Sa oled siin

Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine

(seisuga mai 2019)
 

Erimärgistatud vedelkütuse kasutusalade kitsendamist 2015. a on lähemalt tutvustatud eraldi infomaterjalis.

 

1. Eriotstarbeline diislikütus

Eestis kuulub erimärgistamisele see osa diislikütusest (nn sinine kütus), mis on ette nähtud kasutamiseks vedelkütuse erimärgistamise seaduses (VKEMS) loetletud tegevusaladel ning mehhanismides. Eriotstarbeline diislikütus maksustatakse tavapärasest diislikütusest madalama aktsiisimääraga. Kütuste deklareerimisel kasutatavad kaubakoodid on lahti seletatud Maksu- ja Tolliameti kütuseaktsiisi rubriigis avaldatud infomaterjalis.

Eriotstarbeline diislikütus peab kvaliteedilt vastama Eesti standardile EVS-EN 590 (v.a aktsiisivaba kütus) ja sisaldama erimärgistamiseks lisatavaid aineid rahandusministri 19.09.2003 määruses nr 91 ette nähtud koguses.

2. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine

Eriotstarbelise diislikütuse lubatud kasutusalad on loetletud VKEMS-is, mida täiendavad muud valdkonnaga seotud õigusaktid. Samuti peab eriotstarbelise diislikütuse kasutaja vastama riigiabi tingimustele.

Eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada:

 • põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;
 • põllumajanduses kasutatavas kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;
 • kutselisel kalapüügil.

Eriotstarbelise diislikütuse tarbimine muul otstarbel on VKEMS-i rikkumine ning karistatav. Samuti tekib rikkujal eriotstarbelise diislikütuse ebaseaduslikul tarbimisel kütuselt täiendav aktsiisimaksu deklareerimise ja tasumise kohustus (vt punkti 5).

NB! Isikutele, kellel minevikus oli õigus kasutada erimärgistatud diislikütust (nt kütmine, raudtee- ja laevaliiklus jne), pakutakse asenduseks erinevaid kaubanduslikke nimetusi kandvaid mitmesuguseid vedelaid põlevaineid, näiteks orgaanilised õlid, emulsioonõlid jms. Kuna vedelale põlevainele ei ole riiklikult kvaliteedinõudeid kehtestatud, peaks ostja enne sellise kütuse soetamist veenduma, et ostetav kütus on sobilik tema kütteseadmes kasutamiseks ega kahjusta seda.

Samuti on vedela põlevaine ostjal oluline teada, et kuigi tegemist ei ole „tavalise kütusega“, maksustatakse kütteainena tarbitav vedel põlevaine samuti kütuseaktsiisiga. Kuna aktsiisimaksukohustus sõltub erinevatest ostjast mitte sõltuvatest asjaoludest, siis tuleb arvestada võimalusega, et aktsiisimaksukohustus vedelalt põlevainelt võib tekkida hoopis ostjal (varasemaid tehinguid ja väidetavat maksude tasumist sellelt kütuselt ei ole kütuse ostjal alati võimalik usaldusväärselt kontrollida). Aktsiisimäära suurus sõltub peamiselt vedela põlevaine kasutamise otstarbest ning see võib osutuda võrdseks tavadiislikütuse aktsiisimääraga. Tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda maksukohustuslasel endal.

2.1. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põllumajanduses

Põllumajanduses on eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud üksnes masinates, traktorites ja liikurmasinates (edaspidi koos nimetatuna põllumajandusmasin), teistes põllumajanduses kasutatavates mootorsõidukites (nt veoautodes) ei ole eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud. Masinaks ei loeta mootorsõidukit ning vee- ja raudteesõidukit, liikurmasina ja traktori mõisted on lahti seletatud liiklusseaduses. Kuivatites on eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud sõltumata sellest, kas tegemist on paiksete kuivatitega või liikuvate (mobiilsete) kuivatitega.

Põllumajandusmasinates eriotstarbelise diislikütuse kasutamisel ei ole tegevuse põllumajandusliku eesmärgi määratlemise juures oluline, kas põllumajandustöid tehakse põllumajandustootja enda tarbeks või teenuse osutamisena teisele põllumajandustootjale (nt FIE teeb künni-, külvi-, viljakoristustöid jms). Põllumajandusmasinal on lubatud eriotstarbelist diislikütust kasutades liigelda muuhulgas ka avalikult kasutatavatel teedel, kuid seejuures peab põllumajandusmasinat käitav isik suutma kontrolli teostavale ametnikule ära põhjendada liiklemise seotuse põllumajandusliku eesmärgiga.

Põllumajanduseks loetakse EN määruse 73/2009 (täiendab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) mõistes määruses loetletud põllumajandustoodete tootmist ja kasvatamist (sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine) ning maa hoidmist heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes vastavalt määruses kehtestatule. Põllumajandustootjaks loetakse põllumajandusega tegelevat füüsilist või juriidilist isikut (olenemata nende õiguslikust seisundist) ning põllumajanduslikuks majapidamiseks loetakse põllumajandustootja juhitavat Eesti territooriumil asuvat põllumajanduslikku tootmisüksust. Põllumajandusmaana käsitletakse viljelusmaad, püsirohumaad või püsikultuuride all olevat maa-ala.

Näited juhtumitest, millal eriotstarbelist diislikütust on lubatud põllumajandusmasinates kasutada:

 • põllumajandusmasin sõidab avalikult kasutataval teel ühelt põllult teisele põllumajandustööde tegemise eesmärgil (kündmine, külv, viljakoristus jne);
 • põllumajandusmasin sõidab avalikult kasutataval teel erinevate põllumajandustööga seotud objektide vahel (talunik transpordib vilja põllult taluniku kuivatisse, hoidlast väetise vedu põllule, sõnnikuvedu laudast hoidlasse jne);
 • põllumajandusmasin sõidab avalikult kasutataval teel remonditöökotta (kui remont on vältimatult vajalik põllumajandustööde jätkamiseks);
 • põllumajandusmasinat kasutab põllumajandustöödel isik, kelle põhitegevuseks ei ole põllumajandus (nt hooldekodude väikemajandites loomade, vilja ja kartulite kasvatus);
 • põllumajandusmasinat kasutatakse laadimistöödel taluniku laos, viljahoidlas, väetisehoidlas jne;
 • põllumajandusmaad hoitakse heades põllumajanduslikes ja keskkonnatingimustes (nt kraavide puhastamine, kändude juurimine, kivide vedu jne).

Kuna põllumajandusmasinates on eriotstarbelist diislikütust lubatud tarbida üksnes tingimusel, et põllumajandusmasinat kasutatakse ainult põllumajanduslikel eesmärkidel (põllumajanduslike tööde tegemiseks), ei ole seetõttu lubatud eriotstarbelist diislikütust tarbivat põllumajandusmasinat kasutada muudel eesmärkidel.

Näited juhtumitest, millal eriotstarbelist diislikütust ei ole lubatud põllumajandusmasinates kasutada:

 • põllumajandusmasinat kasutatakse lisaks põllutöödele ka metsatöödel;
 • põllumajandusmasinat kasutatakse lumekoristusel vm teehooldusel. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine on keelatud olenemata sellest, kas töid tehakse teehoolduslepingu alusel või vabast tahtest. Erandina on eriotstarbelist diislikütust lubatud kasutada juhul, kui tee lumest koristamine on otseselt seotud põllumajandusliku tegevusega (näiteks loomalauta pääsemiseks või lauda juurde sõitvale piimaautole ligipääsu võimaldamine).
 • põllumajandusmasinaid, selle varuosi ja muud põllumajandustehnikat müüvatel ettevõtetel põllumajandustehnika transpordil (nt transport sadamast müügifirma tegevuskohta), põllumajandustehnika ettevalmistamisel müügiks (sh tehnika esitlus ja tutvustus nii müügikohas kui võimaliku ostja juures) ja ettevõtte territooriumil põllumajandustehnika ladustamiseks kasutatavates tõstukites.

Juhul kui põllumajandusmasinaid (traktorid, kombainid jne) renditakse põllumajandustootjatele, on renditavas põllumajandusmasinas eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud ainult tehnikat rentivatel ja seda tegelikult põllumajandustöödel kasutavatel isikutel (st talunikel, mitte tehnika rendileandjal). Rendileandjale tagastatud põllumajandusmasinates on kütusepaaki jäänud eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud ainult VKEMS-is loetletud juhtudel, põllumajandustehnika edasisel transpordil, müügiks ettevalmistamisel eriotstarbelise diislikütuse kasutamise õigust ei ole.

2.2. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine kutselisel kalapüügil

Kalapüügiks tohib eriotstarbelist diislikütust tohib kasutada kehtivat kutselise kalapüügi luba omav kalur ning kütust tohib kasutada ainult kalapüügiks (kalalaevades).

Energia aktsiisivabastuse loa alusel on eriotstarbelist diislikütust võimalik kutselisel kalapüügil tarbida jätkuvalt aktsiisivabalt.

3. Riigiabi nõuded eriotstarbelise diislikütuse kasutajale

Tavapärasest soodsama aktsiisimääraga maksustatud eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põllumajandusmasinates, kuivatis ning kutselisel kalapüügil sisevetes on riigiabi.

Eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal ei tohi selle kasutajal (nt talunikul või kaluril) olla täitmata Euroopa Komisjoni määrustes nr 651/2014 ja nr 1388/2014 nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta. Kui pärast riigiabi andmist selgub, et kütuse kasutaja selle tingimusele kütuse ostmise ajal ei vastanud, nõutakse temalt riigiabi tagasi.

Riigiabi administreerib ja selle üle riikliku järelevalvet teeb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

4. Eriotstarbelise diislikütuse müügi kord

Nii eriotstarbelise diislikütuse müügil tasu eest kui ka selle võõrandamisel tasuta on kütuse müüja kohustatud tuvastama kütuse ostja kas isikut tõendava dokumendi (füüsilisest isikust ostja puhul) või VKEMS-is loetletud andmetega volikirja (juriidilise isiku esindaja puhul) alusel. Samuti peab ostja deklareerima eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe (kas põllumajandus või kutseline kalapüük), mille kütuse müüja peab fikseerima. Kütuse müügil kogutud informatsiooni edastab kütuse müüja maksuhaldurile kütuse käitlemise aruandega.

Juhul, kui ostja isikut ei saa tuvastada või ostja keeldub kasutusotstarbe deklareerimisest, on eriotstarbelise diislikütuse müük keelatud. Seetõttu ei vasta ka VKEMS-ile eriotstarbelise diislikütuse müük tanklas põhimõttel „enne tangi, pärast maksa“ (väljastades kõigepealt maksusoodustusega kütuse ja alles seejärel asudes isikut ja kütuse kasutusotstarvet fikseerima), kuna sellisel juhul ei pruugi kütuse müüja olla suuteline täitma kõiki VKEMS-is müügile sätestatud nõudeid. Näiteks võib pärast tankimist selguda, et isikul ei olegi õigust kütust osta ja kasutada (ostjat ei ole võimalik identifitseerida või ta keeldub sellest, ostja ei tarbi kütust lubatud kasutusalal vms) ning samuti ei ole juba tangitud kütust enam võimalik ka müüjale tagastada.

Kuigi ostja vastutab eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe deklareerimise ja selle seaduspärase kasutamise eest, vastutab kütuse ebaseadusliku müügi eest siiski kütuse müüja.

5. Aktsiisivahe tasumine

VKEMS-i rikkunud isikul, kes kasutab eriotstarbelist diislikütust põllumajandusest või kutselisest kalapüügist erineval otstarbel, tekib kütuselt täiendav aktsiisimaksukohustus. Aktsiisimaksukohustus tekib üldreeglina eriotstarbelise diislikütuse keelatud kasutusalal kasutusele võtmise päeval (rikkumise toime panemisel) ning selle suuruseks on diislikütuse aktsiisimäära ja eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära vahe.

Täiendava aktsiisimaksu tasumise kohustuse tekkimisel on eriotstarbelist diislikütust valel kasutusalal tarbinud isik kohustatud tasumisele kuuluva aktsiisisumma ise arvutama ning ise selle nii deklareerima kui ka tasuma. Aktsiisivahe deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooniga, mis tuleb esitada ja aktsiisivahe tasuda hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimisest arvates.

Keelatud kasutusalal juba ära tarbitud eriotstarbeliselt diislikütuselt aktsiisivahe deklareerimine ja tasumine ei anna isikule õigust jätkata VKEMS-i rikkumist, kasutades edaspidigi eriotstarbelist diislikütust keelatud kasutusalal.

6. Järelevalve erimärgistatud vedelkütuste üle. KKS

Maksu- ja Tolliamet võib jätta erimärgistatud vedelkütuse järelevalve alla, mille kohta väljastatakse kütusekäitlejale elektrooniline teade, kuhu märgitakse kütusega lubatud toiming. Nende teadete väljastamine/vastuvõtmine ja taotluste esitamine tehinguteks toimub kütuse käitlemise andmekogus (KKS).

Kütuse käitlemise andmekoguga seotud küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda:

KKSi õiguste taotlemine

Järelevalvet erimärgistatud kütuste üle teostavad oma pädevuse piires Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet. Erimärgistatud kütuste müügi korral on kütusemüüja kohustatud ostja tuvastama VKEMS-is sätestatud korras. Politseiametnikul, abipolitseinikul ning tolliametnikul on õigus võtta vedelkütust tarbiva sõiduki, muu masina või seadme kütusepaagist ja kütusesüsteemist proove kasutatava vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks. Kui sõiduki kütusesüsteemis avastatakse erimärgistatud kütus, on selle sõiduki juht kohustatud vahetama kütusesüsteemis oleva kütuse 24 tunni jooksul alates avastamise hetkest.

7. Lisainformatsioon ja õigusaktid


Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus (676 2261, peeter-tanel.orro@emta.ee)

30.05.2019