Sa oled siin

Aktsiisideklaratsioon kütusele ja elektrienergiale

(seisuga juuli 2017)

 

1. Aktsiisideklaratsioon

Erinevatelt kütustelt, maagaasilt ja elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse üldjuhul energiatoote aktsiisideklaratsiooniga. Aktsiisideklaratsiooni vorm ja selle täitmise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Maksukohustuse tekkimisel on aktsiisimaksja kohustatud ise arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma ning selle deklareerima ja tasuma alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (ATKEAS) sätestatud tähtpäevaks.

Lisainfo

2. Aktsiisideklaratsiooni täitmine

Energiatoote aktsiisideklaratsioon koosneb erinevatest tabelitest:

Tabel A

Deklareeritakse erinevatelt mootorikütustelt, kütteõlidelt, gaasilistelt kütustelt ja kütusesarnaselt tootelt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel B Deklareeritakse kütustelt tekkinud täiendav aktsiisimaksukohustus (aktsiisivahe tasumine)
Tabel C Deklareeritakse tahkekütuselt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel D1 Deklareeritakse võrguettevõtjal maagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel D2 Deklareeritakse soojuse ja elektrienergia koostootjal maagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel D3 Deklareeritakse võrguväliselt soetanud tarbijal maagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel E1 Deklareeritakse võrguettevõtjal elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel E2 Deklareeritakse omatoodetud elektrienergia tarbijal elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel E3 Deklareeritakse otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus

Sõltuvalt energiatoote liigist on selle aktsiisiga maksustamise ühikuks kas 1000 l (arvutatuna temperatuuril 15°C, nn standardliitrid), 1000 kg, 1000 m3 (arvutatuna rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 20°C), 1 GJ (ülemine kütteväärtus) või MW/h.

Tabeli A täitmine

Kütuste kogused, millelt tekkis aktsiisimaksukohustus, näidatakse ära vastavalt kütuse aktsiisimäära ühikule kas 1000.kilogrammides või 1000.liitrites (aktsiisisumma arvutatakse temperatuuril 15°C oleva kütuse kohta). Näiteks aktsiisimaksukohustuse tekkimisel 56 400 liitrilt diislikütuselt märgitakse kütuse kogus aktsiisideklaratsiooni tabeli A veerus E „Kogus” kujul: 56,4 (56 400 ÷ 1000). Liitrite alusel maksustatavate kütuste (nt mootoribensiin, diislikütus, kerge kütteõli jne) kogused tuleb lisaks liitritele alati näidata täiendavalt ka kilogrammides (mitte 1000.kilogrammides) tabeli A veerus E1 „Kogus (kg)”.

Biokütused ja vedel põlevaine maksustatakse aktsiisiga vastavalt nende kasutamise otstarbele, nt diiselmootoriga sõidukis mootorikütusena tarbitavat taimeõli kasutatakse diislikütusega samal otstarbel ja see maksustatakse diislikütuse aktsiisimääraga.

Kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma leitakse tabeli A veerus E „Kogus” märgitud kütuse koguse korrutamisel tabeli A veerus C „Aktsiisimäär” märgitud aktsiisimääraga.

Tabeli B täitmine

Tabelit kasutatakse tarbimisse lubatud kütuselt tekkinud täiendava aktsiisimaksukohustuse (juurde makstava aktsiisivahe) tasumiseks. Aktsiisivahe tasumise kohustus tekib näiteks juhul, kui eriotstarbelist diislikütust kasutatakse põllumajandusest või kutselisest kalapüügist erineval otstarbel või kui algselt madalamalt maksustatud kütust kasutatakse kõrgemalt maksustataval otstarbel.

Veergu B „Kütus“ märgitakse kütuse nimetus ja selle KN-kood (vähemalt 8 numbrit), veergu C „Aktsiisimäär“ selle kütuse aktsiisimäär ja veergu D „Ühik“ aktsiisimäära ühik (kas 1000 liitrit või 1000 kilogrammi). Veerus E „Kogus“ märgitakse kütuse kogus vastavalt aktsiisimäära ühikule kas 1000.kilogrammides või 1000.liitrites näiteks 56 400 liitrit märgitakse kujul 56,4 (aktsiisisumma arvutatakse temperatuuril 15°C oleva kütuse kohta). Liitrite alusel maksustatavate kütuste kogused tuleb lisaks liitritele alati näidata täiendavalt ka kilogrammides (mitte 1000.kilogrammides) veerus E1 „Kogus (kg)“.

Veergu F „Aktsiis“ märgitakse täiendavalt tasutava aktsiisimaksu summa, mis leitakse tasumisele kuuluvast aktsiisist varem tasutud aktsiisi lahutamisega. Näiteks: eriotstarbelise diislikütuse kasutamisel keelatud otstarbel tuleb tasuda 360 eurot (tavadiislikütuse aktsiisimäär 493 eurot – eriotstarbelise diislikütuse soodusaktsiisimäär 133 eurot) 1000 liitri kohta.

Rea lõpus esitatakse täiendava aktsiisimaksukohustuse leidmise arvutuskäik ning vedelgaasi, raske kütteõli ja põlevkivikütteõli puhul täiendavalt ka vajalikud teisendused kütuse mahu ja massiühikute vahel. Näiteks: 01.07.2017 ostetud OÜ X tanklast Tartus 43 liitrit eriotstarbelist diislikütust, mida kasutati sõiduautos. Aktsiisivahe on (43 ÷ 1000) × 360 = 15,48 eurot.

Aktsiisivahe tasumise kohustuse tekkimisel mitmelt kütuselt tuleb iga kütuse andmed esitada eraldi ridadel.

Tabeli C täitmine

Tabelis märgitakse tahkekütused eraldi plokkides vastavalt selle liigile (kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi).

Et tahkekütuste maksustamisel aktsiisiga on aluseks nende ülemine kütteväärtus, näidatakse sama liiki kuid erinevate kütteväärtustega tahkekütused oma plokis ära eraldi ridadel (näiteks erineva kütteväärtusega kivisöe puhul ridadel 1.1, 1.2, 1.3 jne) koos nendelt tekkinud aktsiisimaksukohustusega. Erineva kütteväärtusega tahkekütuste märkimiseks on lubatud tabelit C täiendada lisaridadega (näiteks kivisöe puhul lisatakse juurde read 1.4, 1.5 jne).

Tahkekütuse kogused märgitakse tonnides ja ülemine kütteväärtus gigadžaulides ühe tonni kohta. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma leitakse tahkekütuse koguse (tonnides) korrutamisel tahkekütuse ülemise kütteväärtusega (gigadžaulides ühe tonni kohta) ja veerus C märgitud aktsiisimääraga (eurodes ühe gigadžauli kohta).

Tabelite D1, D2 ja D3 täitmine

Maagaasi kogused märgitakse rõhul 1,01325 baari ja temperatuuril 20°C täpsusega kaks kohta pärast koma. Mootorimaagaasilt ja veeldatud olekus mootorimaagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse tabelis A.

Plokis „Aktsiisiga maksustatud kogused“ näidatakse muuhulgas ära energia aktsiisivabastuse loa omanikule edastatud maagaasi kogus, mida aktsiisist ei vabastata – näiteks kontori kütmine. Aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud pidama arvestust aktsiisivabalt ja aktsiisiga maksustatult soetatud ja kasutatud maagaasi üle ning edastama võrguettevõtjale andmed aktsiisivabalt soetatud maagaasi koguse kohta hiljemalt järgneva kuu 5. päevaks.

Tabelite E1, E2 ja E3 täitmine

Elektrienergia kogused märgitakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

Plokis „Aktsiisiga maksustatud kogused“ näidatakse muuhulgas ära energia aktsiisivabastuse loa omanikule edastatud elektrienergia kogus, mida aktsiisist ei vabastata – näiteks kontori elektritarve. Aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud pidama arvestust aktsiisivabalt ja aktsiisiga maksustatult soetatud ja kasutatud elektrienergia üle ning edastama võrguettevõtjale andmed aktsiisivabalt soetatud elektrienergia koguse kohta hiljemalt järgneva kuu 5. päevaks.

3. Aktsiisideklaratsiooni esitamine

Aktsiisideklaratsiooni esitab isik, kellel tekkis ATKEAS-e kohaselt aktsiisi tasumise kohustus (aktsiisimaksjad). Maksukohustuse tekkimisel on aktsiisimaksja kohustatud ise arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma ning selle deklareerima ja tasuma ATKEAS-es sätestatud tähtpäevaks.

Deklaratsiooni esitamise ja aktsiisi tasumise tähtajad sõltuvad nii aktsiisimaksja isikust kui maksukohustuse tekkimise alusest: näiteks aktsiisilaopidajate ning maagaasi ja elektrienergia võrguettevõtjate puhul on aktsiisideklaratsiooni esitamise tähtaeg üldreeglina järgmise kuu 20. päev, kuid eriotstarbeliselt diislikütuselt tekkinud täiendava aktsiisimaksukohustuse (juurde makstava aktsiisivahe) puhul vaid 5 päeva.

Aktsiisideklaratsiooni saab esitada:

Digitaalselt allkirjastatava või paberkandjal aktsiisideklaratsiooni allkirjastab see isik, kellel on õigus esindada aktsiisimaksjat.

Kiireim ja mugavaim võimalus aktsiisideklaratsiooni esitamiseks on e-maksuamet/e-toll, kus aktsiisideklaratsioonil on osad lahtrid eeltäidetud, enamus vajalikest arvutustest toimub automaatselt ning abiinfos on olemas täiendavad juhised energiatoote aktsiisideklaratsiooni tabelite täitmiseks.

E-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametiga sõlmida e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping, millega saadakse kas erakliendi e-teenuste konto (eraisikule) või ärikliendi e-teenuste konto (ettevõttele).

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus
 

05.07.2017