Sa oled siin

Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019

Alates 1. veebruarist 2019 kehtiva vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 12) § 51 kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta kütuse müügi tegevusluba omav isik järgmistel juhtudel:

 1. kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
 2. kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teine VKS § 51 lõikes 2 sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
 3. kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
 4. kütuse omatarve;
 5. kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
 6. kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
 7. tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
 8. kütuse jääkide arvele võtmine.

VKS § 7 lg 1 kohaselt tuleb kütuse müüjal esitada KKSi aruanne tanklast müüdud kütuste kohta iga kalendrikuu 1. kuupäeval (eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni) ja 16. kuupäeval (tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani). Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa (andmete loetelu on kehtestatud rahandusministri määrusega nr 13 „Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu").
 

Registreeritud kaubasaaja


Juhul kui registreeritud kaubasaaja toob kütust (mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, KN 2711 19 00) e-saatelehega teisest liikmesriigist ning kütus liigub otse registreeritud kaubasaaja tegevuskohta, siis tuleb kütuse soetus sisestada KKSi „Muu soetuse" kandena.

Kui kütus liigub aktsiisilattu, siis selle kohta kannet KKSi tegema ei pea. Vajalikud andmed sisestab aktsiisilaopidaja SADHES-andmekogusse.

KKSi saab siseneda Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje https://www.emta.ee/ kaudu, kus tuleb valida e-MTA ning seejärel rubriik „Toll" ja menüüpunkt „Kütuse käitlemine (KKS)". Andmeid saab sisestada KKSi kasutajaliidese kaudu käsitsi või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.

KKSi testimine koolituskeskkonnas


KKS koolituskeskkond (https://koolitus.emta.ee/) on kasutajatele testimiseks avatud ja kõik kütuse müüjad on oodatud seda testima.

Ligipääs toimib isikustatult ja selle saamiseks saatke palun vastav info (testija isikukood ja nimi ning äriühingu andmed (registrikood, nimi)) e-posti aadressile riina.samatauskas@emta.ee. Koolituskeskkonda sisenemise autentimisvahenditena saab kasutada ID-kaarti või mobiil-IDd. Mitteresidendil on võimalik ennast KKSi koolituskeskkonnas autentida ainult e-residendi digi-ID kaudu.

Testimisel on abiks allolev juhendmaterjal.

KKSi õiguste taotlemine

 

KKSi õiguste andmiseks tuleb:

 1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
 2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
 3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 4. valida „Üksikõigused", leida õigused otsisõna „kütus" abil, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule „Lisan".
   

KKSi X-tee teenused


Teenuste nimetused

X-tee teenus Selgitus
FuelEntry Kütuse jäägi korrigeerimise kanne (YJ – Ülejääk, MK – Mahakandmine, OT – Omatarve)
FuelShipmentOrder Planeeritava veo edastus
FuelReceipt Kütuse vastuvõtu kinnitus
FuelStorageServiceEntry Hoiuteenuse asukoha kanne ja müük lao asukohas
FuelEntryStatus Kande staatuse päring
FuelShipmentStatus Veo staatuse päring
ChangeShipment Veo muutmine (vanade kannete tühistamine ja uute lisamine)
ShipmentDetails Veo detailandmete päring
EntryDetails Kande detailandmete päring
AnnulShipment Veo annulleerimine
AnnulEntry Kande annulleerimine
CancelEntry Kande tühistamine
PetrolStationReport Tankla aruanne
PetrolStationReportStatus Tankla aruande staatuse päring
POBOX Väljundsõnumite postkast (kelle postkasti pannakse push-sõnumid)


Tegevuskohtade koodid
 

 

Tehniline teave

KKS klassifikaatorid v1.1 (23.98 KB, XLSX) 06.11.2018
Täiendavad klassifikaatorid: Parafiinne DK/EDK ja Diislikütus B30/EDK B30 (alates 16.08.2019) (12.03 KB, XLSX) 14.08.2019
KKS ärivead v1.3 (22.76 KB, XLSX) 22.01.2019
KKS X-tee teenuste kirjeldus v1.3 (977.88 KB, PDF) 22.01.2019
KKS kande CSV failiformaadid v1.1 (85.5 KB, DOC) 18.02.2019
KKS X-tee liides v1.4 (118.29 KB) 10.01.2019
KKS tankla müük CSV failiformaadid v1.1 (65.5 KB, DOC) 18.02.2019
Kütuse kannete teenused v1.1 (23.99 KB, XLSX) 06.11.2018
Kütuse vastuvõtuteate teenused v1.1 (10.88 KB, XLSX) 06.11.2018
Näidissõnumid v1.5 (33.06 KB, ZIP) 07.02.2019
KKS kande XML-näidisfailid (3.27 KB, ZIP) 13.11.2018
Planeeritud vedude teenused v1.3 (20.64 KB, XLSX) 12.04.2019
Tanklast müügi koondkannete teenused v1.0 (10.73 KB, XLSX) 28.09.2018
Teenustes kasutatavad andmestruktuurid v1.2 (34.46 KB, XLSX) 27.12.2018
KKS WSDL-fail (183.39 KB) 10.01.2019

 

Kütuse käitlemise süsteemi (KKS) kasutusele võtmisel alates 1. veebruarist 2019 toimuvad muudatused andmekogudes SADHES ja Complex


Tabel 1. KKSi edastatavad kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid
Kaubakood Aktsiisikauba nimetus ETT lisakood Complexis Aktsiisikauba liik SADHESes
27101241 bensiin OA < 95   K01
27101245 bensiin 95 ≤ OA < 98   K02
27101249 bensiin OA ≥ 98   K03
27101921 petrooleum   K05
27101925 petrooleum   K05
27101231 lennukibensiin   K10
27101270 lennukibensiin   K10
27101929 diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002 K07, K08
27101943 diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002 K07, K08
27102011 diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002 K07, K08
27101947 kerge kütteõli Q005 K11
27102017 kerge kütteõli Q005 K11
27101962 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27101964 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27102031 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27102035 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27111900 mootorivedelgaas (LPG) Q011 K26

Alates 16. augustist 2019 edastatakse KKSi lisaks järgmised kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid.

Tabel 2. Alates 16. augustist 2019 KKSi lisaks edastatavad kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid
Kaubakood
(8-kohaline)
Kütus ETT lisakood Complexis Aktsiisikauba liik SADHESes
27101943 parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73) Q015 K34
27101943 eriotstarbeline parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73) Q016 K35
27102011 diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73) Q017 K36
27102011 eriotstarbeline diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73) Q018 K37

SADHESe muudatused


Alates 1. veebruarist 2019:

 • tuleb kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubavatel aktsiisilaopidajatel ning SAAD2-ga kauba Eestisse tootjatel sisestada andmekogusse SADHES saatelehtedele profiilidega T2, T5, T6 ja SAAD2 täiendavate andmetena:
  • kauba omaniku andmed (registrikood, nimi);
  • tunnus, kas kauba omanik on kauba saaja;
  • kogus naturaalsetes liitrites;
  • kaupade vedaja registrikood või isikukood ja riik;
  • veovahendi juhi nimi; juhi isikukood või sünnikuupäev ja päritoluriik, veovahendi ADR-tunnistuse kood (andmete esitamine toimub juhul, kui andmeväljas „16A" valitakse veovahendi liigiks sõiduk, haagis või veduk);
 • ADS ID – ADS adr_id;
 • lisandub uus lisadokumendi liik: „VOL – volitus";
 • menüüst on eemaldatud „Impordi JVIS taotlus";
 • eelneva dokumendi klassifikaatorist on eemaldatud „JVIS taotlus".

Kütuse tarbimisse lubamisel (profiilid T2, T5 ja T6) rakendub kauba omaniku osas kütuse müügiloa kontroll süsteemis MTR.
 

Complexi muudatused


Alates 1. veebruarist 2019 tuleb andmekogus Complex kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril sisestada tollideklaratsioonile kogus naturaalsetes liitrites (kood 909), ümardatud kolme komakohani.

Kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril (40) rakendub kauba saaja osas kütuse impordiloa kontroll süsteemis MTR.


Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:

13.11.2019