Sa oled siin

Kütuse käitlemise andmekogu (KKS) küsimused ja vastused

KKSi kasutamine

1. Kuidas saab mitteresident siseneda KKSi?

Mitteresidendi ligipääs e-MTAsse on võimalik e-residendi digi-ID kaudu. Rohkem infot leiab Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt „E-residendi digi-ID".

2. Kuidas vormistada kandeid juhul, kui KKS on mingil põhjusel maas ja kandeid esitada ei ole võimalik? Kuidas info KKSi kasutajateni jõuab?

Kui KKS on Maksu- ja Tolliameti IT-süsteemide tõttu töökorrast ära, siis teavitame ettevõtjaid sellest ka koheselt e-posti teel. KKSi mittetoimimise ajal on lubatud vormistada saatedokumente paberil. Kui kütus liigub SADHESest T-saatelehega otse aktsiisilaost tanklasse, siis KKSis pole kannet vaja teha, kuna sellel hetkel, kui KKS on taas töökorras, saadetakse andmed tagantjärgi SADHESest KKSi.

3. Kas nõusolek T2-saatelehe automaatseks kinnitamiseks tähendab seda, et SADHESes vormistatud saatelehed edastatakse KKSi ja kinnitatakse automaatselt KKSis?

Jah, SADHES saadab T2-, T5- ja T6-saatelehe andmed KKSi, kuid automaatset kinnitust saab määrata vaid T2- ja T5-saatelehtedele.

X-teega esitamise võimalused

1. Kas on võimalik mõne liidestusega võrrelda Maksu- ja Tolliameti andmete ja äriühingu andmete seisu mingil konkreetsel ajahetkel? Kuna tekkida võib ka andmete erinevus ja kui see on tekkinud, siis ei ole võimalik seda konkreetset kohta üles leida, kus erinevus on tekkinud.

Müüja enda poolt tehtud kandeid saadame X-tee kaudu müüjale tagasi, kuid aruandeid mitte ning neid saab alla laadida CSV-failina.

2. Kas X-teega saab kandeid annulleerida?

Jah, kandeid on võimalik annulleerida enne kinnitamist (kande staatus peab olema „Ettevalmistamisel", „Riskihindamisel", „Käitlemine keelatud", „Vastuvõtmise ootel" või „Vastuvõtu kinnituse ootel").
Kui kanne on ostja või kauba saaja poolt vastu võetud ja staatuses „Kinnitatud“, siis kannet annulleerida ei saa.
Kandeid saab annulleerida kas kande kütuse omanik või varasemalt sama kande üle X-tee edastaja.

SADHES ja Complex ning nende andmete liikumine KKSi

1. Millised SADHESe ja Complexi deklaratsioonid liiguvad KKSi?

Complexist saadetakse KKSi tollideklaratsioonid, mille: profiil on „H" (vabasse ringlusesse lubamine), deklaratsiooni liik on „IM", nõutud protseduuri väärtus on „40XX" (XX – kõikvõimalikud kombinatsioonid) ja saatedokumendi olekuks on „kaup vabastatud“.
SADHESest saadetakse KKSi aktsiisikauba saatedokumendid, mille profiili tüübiks on T2, T5, T6. Saatedokumendid saadetakse KKSi pärast kauba lähetamise aega ja kui kaup on olekus „vabastatud lähetamiseks". SADHESest saadetakse KKSi ka saatedokument SAAD2, kui kütuse omanik on resident (registrikoodi riik on „EE") ja kütus ei liigu aktsiisilattu.

2. Kui SADHESes vormistatakse T2-saateleht, kus vedaja on ka kaubasaaja, siis kas sihtkohaks peab olema vedaja aktsiisilao aadress või ikkagi kaubasaaja sihtkoha aadress?

SADHESes tuleb sihtkohana märkida see aadress, kuhu kütus reaalselt plaanitakse viia. Tuleb arvestada ka seda, kus toimub omanikuvahetus, kuna omanikuvahetusel tuleb KKSis teha vastav omanikuvahetuse/müügi kanne.
Kui T-saatelehel märgitakse, et saaja on omanik, siis sihtkohaks tuleb märkida omaniku sihtkoha aadress.
Kui kütuse omanikuvahetus toimub aktsiisilao värava taga (veokis), siis tuleb märkida sihtkohaks aktsiisilao aadress (omanikuvahetus toimub nn veokis, mis paikneb aktsiisilaoga samal aadressil).
Kui omanikuvahetus toimub aga ostja aadressil, siis märgitakse sihtkohaks ostjale üleandmise aadress.

3. Kas kütus liigub aktsiisilaost otse T-saatelehel märgitud kütuse omaniku tanklasse?

Kui T-saatelehele märgitud kütuse omanik viib oma kütuse otse oma tanklasse, siis selleks eraldi kannet KKSis tegema ei pea. T-saatelehel on kauba sihtkohaks (lahter „7B") märgitud omaniku tankla või automaattankla asukoha liik ning tegevuskoha kood, mis on eraldatud semikooloniga (näiteks „TK;XXXXXXXX/001" või „ATK;XXXXXXXX/001"). Samuti peab SADHESes olema märgitud tunnus „kauba saaja on omanik“ (lahter „73C" – „1"). T-saatelehel olevad andmed edastatakse KKSi siis, kui kauba lähetamise aeg on saabunud. KKSis on kanne staatuses „Ettevalmistamisel" ning see tuleb kinnitada.
Juhul kui soovitakse automaatset kinnitust oma tanklasse, peab olema KKSis määratud kütuse väljastamisele valitud aktsiisiladudest oma tanklasse automaatne kinnitus (KKSis tuleb valida „Seaded" – „Nõusolek saatelehtede T2 ja T5 automaatseks kinnitamiseks" – „Uus aktsiisiladu").

4. Mida teha, kui kütus liigub aktsiisilaost lõpptarbijale, kellel MTR kütuse müügi tegevusluba puudub?

Kui T-saatelehele on kütuse saaja lahtrisse märgitud näiteks FIEst põllumees, transpordiettevõte või muu isik, siis sõltuvalt sellest, kus toimub kütuse võõrandamine, tuleb teha müügikanne KKSis.
Kui omanikuvahetus toimub aktsiisilao väravas, siis T-saatelehega ei ole lubatud sõita sellel märgitud sihtkohta ja tuleb vormistada KKS müügikanne ning kütuse müügi tegevusluba mitte omavale isikule tuleb kütuse veol vormistada kütuse saatedokument, mis võimaldab kütust ja selle kogust tuvastada.
Kui omanikuvahetus toimub T-saatelehel märgitud saaja aadressil, siis võib T-saatelehega sõita sellel märgitud sihtkohta ja seejärel tuleb vormistada KKSi kanne.

Müüja transport, planeeritud vedu ja aktsiisiladu

1. Planeeritud veol tuleb lisada kütuse kogus kilodes. Kuidas ma müüjana tean märkida seda kilodena, kui tegu on alles planeeritud veoga ja ma alles soovin peale võtta kütust koguses 1000 liitrit? Ma saan kilod aga teada alles siis, kui SADHESes on saateleht kinnitatud.

Planeeritud veo puhul tuleb kasutajal lisada kohe pärast planeeritud veo alustamist veo andmed (vedaja, autojuht, veovahend). Veo kande pealelaadimise kohaks on alati veovahend väljastava lao aadressil. Seega planeeritud veole ei tohi märkida pealelaadimise kohta, sest siis ei toimu automaatset veo kinnitamist. Seejärel tuleb lisada veole „Uus kanne“ (müük, müük välisriiki või ettevõttesisene vedu), kuhu tuleb märkida kütuse andmed (kütuse liik ja kütuse kogus liitrites) ja mahalaadimise koht ning volituse number ja volituse ladu (selleks vajutab kasutaja ikoonile „Automaatse kinnituse ootele“). Juhul kui soovitakse planeeritud ostja veo sidumist järgneva ostja (MTR kütuse müügi tegevusloaga) kandega, ei tohi olla planeeritud ostja veol märgitud ka mahalaadimise kohta.

Kütus veole lisatakse SADHESe andmete alusel. Selleks, et SADHESest tulev dokument saaks seotuks KKSis tehtud planeeritud veoga, tuleb SADHESesse märkida kindlasti tunnus „VOL" lahtrisse „11A" („Lisadokumendi liik"), volituse number lahtrisse „11B" („Viide"). Volituse number peab ühtima KKSis planeeritud veole märgitud volituse numbriga. Seega pealelaadimise info tuleb SADHESest ning kannete ja pealelaaditud koguste vahe peab jääma KKSi hälbe 0,7 vahemikku, et toimuks sidumine ja veo automaatne kinnitus.

Kui SADHESe ja KKSi vedaja andmed erinevad, siis salvestatakse KKSi andmed üle SADHESest tulnud vedaja andmetega.

2. Kuidas on võimalik muuta planeeritud veo üldandmeid? On vaja sisestada volituse number, mis peab ühtima SADHESesse sisestatud volituse numbriga.

Volituse ja väljastava lao (volituse ladu) saab märkida pärast kande sisestamist all olevast nupust „Automaatse kinnituse ootele". Kui need on sisestatud, siis on võimalik neid ka üldandmetest muuta.

3. Miks ei saa ühes koormas/veos olla mitmes laost kütuse peale võtmisi? Kas siis planeeritud vedu saab teha vaid ühe terminali põhiselt?

Jah, kõiki vedusid saab teha vaid ühe terminali põhiselt. Teisest laost pealevõtmisele tuleb teha teine veo saateleht. Esimesest laost pealevõetud koguse kohta peab olema kinnitatud staatuses vedu enne kütuse veo algust (nt teise lattu sõitmiseks). Teist pealelaadimise kohta ja kütuseid ei saa lisada ühele veo kandele, sest kui teises terminalist tehakse väljastus (T2) alles pärast laadimist, siis ei ole võimalik ka eelmisi kandeid enne kinnitada.

4. Kui veos info muutub (näiteks klient vahetub), siis kas on vaja muuta kogu vedu või ühte rida veos?
Müüja transpordiga veokanne
 • Kui kütuse veokanne on olekus „Ettevalmistamisel", siis on võimalik kandel muuta kõiki andmeid.
 • Kui kütuse veokanne on olekus „Muutmisel" või „Kinnitatud", siis on võimalik muuta vedaja ja juhi andmeid, lisada ja tühistada olemasolevaid kandeid, v.a vastuvõetud kütuse kandeid (staatuses „Kinnitatud").
 • Kui veokanne on olekus „Lõpetatud", siis ei saa veo ja selle alla kuuluvate kannete andmeid enam muuta ega parandada.
 • Tühistada on võimalik vaid staatuses „Ettevalmistamisel" olevaid veokandeid.
Ostja transpordiga veokanne
 • Kui kütuse veokanne on olekus „Ettevalmistamisel", siis on võimalik kandel muuta kõiki andmeid.
 • Kui kütuse veokanne on olekus „Muutmisel" või „Kinnitatud", siis saab muuta vaid veole lisatud kütuse ja vedaja andmeid, kuid ostja andmeid enam muuta ei saa.
 • Tühistada on võimalik vaid staatuses „Ettevalmistamisel" olevaid veokandeid.
  Uuele ostjale tuleb KKSis teha uus veokanne, eelmine kanne tuleb ostjal vastu võtta ja seejärel maha kanda. Müüjal tuleb kütus uuesti ülejäägina arvele võtta.
5. Kui kütus võetakse peale teisest terminalist, siis kas ja kuidas on võimalik KKSist T-saatelehe kandeid eksportida? Näiteks kui äriühing A müüb äriühingule B kütust, siis milliseid andmeid on võimalik automaatselt eksportida/importida, et KKSis liiguks andmed ka äriühingule B?

X-tee teenusega saab eksportida kõiki kandeid, välja arvatatud kolmanda isiku poolt esitatud kandeid, kus andmete eksportija on märgitud ostjana. Kuid importida saab vaid neid T-saatelehti, millel äriühing B on kauba omanik. Soetuskandel ei ole T-saatelehte märgitud.

6. Kes peab tegema KKSis tarbimisse lubamise kandeid – kas laopidaja, tarnija või omanik? Milliseid kandeid peab tegema?

Aktsiisilaopidaja vormistab tarbimisse lubamisel T2-, T5- või T6-saatelehed. T-saatelehel märgitud andmed kütuse kohta liiguvad SADHESest KKSi selle isiku vaatele, kes on T-saatelehel märgitud kauba omanikuks (st tarbimisse lubamise õigust omava isiku vaatele). Omanik peab KKSis kande kinnitama kas käsitsi või automaatselt (T2- ja T5-saatelehe olemasolul tuleb lisada KKSis seadete all automaatse kinnituse märge). T6-saatelehe korral on KKSis kanne võimalik kinnitada vaid käsitsi.

7. Kui tehakse kanne aktsiisilaost hulgikliendile, kes ei oma kütuse müügi tegevusluba, siis kas on võimalik T-saatelehele märkida ka nende sihtkoha andmed?

T2-saatelehele saab märkida vaid ühe sihtkoha ja saaja andmed ning saajaks võib märkida hulgikliendi andmed (aadress ja isiku andmed). T2-saatelehega võib sõita vaid aktsiisilaost T2-saatelehel märgitud sihtkohta.
Kui T2-saatelehel ei ole kütuse saajaks märgitud selle omanik (s.o tarbimisse lubamise õigusega), siis tuleb omanikuvahetuse kohta teha KKSi kanne sõltumata sellest, kas lõppsaaja omab kütuse müügi tegevusluba või mitte.

8. Kas planeeritud vedu ostja transpordiga automaatse kinnituse ootele lisamiseks peab pealelaadimise koha määrama kõige lõpus, kui avaneb eraldi hüpikaken volituse andmete lisamiseks? Kas mahalaadimise koht tuleb ka lisada?

Planeeritud veol tuleb jätta pealelaadimise koht tühjaks. Lisada tuleb kohe kanded (uus kanne), kuhu tuleb lisada ostja ja kütused (klass ei ole kohustuslik). Mahalaadimise koht tuleb täita vastavalt sellele, kas on ostja vedu või müüja vedu. Ostja veo korral ei ole kohustuslik mahalaadimise kohta märkida, kuid kui ostjal on soov planeeritud vedu automaatselt kinnitada, siis peab see lahter olema tühi. Müüja veo puhul peab mahalaadimise koht olema täidetud. Kui lisate väljastava lao ja volituse numbri kõige lõpus, väikeses aknas, siis KKS lisab mahalaadimise kohta automaatselt veovahendi väljastatava lao aadressi.

9. Kui veos oleva jäägi tõttu jääb vedu kinnitatud olekusse ja seda ei saa lõpetada, siis mida teha?

Äriühing on teinud KKSis ettevõttesisese tegeliku veo kande müüja transpordiga ning lisanud veole kokku 5000 liitrit diislikütust (klass 1), kuid diislikütused on valitud veosse kahe erineva diislikütuse realt, s.o 4986 liitrit (vastavusdokumendiga nr 1) ja 14 liitrit (vastavusdokumendiga nr 2). Kui äriühing teeb vastuvõtuteate ja valib tegevuseks „Võtan vastu muudetud kogustega“, siis valib ühe konkreetse diislikütuse realt, et võtab vastu 5000 liitrit (vastavusdokumendiga nr 1) ja teise rea kohta lisab, et võtab vastu „–14" (vastavusdokumendiga 2) ehk ta võttis vastu 5000 liitrit diislikütust vastavusdokumendiga nr 1. Seejärel jäid veosse järgmised jäägid: 5000 liitri vastuvõetud diislikütuse (vastavusdokument 1) veos olev jääk on –14 (4986 – 5000) ning –14 liitri vastuvõetud diislikütuse (vastavusdokument 2) veos olev jääk on 28 (–14 – 14).

Kasutajal tuleb KKSist leida veokanne ja sama veokande juurest valida „Uus kanne" ja seejärel „Ettevõttesisene vedu“ ning märkida mahalaadimise kohaks aadress, mis oli veo pealelaadimise kohaks (asukohaliik ei saa olla veovahend, vaid see peab olema näiteks hoiuteenuse osutamise koht või mõni teine koht). Seejärel valib kasutaja „Kütuse valimine veost" ning valikusse peaksid tulema kütuseliigid jääkidega „–14" ja „28", seejärel tuleb jätta „–14" lahter tühjaks ja „28" lahtrisse lisada „28" ning esitada kanne. Uus kanne kütuse kogusega 28 liitrit läheb kütuse vastuvõtmise ootele. Kui see vastu võetakse, siis tekib veo kande juurde võimalus „Nullin jäägi" ja seejärel läheb vedu lõpetatud olekusse.

Protsessi kirjeldus ja X-teega andmete edastus

Näide 1

Äriühing A nimel lubatakse kütus terminali X aktsiisilaost tarbimisse. Kütus pumbatakse torujuhtme kaudu hoiuteenuse osutaja (edaspidi HT) lattu, kus äriühing A müüb laos kütuse äriühingule B, kes omakorda viib kütuse oma ostjale.
 1. Terminal X lubab äriühing A nimel kütuse tarbimisse, vormistab T2-saatelehe. T2-saatelehele märgitakse sihtkohaks hoiuteenuse lao aadress, veovahendina T2-saatelehele torutransport. Volituse numbrit T-saatelehele lisada ei ole vaja.
 2. SADHES saadab andmed KKSi ja kirjutab maha äriühing A soetuseks (lisandub andmete kinnitamise vajadus).
 3. Kui äriühing A müüb äriühingule B hoiuteenuse osutaja laos, siis terminal X kui laopidaja saadab KKSi X-tee teenusega „FuelStorageServiceEntry" kande „M" („Müük"), kus müüjaks on äriühing A ja ostjaks äriühing B. KKS tagastab terminalile X KKSi kande numbri, mis on terminalile X aluseks toimingu lõpetamiseks oma laoarvestuses.
  Juhul kui terminal X ei edasta, siis võib äriühing A ise ka sama teenusega omanikuvahetuse kande edastada.
 4. Kui äriühing A on volitanud terminali X kasutama X-teega vastavat teenust, siis KKS salvestab edastatud sõnumi andmetest müügikande ja esitab kande automaatselt, kui süsteem ei leia esitamisel vigu ega hoiatusi.
 5. Äriühing B peab kütuse vastuvõtmise kinnitama KKSis (seadetes valik „Automaatne kinnitus"), kütus kantakse äriühingu B arvestusse KKSis (asukoht – hoiuteenuse osutaja ladu).
 6. Hoiuteenuse osutaja laost kütuse väljastamine äriühingu B ostjatele
 • Äriühing B saadab X-tee teenusega „FuelShipmentOrder" (st planeeritud vedu ostja või müüja veo tingimusega; ostja veos on lubatud 1 müügikanne, müüja veos on lubatud 1..n müügi või ettevõttesisese veo kannet) vastavad andmed (kütuse andmetest täidetud kütuse liik, kogus, kasutusotstarve, kui nõutud). Päises peab olema volituse number ja lao asukoht, kust toimub kütuse väljastus. Antud näites hoiuteenuse osutaja tegevuskoht.
 • Kui terminal X väljastab kütuse autosse, siis terminal X edastab X-tee teenusega „FuelStorageServiceEntry" kande „HTA" („Kütuse väljastus veovahendisse"). Kandel peab olema sama volituse number ja lao tegevuskoht, mis on äriühingu B poolt edastatud planeeritud veol. Kütuse andmed peavad kõik olema täidetud. KKS tagastab terminalile X HTA kande numbri.
 • Kui äriühingul B on KKSis nõusolek planeeritud vedude automaatseks esitamiseks ja HTA kande kinnitamine õnnestus, siis KKS:
 1. sisestab äriühingu B planeeritud veole kütused HTA kandelt
 2. esitab veo automaatselt (olekuks saab „Kinnitatud")
 3. saadab äriühingule B X-tee sõnumi planeeritud veo oleku muutuse kohta

Näide 2

Äriühingu A nimel lubatakse kütust aktsiisilaost tarbimisse. Kütus laetakse kohe veokisse. Äriühing A müüb kütuse veokis äriühingule B ja see omakorda viib kütuse oma klientidele.
 1. Aktsiisiladu lubab äriühingu A kütuse tarbimisse ning märgib T2-saatelehele sihtkohaks aktsiisilao aadressi, veovahendiks veoki ja volituse numbri (nt nr 1).
 2. SADHES saadab andmed KKSi ja kirjutab maha äriühingu A soetuseks ning kui äriühing A on oma seadetes valinud T2 automaatse kinnituse, siis KKS kinnitab soetuse veovahendisse äriühingu A nimele.
 3. Äriühingu A müük äriühingule B
  Äriühing A saadab X-tee teenusega „FuelShipmentOrder" planeeritud ostja veo, kus on üks müügikanne äriühingule B. Volituse nr (1) ja aktsiisilao tegevuskoht peavad olema samad, mis T2-saatelehel.
  Kui äriühingul A on KKSis nõusolek planeeritud vedude automaatseks esitamiseks, siis KKS:
  1. sisestab äriühingu A planeeritud veole kütused T2-saatelehe kandelt
  2. esitab veo automaatselt (olekuks saab „Kinnitatud")
  3. saadab äriühingule A X-tee sõnumi planeeritud veo oleku muutuse kohta
 4. Äriühing B peab kütuse vastuvõtmise kinnitama KKSis (seadetes valik „Automaatne kinnitus"), kütus kantakse äriühingu B arvestusse veovahendis.
 5. Äriühingu B müügid
  Äriühing B saadab X-tee teenusega „FuelShipmentOrder" planeeritud müüja veo, kus on 1..n müügikannet. Volituse nr ja AL tegevuskoht peavad olema samad mis T2-saatelehel.
  Kui äriühingul B on KKSis nõusolek planeeritud vedude automaatseks esitamiseks, siis KKS:
  1. sisestab äriühingu B planeeritud veole kütused äriühingu A ostja veoga müügikandelt
  2. esitab veo automaatselt (olekuks saab „Kinnitatud")
  3. saadab äriühingule B X-tee sõnumi planeeritud veo oleku muutuse kohta

KKSi jaoks ei ole oluline, millises järjekorras edastatakse planeeritud veo ja lao väljastuse kandeid. Automaatne protsess toimib mõlemat pidi. Protsessi automatiseerimine eeldab aga head andmekvaliteeti ja seda, et seotud osapooled on nõus vastavaid toiminguid tegema.

ADR ID andmete otsing

ADR ID on vajalik lisada KKSi X-teega esitatavatele kannetele, millel on asukoha liigina märgitud „LK" (ladustamiskoht) või „VV" (veovahend).

ADR ID on leitav aadressiandmete infosüsteemi avalikult lehelt.

Aadressi otsimiseks tuleb lisada otsingu ribale („Aadress vabatekstina“ või  „Aadress tasemetena“) otsitav aadress ja vajutada nupule „Otsi“.

Aadressi otsimine aadressiandmete infosüsteemist

Kui kasutajale kuvatakse mitu(kümmend) vastet, siis tuleb valida sealt üks aadress, näiteks objektiliigiga „katastriüksus“ või „mitteelukondlik hoone“ (objektiliigist ADR ID ei sõltu) ja klikata ADS-OID lingile.

Aadressi valimine aadressiandmete infosüsteemis

Kasutajale avaneb aadressi detailvaade. Klikates jaotise „Aadressid“ kõrval oleval väikesel kolmnurgal avaneb vaade, kus kuvatakse KKSi kande jaoks nõutav ADR-ID. Kuigi aadressi objektiliigid või versiooni ID-d erinevad, on ADR-ID neil kõigil siiski alati sama.

ADR-ID asub aadressiandmete infosüsteemis aadressi detailvaates

 

27.05.2021