Sa oled siin

Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019

Kütuse käitlemise andmekogu (KKS) on kasutusel alates 1. veebruarist 2019 ning seda reguleerib vedelkütuse seadus (VKS).

Kes ja millistel juhtudel peab kandma andmed KKSi

Kütuse müügi tegevusluba omav isik kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta järgmistel juhtudel (VKS § 51 kohaselt):

 1. kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
 2. kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teine VKS § 51 lõikes 2 sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
 3. kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
 4. kütuse omatarve;
 5. kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
 6. kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
 7. tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
 8. kütuse jääkide arvele võtmine.

Kütust ei tohi võõrandada, vedada, hoidjale või hoiuleandjale üle anda ega kadusid või jääke maha kanda, kui asjaomasesse asu- või lähtekohta viimise kohta puudub KKSis varasem kanne (VKS § 51 lõige 3).

Kui kütuse käitlemise andmekogu ei tööta, on kütuse võõrandaja kohustatud vormistama paberil saatedokumendi (VKS § 6 lõige 21), mis peab olema kütuse veol kaasas.

Sündmused, mille kohta oli vormistatud pabersaatedokument, kantakse esimesel võimalusel kütuse käitlemise andmekogusse tagantjärele, kuid mitte hiljem kui andmekogu töökorra taastumisele järgneval tööpäeval (VKS § 6 lõige 22).

KKSi õiguste taotlemine

KKSi õiguste andmiseks tuleb:

 1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
 2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
 3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 4. valida „Üksikõigused", leida õigused otsisõna „kütus" abil, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule „Lisan".

KKSi andmete esitamine

KKSi saab andmed esitada:

 • e-MTA kaudu, kus tuleb menüüs valida „Toll" – „Õigused ja kohustused“ – „Kütuse käitlemine (KKS)". Andmed sisestatakse KKSi kasutajaliidese kaudu käsitsi, teatud liiki andmeid saab laadida XML- ja CSV-formaadis failiga.
  KKSi tehniline teave

 • X-tee kaudu masin-masin liidesega, s.t saata andmed Maksu- ja Tolliameti süsteemi otse vastavast tarkvarast.
  KKSi X-tee teenuste loetelu ja tehniline teave

Tanklast müüdud vedelkütuse andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa (andmete loetelu on kehtestatud rahandusministri määrusega nr 13 „Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu").

Äriühing võib kütust müüa või selle hoiuteenust osutada ainult oma registrisse kantud tegevuskohas (VKS § 3 lg 6).

Tankla müügiaruande esitamise tähtajad

Kütuse müüjal tuleb esitada tankla müügiaruanne iga kalendrikuu:

 • 1. kuupäeval – andmed eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni tanklast müüdud kütuse kohta ja
 • 16. kuupäeval – andmed samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani tanklast müüdud kütuse kohta. (VKS § 71)

Teisest liikmesriigist toodud kütuse andmete sisestamine

Kui registreeritud kaubasaaja toob kütust (näiteks mootorsõidukites kasutatavat vedelgaasi (KN 2711 19 00) või muud kütust) e-saatelehega teisest liikmesriigist ja kütus liigub:

 • otse registreeritud kaubasaaja tegevuskohta, siis registreeritud kaubasaaja peab kütuse soetuse sisestama KKSi kandena „Muu soetus";
 • aktsiisilattu, siis registreeritud kaubasaaja ei pea tegema selle kohta kannet KKSi. Vajalikud andmed sisestab aktsiisilaopidaja andmekogusse SADHES.

KKSi edastatavad kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid

SADHESest ja Complexist edastatakse KKSi järgmised kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid.

Kaubakood Aktsiisikauba nimetus ETT lisakood Complexis Aktsiisikauba liik SADHESes
27101241 bensiin OA < 95   K01
27101245 bensiin 95 ≤ OA < 98   K02
27101249 bensiin OA ≥ 98   K03
27101921 petrooleum   K05
27101925 petrooleum   K05
27101231 lennukibensiin   K10
27101270 lennukibensiin   K10
27101929 diislikütus Q001 K07
27101929 eriotstarbeline diislikütus Q002 K08
27101943 diislikütus Q001 K07
27101943 eriotstarbeline diislikütus Q002 K08
27101943 parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73) Q015 K34
27101943 eriotstarbeline parafiinne diislikütus (keskkonnaministri määrus nr 73) Q016 K35
27102011 diislikütus Q001 K07
27102011 eriotstarbeline diislikütus Q002 K08
27102011 diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73) Q017 K36
27102011 eriotstarbeline diislikütus B30 (keskkonnaministri määrus nr 73) Q018 K37
27101947 kerge kütteõli Q005 K11
27102016 kerge kütteõli Q005 K11
27101962 raske kütteõli Q006, Q007 K12, K23
27101962 põlevkivikütteõli Q008, Q009 K14, K24
27101966 raske kütteõli Q006, Q007 K12, K23
27101966 põlevkivikütteõli Q008, Q009 K14, K24
27101967 raske kütteõli Q006, Q007 K12, K23
27101967 põlevkivikütteõli Q008, Q009 K14, K24
27102032 raske kütteõli Q006, Q007 K12, K23
27102032 põlevkivikütteõli Q008, Q009 K14, K24
27102038 raske kütteõli Q006, Q007 K12, K23
27102038 põlevkivikütteõli Q008, Q009 K14, K24
27111900 mootorivedelgaas (LPG) Q011 K26

KKSi puudutavad muudatused

KKSi testimine koolituskeskkonnas

Kõik kütuse müüjad saavad testida KKSi koolituskeskkonnas: https://koolitus.emta.ee/

Ligipääs koolituskeskkonnale toimib isikustatult ja selle saamiseks saatke palun e-posti aadressile riina.samatauskas@emta.ee järgmine info:
 1. äriühingu nimi ja registrikood,
 2. testija nimi ja isikukood.

Koolituskeskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil. Mitteresidendil on võimalik ennast KKSi koolituskeskkonnas autentida ainult e-residendi digi-ID kaudu.

KKSi küsimused ja vastused

Tutvuge juba esitatud küsimustega, sest teid huvitav vastus võib juba olemas olla:

KKSi küsimused ja vastused

Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:

13.09.2021