Sa oled siin

Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine

(Seisuga mai 2015)

Sisukord

1. Eriotstarbeline diislikütus
2. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine
2.1. Põllumajanduses
2.2. Kutselisel kalapüügil
3. Nõuded eriotstarbelise diislikütuse ostjale (riigiabi)
4. Eriotstarbelise diislikütuse müügi erisused
5. Järelevalve erimärgistatud vedelkütuste üle. JVIS
6. Lisainformatsioon ja õigusaktid
 

Tähelepanu! Erimärgistatud vedelkütuse kasutusalade kitsendamist 2015. aastal on lähemalt tutvustatud eraldi infomaterjalis.
 

1. Eriotstarbeline diislikütus

Eestis kuulub erimärgistamisele see osa diislikütusest (nn sinine kütus), mis on ette nähtud kasutamiseks vedelkütuse erimärgistamise seaduses (VKEMS) loetletud tegevusaladel ning mehhanismides. Eriotstarbeline diislikütus maksustatakse tavapärasest diislikütusest madalama aktsiisimääraga. Kütuste deklareerimisel kasutatavad kaubakoodid on lahti seletatud Maksu- ja Tolliameti kütuseaktsiisi rubriigis avaldatud infomaterjalis.

Eriotstarbeline diislikütus peab kvaliteedilt vastama Eesti standardile EVS-EN 590 (v.a aktsiisivaba kütus) ja sisaldama erimärgistamiseks lisatavaid aineid rahandusministri 19.09.2003 määruses nr 91 ette nähtud koguses.


2. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine

Eriotstarbelise diislikütuse lubatud kasutusalad on loetletud VKEMS-is, mida täiendavad muud valdkonnaga seotud õigusaktid. Samuti peab eriotstarbelise diislikütuse kasutaja vastama riigiabi tingimustele.

Eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada:

 • põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;
 • põllumajanduses kasutatavas kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;
 • kutselisel kalapüügil.

Tähelepanu!

Seni erimärgistatud vedelkütuseid kütmiseks kasutavatele isikutele, kellel selle kütuse kasutamise õigus peatselt lõppeb, on hakatud asenduseks pakkuma erinevaid kaubanduslikke nimetusi kandvaid mitmesuguseid vedelaid põlevaineid, näiteks orgaanilised õlid, emulsioonõlid jms. Kuna vedelale põlevainele ei ole riiklikult kvaliteedinõudeid kehtestatud, peaks ostja enne sellise kütuse soetamist veenduma, et ostetav kütus on sobilik tema kütteseadmes kasutamiseks ega kahjusta seda.

Samuti on vedela põlevaine ostjal vajalik teada, et kuigi tegemist ei ole „tavalise kütusega“, maksustatakse kütteainena tarbitav vedel põlevaine samuti kütuseaktsiisiga. Kuna aktsiisimaksukohustus sõltub erinevatest ostjast mitte sõltuvatest asjaoludest, siis tuleb arvestada võimalusega, et aktsiisimaksukohustus vedelalt põlevainelt võib tekkida hoopis ostjal (varasemaid tehinguid ja väidetavat maksude tasumist sellelt kütuselt ei ole kütuse ostjal alati võimalik usaldusväärselt kontrollida). Aktsiisimäära suurus sõltub peamiselt vedela põlevaine kasutamise otstarbest ning see võib osutuda võrdseks tavadiislikütuse aktsiisimääraga. Tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda maksukohustuslasel endal.


2.1 Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põllumajanduses

Põllumajanduses on eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud üksnes masinates, traktorites ja liikurmasinates (edaspidi koos nimetatuna põllumajandusmasin), teistes põllumajanduses kasutatavates mootorsõidukites (nt veoautodes) ei ole eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud. Masinaks ei loeta mootorsõidukit ning vee- ja raudteesõidukit, liikurmasina ja traktori mõisted on lahti seletatud liiklusseaduses. Kuivatites on eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud sõltumata sellest, kas tegemist on paiksete kuivatitega või liikuvate (mobiilsete) kuivatitega.

Põllumajandusmasinates eriotstarbelise diislikütuse kasutamisel ei ole tegevuse põllumajandusliku eesmärgi määratlemise juures oluline, kas põllumajandustöid tehakse põllumajandustootja enda tarbeks või teenuse osutamisena teisele põllumajandustootjale (nt FIE teeb künni-, külvi-, viljakoristustöid jms). Põllumajandusmasinal on lubatud eriotstarbelist diislikütust kasutades liigelda muuhulgas ka avalikult kasutatavatel teedel, kuid seejuures peab põllumajandusmasinat käitav isik suutma kontrolli teostavale ametnikule ära põhjendada liiklemise seotuse põllumajandusliku eesmärgiga.

Põllumajanduseks loetakse EN määruse 73/2009 (täiendab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) mõistes määruses loetletud põllumajandustoodete tootmist ja kasvatamist (sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine) ning maa hoidmist heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes vastavalt määruses kehtestatule. Põllumajandustootjaks loetakse põllumajandusega tegelevat füüsilist või juriidilist isikut (olenemata nende õiguslikust seisundist) ning põllumajanduslikuks majapidamiseks loetakse põllumajandustootja juhitavat Eesti territooriumil asuvat põllumajanduslikku tootmisüksust. Põllumajandusmaana käsitletakse viljelusmaad, püsirohumaad või püsikultuuride all olevat maa-ala.

Näited juhtumitest, millal eriotstarbelist diislikütust on lubatud põllumajandusmasinates kasutada:

 • põllumajandusmasin sõidab avalikult kasutataval teel ühelt põllult teisele põllumajandustööde tegemise eesmärgil (kündmine, külv, viljakoristus jne);
 • põllumajandusmasin sõidab avalikult kasutataval teel erinevate põllumajandustööga seotud objektide vahel (talunik transpordib vilja põllult taluniku kuivatisse, hoidlast väetise vedu põllule, sõnnikuvedu laudast hoidlasse jne);
 • põllumajandusmasin sõidab avalikult kasutataval teel remonditöökotta (kui remont on vältimatult vajalik põllumajandustööde jätkamiseks);
 • põllumajandusmasinat kasutab põllumajandustöödel isik, kelle põhitegevuseks ei ole põllumajandus (nt hooldekodude väikemajandites loomade, vilja ja kartulite kasvatus);
 • põllumajandusmasinat kasutatakse laadimistöödel taluniku laos, viljahoidlas, väetisehoidlas jne;
 • põllumajandusmaad hoitakse heades põllumajanduslikes ja keskkonnatingimustes (nt kraavide puhastamine, kändude juurimine, kivide vedu jne).

Kuna põllumajandusmasinates on eriotstarbelist diislikütust lubatud tarbida üksnes tingimusel, et põllumajandusmasinat kasutatakse ainult põllumajanduslikel eesmärkidel (põllumajanduslike tööde tegemiseks), ei ole seetõttu lubatud eriotstarbelist diislikütust tarbivat põllumajandusmasinat kasutada muudel eesmärkidel.

Näited juhtumitest, millal eriotstarbelist diislikütust ei ole lubatud põllumajandusmasinates kasutada:

 • põllumajandusmasinat kasutatakse lisaks põllutöödele ka metsatöödel;
 • põllumajandusmasinat kasutatakse lumekoristusel vm teehooldusel. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine on keelatud olenemata sellest, kas töid tehakse teehoolduslepingu alusel või vabast tahtest. Erandina on eriotstarbelist diislikütust lubatud kasutada juhul, kui tee lumest koristamine on otseselt seotud põllumajandusliku tegevusega (näiteks loomalauta pääsemiseks või lauda juurde sõitvale piimaautole ligipääsu võimaldamine).
 • põllumajandusmasinaid, selle varuosi ja muud põllumajandustehnikat müüvatel ettevõtetel põllumajandustehnika transpordil (nt transport sadamast müügifirma tegevuskohta), põllumajandustehnika ettevalmistamisel müügiks (sh tehnika esitlus ja tutvustus nii müügikohas kui võimaliku ostja juures) ja ettevõtte territooriumil põllumajandustehnika ladustamiseks kasutatavates tõstukites.

Juhul kui põllumajandusmasinaid (traktorid, kombainid jne) renditakse põllumajandustootjatele, on renditavas põllumajandusmasinas eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud ainult tehnikat rentivatel ja seda tegelikult põllumajandustöödel kasutavatel isikutel (st talunikel, mitte tehnika rendileandjal). Rendileandjale tagastatud põllumajandusmasinates on kütusepaaki jäänud eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud ainult VKEMS-is loetletud juhtudel, põllumajandustehnika edasisel transpordil, müügiks ettevalmistamisel eriotstarbelise diislikütuse kasutamise õigust ei ole.


2.2 Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine kutselisel kalapüügil

Kalapüügiks tohib eriotstarbelist diislikütust tohib kasutada kehtivat kutselise kalapüügi luba omav kalur ning kütust tohib kasutada ainult kalapüügiks (kalalaevades). Energia aktsiisivabastuse loa alusel on eriotstarbelist diislikütust võimalik kutselisel kalapüügil tarbida jätkuvalt aktsiisivabalt.


3. Nõuded eriotstarbelise diislikütuse ostjale (riigiabi)

Tavapärasest soodsama aktsiisimääraga maksustatud eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põllumajandusmasinates, kuivatis ning kutselisel kalapüügil sisevetes on riigiabi.

Eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal ei tohi selle kasutajal olla täitmata Euroopa Komisjoni määrustes nr 651/2014 ja nr 1388/2014 nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta. Kui pärast riigiabi andmist selgub, et kütuse kasutaja sellel tingimusele kütuse ostmise ajal ei vastanud, nõutakse temalt riigiabi tagasi.

Riigiabi administreerib ja selle üle riikliku järelevalvet teeb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).


4. Eriotstarbelise diislikütuse müügi erisused

Nii eriotstarbelise diislikütuse müügil tasu eest kui ka selle võõrandamisel tasuta on müüja kohustatud tuvastama kütuse ostja kas isikut tõendava dokumendi (füüsilisest isikust ostja puhul) või VKEMSis loetletud andmetega volikirja (juriidilise isiku esindaja puhul) alusel. Samuti peab ostja deklareerima eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe: põllumajandus või kutseline kalapüük.

Kütuse müügil kogutud informatsiooni edastab kütuse müüja maksuhaldurile kütuse käitlemise aruandega. Eriotstarbelise diislikütuse müük on keelatud, kui ostja ei esita isiku tuvastamiseks ja kütuse kasutusotstarbe kohta nõutavaid andmeid.


5. Järelevalve erimärgistatud vedelkütuste üle. JVIS

Maksu- ja Tolliamet võib jätta erimärgistatud vedelkütuse järelevalve alla, mille kohta väljastatakse kütusekäitlejale elektrooniline teade, kuhu märgitakse kütusega lubatud toiming. Nende teadete väljastamine/vastuvõtmine ja taotluste esitamine tehinguteks toimub aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemis JVIS.

Infosüsteemiga JVIS seotud küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda JVISi kompetentsikeskusesse:

JVISi kompetentsikeskus (Lõuna liikuvkontrollitalitus)
tel 676 3291
e-post jvis@emta.ee

Infosüsteemi JVIS kasutajaõiguste saamist on selgitatud infomaterjalides:

Järelevalvet erimärgistatud kütuste üle teostavad oma pädevuse piires Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet. Erimärgistatud kütuste müügi korral on kütusemüüja kohustatud ostja tuvastama VKEMSis sätestatud korras. Politseiametnikul, abipolitseinikul ning tolliametnikul on õigus võtta vedelkütust tarbiva sõiduki, muu masina või seadme kütusepaagist ja kütusesüsteemist proove kasutatava vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks. Kui sõiduki kütusesüsteemis avastatakse erimärgistatud kütus, on selle sõiduki juht kohustatud vahetama kütusesüsteemis oleva kütuse 24 tunni jooksul alates avastamise hetkest.


6. Lisainformatsioon ja õigusaktid


Koostas:
Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus (676 2261, peeter-tanel.orro@emta.ee)
 

 

03.02.2016