Sa oled siin

Mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastus (kehtis kuni juuni 2013)

Kehtis kuni juuni 2013

Käesolev infomaterjal annab ülevaate olulisematest põhimõtetest mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastusest.

Mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisist vabastamise ja selle aktsiisiga maksustamise kord on sätestatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega (edaspidi ATKEAS). Täiendavalt lähtutakse maksustamisel õiguskantsleri soovitusest (PDF), Euroopa Liidu õigusest (aktsiisi- ja käibemaksuvabastuse direktiiv 2007/74/EÜ)  ning tollimaksuvabastuse määrusest nr 1186/2009.  

Aktsiisiga maksustamise seisukohast käsitletakse kütust erinevate põhimõtete alusel lähtuvalt sellest, kas kütus asub sõiduki standardses kütusepaagis või väljaspool seda.

Standardses kütusepaagis Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastus

Kuigi ATKEAS § 68 näeb kütuse aktsiisist vabastamiseks ette kolme tingimuse üheaegse täitmise nõuet  (kütus on mootorsõiduki standardses kütusepaagis, kütus on tarbitav samas mootorsõidukis, kütus on vajalik sõiduki sihtkohta jõudmiseks), ei rakenda Maksu- ja Tolliamet enam kütuse koguse hindamisel sihtkoha kriteeriumi.

Täna kohaldatakse aktsiisivabastust mootorsõiduki standardses kütusepaagis olevale kütusele Eestisse sissesõidul kaks korda kalendrikuus tingimusel, et kütust ei veeta ärilisel eesmärgil. Kui Maksu- ja Tolliametil on alust arvata, et kütust tuuakse ATKEAS § 27 lg 6 kohaselt ärilisel eemärgil, siis aktsiisivabastust ei kohaldata ning kogu kütusepaagis sisalduvalt kütuselt tuleb tasuda aktsiis, käibemaks ja tollimaks.

Alus kaks korda kuus aktsiisivabastuse kohaldamiseks tuleneb õiguskantsleri seisukohast, kes leidis, et ATKEAS-es sisalduv sihtkoha viide ei ole Euroopa Liidu (EL) õigusega kooskõlas olev piirang ning seetõttu ei tohi Maksu- ja Tolliamet sellele piirangule tugineda tollikontrolli läbiviimisel. Õiguskantsleri hinnangul peab seadust muutma, millega hetkel ka tegeletakse. Kuna tolli valdkonda reguleerib ennekõike EL õigus, siis vastuolude korral siseriikliku õiguse ja EL õiguse vahel kuulub otsekohaldamisele EL õigus. EL õiguse kohaselt rakendatakse aktsiisivabastust sellisele impordile, mis on juhuslikku laadi ja mille puhul kütust imporditakse rangelt isiklikuks tarbimiseks. Õiguskantsler sisustas juhuslikkuse mõistet kahe korraga kalendrikuus, see tähendab, et juhuslikku laadi on selline kütuse import, mis toimub kõige enam kaks korda kalendrikuus.

Standardses kütusepaagis aktsiisivabalt sisse veetud kütust tohib ATKEAS-e § 68 alusel kasutada vaid selles mootorsõidukis, millega kütus sisse veeti. Kütuse üleandmine nii tasu eest kui tasuta on keelatud. Kütuse sõidukist välja võtmine ja ladustamine on üldjuhul keelatud, va erandjuhul sõiduki remondi ajaks.

Paagis oleva kütuse deklareerimine Eestist lahkudes

Mootorsõiduki Eestist lahkumisel on piiril võimalik deklareerida standardses kütusepaagis olev mootorikütuse kogus. Kütusekoguse deklareerimine ei ole kohustuslik vaid soovituslik, et vältida varasemalt kütusepaagis olnud aktsiisiga juba maksustatud mootorikütuse uuesti maksustamise (topeltmaksustamise) võimalust piiril Eestisse sisenemisel.

Reisija poolt Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastus

Lisaks sõiduki standardses kütusepaagis olevale kütusele on piiri ületaval reisijal ATKEAS-e §-s 69 kirjeldatud juhtudel lubatud Eestisse toimetada aktsiisivabalt ka kütust, mis ei asu standardses kütusepaagis.

Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuv reisija: mootorsõiduki esmakordsel Eestisse sisenemisel ühe päeva jooksul on lubatud aktsiisivabalt tuua kuni 10 liitrit mootorikütust selle kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil. Sõiduki igal järgneval sisenemisel Eestisse samal päeval (nt teine ja kolmas sissesõit) maksustatakse paagiväline kütus aktsiisiga täies ulatuses.

Euroopa Liidu liikmesriigist saabuv reisija: mootorsõiduki Eestisse sissesõidul on lubatud aktsiisivabalt tuua mootorikütust selle kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.

Aktsiisivabastuse kohaldamiseks peab reisija paagivälise kütuse Eestisse toimetamisel suutma kontrolli teostavale tolliametnikule ära põhjendada kütuse isikliku kasutamise.

Tähelepanu!

Aktsiisivabastust ei rakendata, kui sõiduki valdaja tegevusest ilmneb, et kütust veetakse sisse ärilisel eesmärgil. Selle kindlakstegemisel võtab Maksu- ja Tolliamet ATKEAS-e § 27 lg 6 kohaselt arvesse kütuse Eestisse toomise sagedust ja põhjust, kütuse ja sõiduki valdaja ärilist seisundit, kütuse Eestisse toimetamise viisi, kütusega seotud dokumente ning kütuse kogust ja laadi.

Väljastpoolt Euroopa Liitu toimetatud kütuse maksustamine

Kütuselt, millele aktsiisivabastust ei rakendata, deklareeritakse ja tasutakse seadustega ettenähtud maksud (aktsiis, tollimaks, käibemaks) Eestisse sisenemisel piiritolliasutuses reisija deklaratsiooniga vastavalt tollieeskirjades sätestatud korrale. Kütuse maksustamise alused on kehtestatud ATKEAS-e §-s 22 lg 1 p 2, §-s 24 lg 7 / lg 201 ja §-s 25 lg 4, käibemaksuseaduse §-s 1 lg 1 p 2, §-s 3 lg 6 p 1 ning Euroopa Nõukogu määruses (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, art 201.

Ilma maksustatavat kütust deklareerimata ja makse tasumata on Eestisse sisenemine keelatud. Juhime tähelepanu, et kütuse hoiustamiseks piiritolliasutuses ettenähtud ruumid ja võimalused puuduvad, mistõttu reisijal ei ole võimalik Eestisse sissesõidu loa saamiseks maksustatavat kütust hoiule anda.

19.08.2016