidissonumid v1.7.zip (33.34 KB, ZIP).

Muudatused CSV-failis
 • Ülejäägi (YJ), mahakandmise (MK), omatarbe (OT) CSV-faili on lisatud uus veerg „tehingu kuupäev“ – „transaction_date“.

Muudatus mõjutab ainult YJ (Ülejääk), MK (Mahakandmine) ja OT (Omatarve) kannete edastamist. Antud kande liikidel on tehingu kuupäev (TransactionDate) kohustuslik, kuna seda kuupäeva kasutab süsteem arvestustoimingu tegemiseks ning pärast kande esitamist seda muuta enam ei saa.

Seega KKSi uues versioonis:

 • ei saa edastada vanas formaadis FuelEntry sõnumeid;
 • ei saa OT, MK, YJ kandeid üles laadida vanas formaadis XML-failiga;
 • ei saa OT, MK, YJ kandeid üles laadida vanas formaadis CSV-failiga.

Lahenduseks on OT, MK, YJ kannete käsitsi sisestamine või edastamine CSV-failiga. Uuenenud CSV-faili näidis on leitav KKS_kande_CSV_failiformaadid_v1.2.doc (93 KB, DOC).
 

KKSi tehnilised spetsifikatsioonid »

 

Infoks kütuse KN-koodide muudatustest


1. jaanuaril 2020 toimusid Eesti tollitariifistikus (ETT) kaubakoodide muutused, mis puudutavad muuhulgas kütuste KN-koode ning seeläbi ka KKSis käitlemiskannete tegemist. Kütuse KN-koodide muudatused on toodud veebilehel „Vedelkütuste KN-koodid".

Kuigi SADHES võimaldab juba alates 30. detsembrist 2019 valida aktsiisikauba saatedokumendile KN-koode, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2020, kasutage palun seda võimalust ainult juhul, kui kütuse lähetamisaeg jääb uude, 2020. aastasse. Seda põhjusel, et SADHESest edastatakse andmed KKSi lähetamisaja saabumisel ja KKSis kantakse kütus arvestusse uue KN-koodiga.
 

Kaubakoodide muutmine KKSis


Alates 1. jaanuarist 2020 KKSis kütuse KN-koodide automaatset ümbermuutmist ei toimu. Käitlemiskandele saab valida nii kuni 1. jaanuarini 2020 kehtinud kui ka alates 1. jaanuarist 2020 kehtima hakanud KN-koodiga kütust.

KN-koodi muutmiseks tuleb teha esmalt mahakandmise kanne ja seejärel võtta kütus uuesti arvele muu soetusena. Kaubakoodide muudatuste tegemise osas KKSis hetkel ajalisi piiranguid peale ei ole pandud.

 

Kütuse KN-koodide, aktsiisikauba liikide ja lisakoodide muudatused alates 16. augustist 2019


Alates 16. augustist 2019 edastatakse KKSi lisaks järgmised kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid.

Kaubakood
(8-kohaline)

Kütus

ETT lisakood Complexis

Aktsiisikauba liik SADHESes

27101943

parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73)

Q015

K34

27101943

eriotstarbeline parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73)

Q016

K35

27102011

diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73)

Q017

K36

27102011

eriotstarbeline diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73)

Q018

K37

 

 

Muudatused andmekogudes SADHES ja Complex alates 1. veebruarist 2019 seoses KKSi kasutuselevõtmisega


Seoses kütuse käitlemise süsteemi (KKS) kasutuselevõtmisega alates 1. veebruarist 2019 toimusid andmekogudes SADHES ja Complex järgmised muudatused.

SADHES
 • Kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubavatel aktsiisilaopidajatel ning SAAD2-ga kauba Eestisse tootjatel tuleb sisestada andmekogusse SADHES saatelehtedele profiilidega T2, T5, T6 ja SAAD2 täiendavate andmetena:
  • kauba omaniku andmed (registrikood, nimi);
  • tunnus, kas kauba omanik on kauba saaja;
  • kogus naturaalsetes liitrites;
  • kaupade vedaja registrikood või isikukood ja riik;
  • veovahendi juhi nimi; juhi isikukood või sünnikuupäev ja päritoluriik, veovahendi ADR-tunnistuse kood (andmete esitamine toimub juhul, kui andmeväljas „16A" valitakse veovahendi liigiks sõiduk, haagis või veduk).
 • Andmevälja „ADS ID" nimetus muuteti „ADS adr_id".
 • Lisandus uus lisadokumendi liik: „VOL – volitus".
 • Menüüst eemaldati „Impordi JVIS taotlus".
 • Eelneva dokumendi klassifikaatorist on eemaldatud „JVIS taotlus".

Kütuse tarbimisse lubamisel (profiilid T2, T5 ja T6) rakendub kauba omaniku osas kütuse müügiloa kontroll süsteemis MTR.

Complex
 • Kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril tuleb sisestada tollideklaratsioonile kogus naturaalsetes liitrites (kood 909), ümardatud kolme komakohani.

Kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril (40) rakendub kauba saaja osas kütuse impordiloa kontroll süsteemis MTR.

13.10.2020