Sa oled siin

Elektriaktsiisi soodustus elektrointensiivsele ettevõttele

Infomaterjal ei asenda õigusaktides sätestatut ning see annab vaid lühiülevaate aktsiisisoodustusest elektrointensiivsele ettevõttele. Soovitame lisaks infomaterjalile tutvuda ka valdkonda reguleerivate aktsiisialaste õigusaktidega.

1. Üldist

Peatselt jõustuvad muudatused, millega pikendatakse intensiivsuse hindamise perioodi senise ühe eelneva majandusaasta asemel kuni nelja eelneva järjestikuse majandusaastani. Infomaterjali värskendatakse peatselt, senikaua on muudatustega võimalik tutvuda alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõus eelnõus 297 SE.

Lisaks meenutame, et 2020. aasta kohta andmete esitamisel tuleb arvestada alates 01.05.2020 jõustunud aktsiisimäärade ajutise vähendamisega, mille tõttu tuleb perioodid 01.01–30.04 ja 01.05–31.12 arvestada erinevate aktsiisimäärade alusel.

Alates 01.01.2019 jõustuvad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatused, millega kehtestatakse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori suure elektrikulude osakaaluga ettevõtja (elektrointensiivse ettevõtja) tarbitavale elektrienergiale tavapärasest soodsam aktsiisimäär.

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat saab tarbida alates 2019. aastast ning selleks tuleb ettevõtjal taotleda Maksu- ja Tolliametilt energia aktsiisivabastuse luba. Juhul, kui ühel aastal jääb nõutav elektrointensiivsus saavutamata, tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud elektrienergialt täiendavat aktsiisi.

Samuti tagastatakse elektrointensiivsetele ettevõtetele teatud tingimuste täitmisel osaliselt elektriaktsiis ka 2018. ja 2019. aastal tarbitud tavaaktsiisimääraga maksustatud elektrienergialt. Aktsiisi osaliseks tagastamiseks tuleb ettevõtjal esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus koos vajalike lisadokumentidega.

Lisainfo

2. Elektrointensiivsus

Üheks olulisemaks soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia tarbimise õigust andvaks aluseks on ettevõtja elektrointensiivsus, mis näitab elektrienergia kogumaksumuse osakaalu protsentides loodud lisandväärtusest. Soodustuse saamiseks peab ettevõtte elektrointensiivsus olema keskmiselt vähemalt 20%, elektritarbimise aastasele mahule piirkoguseid ei ole. Elektrointensiivsuse arvutab ettevõte ise, kuid arvutused ja nende alusandmed kontrollib sõltumatu vandeaudiitor. Sõltumatu vandeaudiitori aruande võib anda ka ettevõtjat tavapäraselt auditeeriv sõltumatu vandeaudiitor.

Nii elektrienergia kogumaksumus kui lisandväärtus tuleb arvutada vastavalt ATKEAS-es sätestatud korrale. Elektrointensiivsus arvutatakse ettevõtja ainult Eestis asuvate ettevõtete tarbimisandmete ja ärikasumi põhjal tervikuna ilma, et eristataks põhitegevusala ja kõrvaltegevusalade (mis ei kuulu töötleva tööstuse või infoalase tegevuse alla) elektritarbimist ja lisandväärtust, samuti ei eristata elektritarbimise juures otseselt tootmisprotsessis ja väljaspool seda toimuvat elektritarbimist (nt kontoriruumide valgustuseks, kütmiseks jm toetavaks tegevuseks kulutatud elektrienergiat).

Elektrointensiivsuse arvutamise aluseks on 12 kuu pikkune periood, milleks saab olla kas aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta või järgmise 12 kuu prognoos; perioodi valib aktsiisivabastuse loa taotlemisel ettevõte ise. Elektrointensiivsuse aluseks olevad elektrienergia kogumaksumus ja lisandväärtus tuleb mõlemad arvutada sama 12 kuu pikkuse perioodi (kas eelneva majandusaasta või järgmise 12 kuu prognoosi) andmete alusel, kahte erinevat perioodi üheaegselt kasutada ei ole lubatud.

Elektrointensiivsust saavad prognoositavate andmete alusel arvutada tegevust alustavate ettevõtete kõrval ka juba tegutsevad ettevõtjad. Andmete prognoosimisel soovitame olla realistlikud, kuna nõutava elektrointensiivsuse saavutamata jäämisel tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud elektrienergialt täiendavat aktsiisi.

Elektrointensiivsuse arvutamine eelnenud majandusaasta andmete alusel

I. Elektrienergia kogumaksumus
Võrgust edastatud elektrienergia Tarbitud elektrienergia ja võrguteenuse maksumusele liidetakse taastuvenergia tasu, elektrienergia aktsiis (tavamäär) ja käibemaks (v.a mahaarvamisele kuuluv käibemaks).
Juhul, kui ettevõte lisaks võrgust tarbimisele annab ka ise elektrienergiat võrku (nt päikesepaneelide kasutamisel üle jääv elektrienergia edastatakse võrku), liidetakse võrgust võetud elektrienergia kogusele tarbimiskohas(-kohtades) toodetud ja otseliini kaudu soetatud elektrienergia kogus ning lahutatakse maha tarbimiskohast võrku antud elektrienergia kogus.
Omatoodetud elektrienergia Tarbitud elektrienergia kogus (MWh) korrutatakse Eesti hinnapiirkonna aritmeetilise keskmise börsihinnaga eelnenud majandusaastal, juurde liidetakse sama perioodi taastuvenergia tasu ja elektrienergia aktsiis (tavamäär).
Võrguväliselt tarbitud elektrienergia
II. Lisandväärtus
  Ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum (raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt), mida suurendatakse tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatakse põhivara müügist saadud kasumi võrra.
III. Märkused
 1. Aluseks võetakse eelnenud majandusaastal kehtinud ja tasutud maksude ja tasude määrad
 2. Elektrienergia kogumaksumus arvestatakse üksnes mõõdetud ja dokumenteeritud elektrienergia kogusele, mille kohta peetakse arvestust

Elektrointensiivsuse arvutamine järgneva 12 kuu prognoositavate andmete alusel

I. Elektrienergia kogumaksumus
Võrgust edastatav elektrienergia Prognoositult tarbitava elektrienergia kogus (MWh) korrutatakse Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kalendrikuu aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele liidetakse sama perioodi võrguteenuse maksumus koos taastuvenergia tasu, elektrienergia aktsiisi (tavamäär) ja käibemaksuga (v.a mahaarvamisele kuuluv käibemaks).
Juhul, kui ettevõte näeb ette lisaks võrgust tarbimisele ka ise elektrienergiat võrku anda (nt päikesepaneelide kasutamisel üle jääv elektrienergia edastatakse võrku), liidetakse võrgust prognoositult võetava elektrienergia kogusele tarbimiskohas(-kohtades) toodetava ja otseliini kaudu soetatava elektrienergia prognoositavad kogused ning lahutatakse maha tarbimiskohast võrku antava elektrienergia prognoositav kogus.
Omatoodetud elektrienergia Prognoositult tarbitava elektrienergia kogus (MWh) korrutatakse Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kalendrikuu aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele liidetakse sama perioodi taastuvenergia tasu, elektrienergia aktsiis (tavaaktsiisimäär).
Võrguväliselt tarbitud elektrienergia
II. Lisandväärtus
  Ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete prognoositav ärikasum (raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt), mida suurendatakse prognoositava tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatakse prognoositava põhivara müügist saadud kasumi võrra.
Lisainfo

3. Elektrointensiivne ettevõte

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat on õigus tarbida ainult ettevõttel, mis täidab elektrointensiivsuse tingimused ja millel on kehtiv energia aktsiisivabastuse luba.

Ettevõte loetakse elektrointensiivseks järgmiste tingimuste täitmisel:

 1. põhitegevusalaks on kas töötlev tööstus (NACE jagu C) või infoalane tegevus (NACE jao J alajaotis 63), lubatud on tegutsemine teistel kõrvaltegevusaladel
 2. elektrointensiivsus on keskmiselt vähemalt 20% (kas aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal või prognoositud järgmisel 12 kalendrikuul)
 3. energiajuhtimissüsteem vastab standardile EVS-EN ISO 50001 ning see hõlmab kogu ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete elektritarbimise
 4. ettevõtja ei ole raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 art 2 lg 18 tähenduses
 5. raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.

Teatud spetsiifilisel otstarbel kasutatav elektrienergia vabastatakse täielikult aktsiisist ning seetõttu on teatud elektrointensiivsete ettevõtete puhul üheaegselt võimalik elektrienergia tarbimine nii aktsiisivabalt (aktsiisist vabastatud protsessides või eesmärkidel) kui ka soodusmääraga maksustatult (ülejäänud elektritarbimine).

Aktsiisivabastused on loetletud ATKEAS § 27 ning neid on tutvustatud infomaterjalides „Elektriaktsiis" ning „Kütuse- ja elektriaktsiis". Mõlema soodustuse saamiseks tuleb taotleda eraldi aktsiisivabastuse load.

Lisainfo

4. Energia aktsiisivabastuse luba

Energia aktsiisivabastuse luba annab elektrointensiivsele ettevõttele soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia soetamise ning tarbimise õiguse, lubasid väljastab Maksu- ja Tolliamet. Luba on vajalik nii võrguettevõtjalt soetatava elektrienergia tarbimiseks kui ka omatoodetud elektrienergia ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbimiseks soodusaktsiisimääraga.

Aktsiisivabastuse loa alusel võib elektrointensiivne ettevõte tarbida soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat oma kõikides tarbimiskohtades ja mitte ainult otseselt tootmisprotsessis: lubatud on nt kontoriruumide valgustuseks, kütmiseks jm toetavaks tegevuseks ning ka kõrvaltegevusaladel, mis ei liigitu töötlevaks tööstuseks või infoalaseks tegevuseks.

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat võib tarbida elektrointensiivne ettevõte ainuisikuliselt, elektrienergia edastamine teistele isikutele on keelatud (nt kui tootmisettevõte varustab elektrienergiaga teisi samal territooriumil asuvaid ettevõtteid või läheduses asuvaid hooneid).

Aktsiisivabastuse luba on ilma koguseliste piiranguteta elektritarbimisele ning luba kehtib tähtajatult eeldusel, et ettevõte on elektrointensiivne ning täidab ATKEAS-es sätestatud nõudeid ja kohustusi.

Soodusaktsiisimääraga maksustatud elektrienergia eesmärgipärast kasutamist kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

4.1. Aktsiisivabastuse loa taotlemine

Aktsiisivabastuse loa taotlemiseks esitatakse järgnevad dokumendid:

 1. taotlus, milles on märgitud:
  • loa taotleja nimi ja registrikood;
  • asukoha ja tegevuskoha (-kohtade) aadress (aadressid);
  • põhitegevusala NACE kood, nimetus ning selles soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia kasutamise täpsem kirjeldus;
  • elektrointensiivsuse arvutamise periood loa taotlemisel (kas taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta või järgmise 12 kuu prognoos);
  • kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress);
 2. energiajuhtimissüsteemi Eesti standardile EVS-EN ISO 50001 vastavust tõendavad dokumendid (standardile peab vastama ettevõtja kogu Eestis asuvate ettevõtete elektritarbimine, mitte selle osa ning samuti peab sertifikaat olema väljastatud just energiajuhtimissüsteemi standardile vastavusest)
   
 3. loa taotlemisel eelmise majandusaasta andmete alusel sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne (standardi ISAE 3000 alusel), milles esitatakse järeldus
  • elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta,
  • ettevõtja arvutatud elektrointensiivsuse kohta vastavalt ATKEAS-es sätestatule,
  • kas ettevõtja vastab / ei vasta raskustes ettevõtja definitsioonile Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses;
 4. loa taotlemisel järgmise 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel
  • sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlustunnet väljendav aruanne (standardi ISAE 3000 alusel), milles esitatakse järeldus ettevõtja arvutatud elektrointensiivsuse kohta vastavalt ATKEAS-es sätestatule;
  • sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne (standardi ISAE 3000 alusel) ettevõtja vastavusest / mittevastavusest raskustes ettevõtja definitsioonile Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses;
 5. kinnitus, et ei ole täitmata korraldust riigiabi tagasimaksmiseks (juhul, kui Euroopa Komisjoni varasema otsusega on riigiabi tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks ning ettevõtjale on selline korraldus esitatud);
 6. elektrienergia mõõtmise korraldust kirjeldav dokument, milles kirjeldatakse tarbitava elektrienergia mõõtmise kohad (liitumispunktis ja/või ettevõtte siseselt), millistele nõuetele vastavad kasutatavad mõõteseadmed ja mõõtetulemuste üle arvestuse pidamise korraldus (arvestuse eest vastutav isik, tulemuste fikseerimise ja nende arvestusse kandmise aeg jne);
 7. võrguettevõtja või liinivaldaja kinnituse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal ettevõtjale edastatud elektrienergia saldeeritud koguse kohta megavatt-tundides (saldeeritud kogus: vastuvõetud üldkogusest on maha lahutatud elektrointensiivse ettevõtja enda poolt võrku või otseliini edastatud kogus). Kinnitus esitatakse ka juhul, kui aktsiisivabastuse luba taotletakse järgmise 12 kuu prognoosandmete alusel;
 8. juhul, kui taotleja edastas seni elektrienergiat ka teistele tarbijatele, tuleb esitada teave sellest, kuidas on aktsiisivabastuse loa väljastamise järel tagatud soodusmääraga maksustatava elektrienergia ainuisikuline tarbimine.

Lisaks ülal loetletule on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente ja andmeid (nt soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia eesmärgipärase kasutamise tõendamiseks, samuti arvepidamise eeskirja täiendamist jne).

Soovitused enne taotlemist

Soovitame hoolikalt tutvuda aktsiisisoodustuse tingimustega ning veenduda, kas ettevõte üldse liigitub soodustuse saajate hulka. Seejärel tasuks kaaluda saadava aktsiisisoodustuse (infomaterjali koostamisel: 3,97 eurot MWh kohta) saamiseks tehtavaid kulutusi nt energiajuhtimissüsteemi vastavuse hindamiseks ja uuendamiseks ning iga-aastasteks vandeaudiitori aruannetele.

Enne dokumentide koostamist ja esitamist soovitame hoolikalt tutvuda aktsiisivabastuse loa taotlemise tingimustega ja dokumentidele esitatavate nõudmistega.

Kuna aktsiisisoodustuse tingimustele vastavatele ettevõtetele tagastatakse 2018. a ja 2019. a tarbitud ja tavaaktsiisimääraga maksustatud elektrienergialt aktsiisivahe, ei ole otseselt vajadust kiirustada taotluse esitamisega 2019. a alguses.

Dokumentide esitamine

Taotlus ja selle juurde kuuluvad lisadokumendid esitatakse Maksu- ja Tolliametile:
    e-post: emta@emta.ee
    kontakttelefonid: 676 4104, 676 4074

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt kas e-postiga või infosüsteemis LUBA (kasutamiseks vajalik eelnevalt kasutajaõiguste tellimine e-maksuametis/e-tollis). Elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad olema MS Office ja/või Adobe Reader (PDF) tarkvaraga töödeldavas formaadis ning need peab digitaalselt allkirjastama ettevõtte esindusõigust omav(ad) isik(ud), v.a vandeaudiitori allkirjastatavad aruanded.

Menetlustähtaeg

Aktsiisivabastuse loa väljastamise või sellest keeldumise otsus tehakse üldjuhul 30 päeva jooksul dokumentide ja andmete esitamisest.

Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud on vaid osa kohustuslikest dokumentidest või kui esitatud dokumendid on puudulikud, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused. Kui taotleja esitab dokumendid osade kaupa (sh ka ebakorrektselt vormistatud dokumentide parandused), hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Lisainfo

4.2. Tagatis

Maksu- ja Tolliamet võib nõuda energia aktsiisivabastuse luba omavalt elektrointensiivselt ettevõtjalt tagatist soodusaktsiisimääraga tarbitavalt elektrienergialt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib suureneda või jääda täitmata (tagatise määramist võivad põhjustada näiteks asjaolud, et ettevõte on varasemalt toime pannud maksuseaduste rikkumisi).

Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus arvutatakse ettevõtte eelmisel majandusaastal tarbitud elektrienergia summaarselt koguselt või järgmisel 12 kalendrikuul tarbitava elektrienergia summaarselt koguselt. Tagatise määramisel võib selle esitada käendusena, deposiidina Maksu- ja Tolliameti kontole makstud tagatissummana ning riigi kasuks seatud registerpandi või hüpoteek.

Lisainfo

4.3. Aktsiisivabastuse loa omaniku peamised kohustused

Energia aktsiisivabastuse loa väljastamisega kaasnevad selle omanikule mitmesugused kohustused, mille täitmata jätmine võib kaasa tuua loa kehtivuse ajutise peatamise või loa kehtetuks tunnistamise (vaata punkti 4.4) ning samuti ka elektrienergialt aktsiisivahe tasumise kohustuse. Osasid kohustusi tuleb täita ka pärast loa kehtetuks tunnistamist.

Üldised kohustused
 1. Kasutada soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat ainuisikuliselt (elektrienergia edastamine teistele isikutele on keelatud).
 2. Pidada eraldi arvestust soodusaktsiisimääraga maksustatult soetatud ja kasutatud elektrienergia koguse kohta. Soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia kogust tuleb mõõta kooskõlas ATKEAS-e nõuetega mõõtevahenditele, dokumenteerida mõõtmise tulemused ja pidada nende arvestust.
 3. Teatada võrguettevõtjale soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia soetamisel energia aktsiisivabastuse loa number ning esitada võrguettevõtjale andmed ühe kalendrikuu jooksul soodusaktsiisimääraga soetatud elektrienergia koguse kohta hiljemalt järgneva kalendrikuu viiendaks päevaks.
 4. Aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutumisel tuleb sellest Maksu- ja Tolliametit eelnevalt teavitada taasesitamist võimaldaval kujul ning kooskõlastada andmete muudatused.
Soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia tarbimisega seotud kohustused
(sh ettevõttel, kelle luba on tunnistatud kehtetuks)
 1. Alates selle majandusaasta lõppemisest, mille jooksul tarbiti soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat, tuleb hiljemalt 6 kuu möödumisel esitada Maksu- ja Tolliametile sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne, milles esitatakse järeldus
  • elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta,
  • ettevõtja arvutatud elektrointensiivsuse kohta vastavalt ATKEAS-es sätestatule,
  • kas ettevõtja vastab / ei vasta raskustes ettevõtja definitsioonile Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses.
 2. Viivitamata tuleb teavitada Maksu- ja Tolliametit, kui aktsiisivabastuse loa kehtivuse ajal
  • energiajuhtimissüsteem ei vasta enam standardile EVS-EN ISO 50001,
  • põhitegevusala ei ole enam töötlev tööstus (NACE jagu C) või infoalane tegevus (NACE jao J alajaotis 63).
 3. Viivitamata tuleb teavitada võrguettevõtjat, kui aktsiisivabastuse loa kehtivus on peatatud või luba on tunnistatud kehtetuks.
 4. Andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile riigiabi andmisega seotud andmed:
  • kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia summaarne kogus (MWh) ning selle põhjal arvutatud riigiabi summa (tarbitud elektrienergia kogus korrutatakse elektrienergia tavaaktsiisimäära ja soodusaktsiisimäära vahega), andmed tuleb esitada alates selle majandusaasta lõppemisest, mille jooksul tarbiti soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat, hiljemalt järgneva aasta 1. veebruariks;
  • täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid tulenevalt ministeeriumile riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.
Lisainfo

4.4. Aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Energia aktsiisivabastuse loa kehtivus on tähtajatu, kuid seda eeldusel, et luba omav ettevõtja täidab ATKEAS-es sätestatud aruandluskohustuse ja muud ATKEAS-es sätestatud nõuded. Seaduses ette nähtud asjaolude esinemisel võidakse aktsiisivabastuse loa kehtivus kas ajutiselt peatada või tunnistatakse luba lõplikult kehtetuks, mõlema tagajärjeks on ettevõttel soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia soetamise ja/või tarbimise õiguse vastavalt ajutine või lõplik kadumine.

Loa kehtivuse ajutisest peatamisest või loa kehtetuks tunnistamisest peab ettevõte viivitamata teavitama võrguettevõtjat.

Aktsiisivabastuse loa kehtivus võidakse peatada näiteks juhul, kui taotlemisel on esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente või kui loa omanik on muutnud taotlemise aluseks olevaid andmeid ja neid rakendanud ilma Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteerimata. Loa kehtivus peatatakse kuni 60 päevaks või kuni rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Enne energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib Maksu- ja Tolliamet rakendada sunniraha ATKEAS-e nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.

Aktsiisivabastuse luba võidakse tunnistada kehtetuks näiteks juhul, kui ettevõtja ei vasta enam elektrointensiivne ettevõtja tingimustele, ettevõte jätab täitmata teatud kohustused (nt soodusmääraga maksustatavat elektrienergiat edastatakse teistele tarbijatele, jäetakse tähtaegselt esitamata sõltumatu vandeaudiitori aruanded või ettevõtja jätab täitmata kohustuse, millega kaasneb soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergialt tavaaktsiisimäära maksmise kohustus).

Lisainfo
 • Aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine: ATKEAS § 695

5. Riigiabi ja sellega seonduvad kohustused

Elektrienergia maksustamine tavapärasest madalama aktsiisimääraga on riigiabi, millega kaasnevad riigiabi saajale (ehk soodusmääraga maksustatavat elektrienergiat tarbivale või tarbinud elektrointensiivsele ettevõttele) teavitamise ja aruandlusega seotud kohustused.

Eeskätt peab riigiabi saav ettevõte vastama riigiabi saamise tingimustele, näiteks ei tohi ettevõte olla raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses või ei tohi olla täitmata korraldust riigiabi tagasimaksmiseks, kui Euroopa Komisjoni varasema otsusega on riigiabi tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks ning ettevõtjale on selline korraldus esitatud.

Soodusmääraga maksustatavat elektrienergiat tarbinud elektrointensiivne ettevõte peab iga-aastaselt andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmed kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia summaarsest kogusest (MWh) ning selle põhjal ettevõtja arvutatud riigiabi summast (tarbitud elektrienergia kogus korrutatakse elektrienergia tavaaktsiisimäära ja soodusaktsiisimäära vahega). Andmed soodusaktsiisimääraga maksustatud elektrienergia tarbimisest ja sellega saadud riigiabist esitatakse soodusaktsiisimääraga maksustatud elektrienergia tarbimise aastale järgneva aasta 1. veebruariks. Samuti on tuleb aktsiisivabastuse luba omaval (või omanud) elektrointensiivsel ettevõttel esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid, mida ministeerium vajab tulenevalt riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.

Andmed esitatakse ettevõtjatelt otse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Ettevõtjale antud riigiabi kohta esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andmed riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile (RAR) ning riigiabiga seotud andmed on avalik teave.

Lisainfo

6. Aktsiisimaksukohustus

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat tarbinud ettevõtetel võib teatud juhtudel tekkida elektrienergialt täiendav aktsiisimaksukohustus elektrienergia tavamäära ja soodusmäära vahe (aktsiisivahe) ulatuses. Aktsiisimaksukohustus võib tekkida nii aktsiisivabastuse luba omaval ettevõttel kui ka ettevõttel, kes omas luba minevikus.

Üldreeglina toob elektrienergialt aktsiisivahe tasumise kohustuse ATKEAS-es sätestatud elektrointensiivse ettevõtte kohustuste täitmata jätmine või kui langevad ära elektrienergia soodusaktsiisimääraga tarbimise õigust andvad alused, näiteks jääb saavutamata nõutavas suuruses elektrointensiivsus.

Aktsiisimaksukohustuse tekkimine
 1. Ei peeta eraldi arvestust soodusaktsiisimääraga maksustatult soetatud ja kasutatud elektrienergia koguse kohta.
 2. Ettevõtja ei kasuta soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat ainuisikuliselt.
 3. Jäetakse tähtajaks esitamata sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne.
 4. Esitatakse sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne, kuid:
  • selle kohaselt oli elektrointensiivsus viimasel lõppenud majandusaastal keskmiselt alla 20%,
  • audiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta,
  • audiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet ettevõtja arvutatud elektrointensiivsuse kohta,
  • audiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet ettevõtja mittevastavuses raskustes ettevõtja definitsioonile.
 5. Jäetakse viivitamatult teavitamata Maksu- ja Tolliametit, kui loa kehtivuse ajal ettevõtte energiajuhtimissüsteem ei vasta enam standardile EVS-EN ISO 50001 või ettevõtja põhitegevusala ei ole enam töötlev tööstus või infoalane tegevus.
 6. Jäetakse viivitamata teavitamata võrguettevõte energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamisest või loa kehtetuks tunnistamisest.
 7. Jäetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tähtajaks esitamata riigiabi andmisega seotud andmed (iga-aastane aruanne või täiendavad andmed riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest).

Osad aktsiisivahe tasumise kohustust põhjustavad asjaolud toovad kaasa ka aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise või selle kehtetuks tunnistamise.

Aktsiisimaksukohustuse arvutamine

Aktsiisimaksukohustus soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergialt tekib ja see tuleb tasuda elektrienergia tavamäära ja soodusmäära vahe (aktsiisivahe) ulatuses. Maksustamisperiood algab viimase lõppenud majandusaasta algusega ning lõppeb aktsiisivahe tasumise kohustuse tekkimise päevaga. Juhul, kui sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande kohaselt oli viimasel lõppenud majandusaastal elektrointensiivsus keskmiselt alla 20% kuid 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest esitatakse sõltumatu vandeauditori aruanne prognoositud elektrointensiivsuse kohta järgmisel 12 kuul ja see on vähemalt 20%, tekib maksukohustus ainult viimasel lõppenud majandusaastal soodusmääraga tarbitud elektrienergialt.

Tekkinud maksukohustus arvutatakse soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia koguselt megavatt-tundides, mis korrutatakse tarbimise ajal kehtinud elektrienergia tavaaktsiisimäära ja soodusaktsiisimäära vahega.

Deklareerimise ja tasumise kord

Maksukohustuse tekkimisel on ettevõtja kohustatud ise arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma, eraldi teavitust või korraldust aktsiisimaksukohustuse tekkimisest Maksu- ja Tolliamet ettevõttele ei saada. Tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb ettevõttel deklareerida energiatoote aktsiisideklaratsiooniga ning tasuda hiljemalt 30. päevaks alates maksukohustuse tekkimisest.

Lisainfo

7. Aktsiisivahe tagastamine 2018.–2019. a elektritarbimiselt

Aktsiisivabastuse luba omaval (või omanud) elektrointensiivsel ettevõttel on õigus taotleda elektriaktsiisi osalist tagastamist 2018. ja 2019. aastal tarbitud ja tavaaktsiisimääraga maksustatud elektrienergialt juhul, kui ettevõttele väljastati energia aktsiisivabastuse luba 2019. aasta vältel. Alates 1. jaanuarist 2020. a väljastatud energia aktsiisivabastuse loa omanikel ei ole õigust juba tarbitud elektrienergialt aktsiisi tagasi saada. Ettevõttele tagastatakse elektriaktsiisi tavamäära ja soodusmäära vahe (aktsiisivahe).

Elektrienergialt aktsiisivahe ühekordne tagastamine elektrointensiivsele ettevõtjale on riigiabi ja andmed selle kohta esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile (RAR). Riigiabiga seotud andmed on avalik teave.

Aktsiisivahe tagastamise periood

Aktsiisivahe tagastamist saab taotleda 2019. a jooksul ning aktsiisivahe tagastatakse 2018. ja 2019. aastal tarbitud ja tavaaktsiisimääraga maksustatud elektrienergialt.

Aktsiisivahe tagastamise periood algab 180 päeva enne ettevõtja energiajuhtimissüsteemi standardile EVS-EN ISO 50001 vastavaks tunnistamist (kõige varasemalt 01.01.2018) ning lõppeb energia aktsiisivabastuse loa väljastamise päevaga (kõige hilisemalt 31.12.2019). Aktsiisivahe tagastatakse üksnes sellel perioodil tarbitud elektrienergialt, mille kestel ettevõte vastas kõikidele elektrointensiivse ettevõtte (ehk soodusaktsiisiga elektrienergia tarbimise) tingimustele (vt punkti 3).

Aktsiisivahe tagastamiseks esitatakse
 1. Taotlus, milles on märgitud:
  • taotleja nimi ja registrikood;
  • asukoha ja tegevuskoha (-kohtade) aadress (aadressid);
  • põhitegevusala NACE kood, nimetus ning selles soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia kasutamise täpsem kirjeldus;
  • kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress);
  • pangarekvisiidid;
  • ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergialt aktsiisi osalist tagastamist taotletakse, ning selle elektrienergia kasutusala ning selles soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia kasutamise täpne eesmärk.
 2. Taotleja enda toodetud ja tarbitud elektrienergia kogus perioodil, millelt aktsiisivahe tagastamist taotletakse (MWh, arvestatakse ainult mõõdetud ning aktsiisiga maksustatud elektrienergia kogus).
 3. Võrguettevõtja või liinivaldaja kinnitus ettevõtjale edastatud aktsiisiga maksustatud elektrienergia saldeeritud kogusest perioodil, millelt aktsiisivahe tagastamist taotletakse (MWh, saldeeritud kogus: vastuvõetud üldkogusest on maha lahutatud elektrointensiivse ettevõtja enda poolt võrku või otseliini edastatud kogus).
 4. Taotletava tagastussumma arvestus, mille leidmiseks liidetakse punktides 2 ja 3 nimetatud elektrienergia kogused (MWh) ja korrutatakse elektrienergia tarbimise ajal kehtinud tavaaktsiisimäära ja soodusaktsiisimäära vahega (infomaterjali koostamisel: 3,97 eurot MWh kohta).
 5. Sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne perioodi kohta, millelt aktsiisivahe tagastamist taotletakse ja milles esitatakse järeldus elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta, ettevõtja arvutatud elektrointensiivsuse kohta vastavalt ATKEAS-ele ning kas ettevõtja on / ei ole raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 art 2 lg 18 tähenduses.

Lisaks ülal loetletule on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente ja andmeid.

Dokumentide esitamine

Taotlus ja selle juurde kuuluvad lisadokumendid esitatakse Maksu- ja Tolliametile:
    e-post: emta@emta.ee
    kontakttelefonid: 676 4104, 676 4074

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt e-postiga. Elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad olema MS Office ja/või Adobe Reader (PDF) tarkvaraga töödeldavas formaadis ning need peab digitaalselt allkirjastama ettevõtte esindusõigust omav(ad) isik(ud), v.a vandeaudiitori allkirjastatavad aruanded.

Menetlustähtaeg

Aktsiisivahe tagastamise või sellest keeldumise otsus tehakse üldjuhul 30 päeva jooksul dokumentide ja andmete esitamisest.

Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud on vaid osa kohustuslikest dokumentidest või kui esitatud dokumendid on puudulikud, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused. Kui taotleja esitab dokumendid osade kaupa (sh ka ebakorrektselt vormistatud dokumentide parandused), hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Lisainfo

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus 

11.03.2021