Sa oled siin

Kütuselisandite aktsiisiga maksustamine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) kohaselt maksustatakse aktsiisiga erinevad mootorikütuste ja kütteainete lisandid (edaspidi kütuselisandid). Kütuselisandite aktsiisiga maksustamise korraldust on olulisel määral muudetud 01.07.2012 ja 01.01.2013 jõustunud ATKEAS-e muudatustega.

Aktsiisiga maksustatavad kütuselisandid

Kütuseaktsiisiga maksustatakse nii mootorikütuste kui ka kütteainete erinevad lisandid ning kõik kütuselisandid loetakse aktsiisikaubaks olenemata sellest, kas need on iseseisvalt mootorikütusena või kütteainena kasutatavad või mitte.

Aktsiisieeskirjade seisukohast (kütuseaktsiisiga maksustamise korraldus, käitlemisel nõutavad load jne) jagunevad kütuselisandid kahte gruppi:

  1. Kütusesarnaseks tooteks ATKEAS § 20 p 3 mõistes.
    Kütusesarnaseks tooteks loetakse kütuselisandid, mille KN-kood kuulub KN-rubriiki 3811, välja arvatud tooted KN-koodiga 3811 21 00 või 3811 29 00.
  2. Vedelaks põlevaineks ATKEAS § 19 lg 1 mõistes.
    Kõik ülejäänud kütuselisandid, mida pole loetletud ATKEAS § 19 ja § 20 ning kütuselisandid, mille KN-kood on 3811 21 00 või 3811 29 00. Neid tooteid loetakse vedelaks põlevaineks juhul, kui neid kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse kütuselisandina.

Käitlemise põhimõtted

Kütuselisandite käitlemisel vajalikud aktsiisialased load ja kehtivad nõuded sõltuvad käideldavast kütuselisandist (kas loetakse kütusesarnaseks tooteks või vedelaks põlevaineks) ja sellega tehtavatest toimingutest (tootmine, teisest EL liikmesriigist Eestisse toimetamine jne).

Kütusesarnaseks tooteks loetavaid kütuselisandeid on võimalik käidelda nii ajutises aktsiisivabastuses (st aktsiisiga maksustamata) kui ka tarbimisse lubatuna (st aktsiisiga maksustatult). Neid kütuselisandeid võib toota ja ajutises aktsiisivabastuses ladustada ainult isik, kellel on aktsiisilao tegevusluba.

EL liikmesriikidevahelises kaubavahetuses on võimalik kütuselisandeid ajutises aktsiisivabastuses vastu võtta aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja tegevusloa alusel. Aktsiisilaopidajal võimaldab kütuselisandite ajutises aktsiisivabastuses ladustamise õigus lükata kütuselisanditelt tekkivat aktsiisimaksukohustust tulevikku, kui kütuselisandid võetakse tegelikult kasutusele (nt toimetatakse laost tanklatesse vmt jaemüügikohtadesse). Registreeritud kaubasaajal on võimalik teisest EL liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kütuselisandeid ainult vastu võtta ning aktsiisimaksukohustus tekib kütuselisanditelt nende vastuvõtmise päeval.

Aktsiisilao tegevusloa ning registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemist käsitlevad peamiselt ATKEAS § 34, § 36, § 39 ja § 40. Lisainformatsioon tegevuslubade taotlemisest on avaldatud Maksu- ja Tolliameti veebilehel aktsiisirubriigis.

Juba tarbimisse lubatud (st aktsiisiga maksustatud) kütuselisandeid võib üldjuhul käidelda ilma aktsiisialaste tegevuslubadeta, kuid nende vastuvõtmisest teisest EL liikmesriigist või lähetamisest teise EL liikmesriiki tuleb Maksu- ja Tolliametit eelnevalt informeerida (vt vastuvõtja peamisi kohustusi ATKEAS § 444 ja lähetaja peamisi kohustusi ATKEAS § 443).

Vedelaks põlevaineks loetavaid kütuselisandeid on võimalik toota ja käidelda ilma, et isikult oleks nõutav aktsiisilao või muu aktsiisialane tegevusluba.

Nii kütusesarnaseks tooteks kui ka vedelaks põlevaineks kvalifitseeruvaid kütuselisandeid ei ole lubatud toota energia aktsiisivabastuse loa alusel.

Aktsiisiga maksustamise korraldus

Kütuselisanditelt aktsiisimaksukohustuse tekkimise hetk ning aktsiisimaksja isik sõltuvad käideldavast kütuselisandist (kas loetakse kütusesarnaseks tooteks või vedelaks põlevaineks) ja selle tarneskeemist.

NB! Juhime tähelepanu, et ATKEAS § 27 lg 1 p 23 sätestatud aktsiisivabastust kuni üheliitrisesse tarbijapakendisse villitud kütusesarnasele tootele ei rakendata kütuselisanditele.

Kütusesarnaseks tooteks loetavatelt kütuselisanditelt tekib aktsiisimaksukohustus üldreeglina nende tarbimisse lubamisel, näiteks aktsiisilaost väljastamisel, registreeritud kaubasaajana teisest EL liikmesriigist vastuvõtmisel või teisest EL liikmesriigist tarbimisse lubatuna lähetatud kütuselisandi vastuvõtmisel.

Aktsiisimaksjaks on üldreeglina aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või teisest EL liikmesriigist lähetatud tarbimisse lubatud kütuselisandi vastuvõtja Eestis.

Kütuselisanditelt ühes kalendrikuus kokku tekkinud aktsiisimaksukohustus tasutakse ja deklareeritakse aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja puhul järgmise kalendrikuu 15. päevaks. Teisest EL liikmesriigist lähetatud tarbimisse lubatud kütuselisandite puhul tekib aktsiisimaksukohustus nende vastuvõtmisel ning tekkinud aktsiisimaksukohustus tasutakse ja deklareeritakse 5 päeva jooksul.

Kütuselisandite importimisel kasutatakse tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis COMPLEX deklareerimisel S-kategooria „Alkohol või kütus“ järgmiseid lisakoode:
          S 003: Kütus, mida kasutatakse mootoribensiiniga samal otstarbel,
          S 004: Kütus, mida kasutatakse diislikütusega samal otstarbel,
          S 005: Kütus, mida kasutatakse kerge kütteõliga samal otstarbel,
          S 006: Kütus, mida kasutatakse raske kütteõliga samal otstarbel.

Vedelaks põlevaineks loetavalt kütuselisandilt tekib aktsiisimaksukohustus ATKEAS § 24 lg 5 loetletud juhtudel ning aktsiisimaksjaks on üldreeglina kütuselisandi käitleja, kes kütuselisandit võõrandab, toimetab tanklasse või kasutab. Kütuselisanditelt ühes kalendrikuus kokku tekkinud aktsiisimaksukohustus tasutakse ja deklareeritakse järgmise kalendrikuu 15. päevaks.

Nii kütusesarnaseks tooteks kui vedelaks põlevaineks loetava kütuselisandi aktsiisimäär sõltub nende kasutamise otstarbest, näiteks diislikütuse lisand maksustatakse diislikütuse aktsiisimääraga. Seetõttu on võimalik ühe KN-koodi alla kuuluvate kütuselisandite maksustamine erinevate aktsiisimääradega juhul, kui nende kütuselisandite kasutamise eesmärk on erinev (nt olukorras, kui nii mootoribensiini kui ka diislikütuse lisand on sama KN-koodiga). 

Kütuselisanditelt tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooni tabelis A, millel kütuselisandid näidatakse eraldi ridadel vastavalt nende kasutamise otstarbele (kütusesarnaseks tooteks loetavad kütuselisandid märgitakse tabelis A kütuse komponentide ridadel). Isikud, kes ei ole aktsiisilaopidajad või registreeritud kaubasaajad, kasutavad e-maksuametis energiatoote aktsiisideklaratsiooni esitamisel aktsiisideklaratsiooni vormi märkega „ühekordne aktsiisideklaratsioon“.

 

 

10.12.2020