Küsimused ja vastused

Kauba saatmine

1. Miks on mõned lahtrid tähistatud tärniga *? 
Tegemist on kohustuslike lahtritega, nende täitmine on alati kohustuslik ning täitmist kontrollib süsteem. Lahtrite täitmata jätmisel saadab süsteem meeldetuletuse.

2. Olen täitnud kõik kohustuslikud lahtrid, kuid süsteem kontrollimise järel nõuab lisaandmete sisestamist. Miks? 
Lisaks kohustuslikele lahtritele, mis on märgistatud tärniga *, on hulk lahtreid, mille täitmist nõuab süsteem, tulenedes kas konkreetsest kaubaliigist (nt tiheduse näitaja kütusel), lähte- või sihtkoha liigist (lähetusel aktsiisilattu peab olema täidetud sihtkoha ehk aktsiisilao andmestik) või muudest siseriiklikest nõuetest (näiteks kauba kirjeldus lähetamisel).

3. Soovin lähetada kaupa, kuid süsteem ei tööta. Mida teha? 
Süsteemi mittefunktsioneerimise korral rakendub asendustoiming, EMCSi asendustoimingu käigus esitab ettevõte sama sisuga dokumendi, mis oleks esitatud süsteemi kaudu (ehk tuleb kasutada samu koode ning lahtreid), e-posti aadressile: asendustoiming@emta.ee. Seejärel väljastab aktsiisikeskus asendustoimingu ARC numbri, mis on seotud veoga veo lõpuni. Süsteemi taaskäivitumisel peab lähetaja sisestama asendustoimingu dokumendi sisu süsteemi koos asendustoimingu ARC numbriga. Täpsemat infot leiab EMCSi kliendijuhendis.

4. Tühistasin eksportdeklaratsiooni ning soovin nüüd tühistada eSLi. Kas see on võimalik?
Selline protseduur ei ole võimalik, kuna informatsioon ekspordi tühistamise kohta ei jõua automaatselt EMCSi. Ettevõte peab tegema EMCSis eSLil sihtkoha muudatuse.

5. Esitasin paar eSLi, kauba saaja on vastu võtnud ühe eSLi ning keeldunud teise vastuvõtmisest, sest see oli dublikaat. Miks ma ei saa tühistada eSL? 
Klient saab ise tühistada eSLi ainult lähetamise päeva lõpuni, seejärel on eSLi võimalik tühistada ametniku abiga. ESLi tühistamine eeldab, et eSLiga ei ole teostatud muid protseduure (sihtkoha muutmine, vastuvõtmisest loobumine jne). Antud küsimuse puhul, kus kauba saaja on sisestanud vastuvõtmisteate, ei saa enam eSLi tühistada, vaid tuleb teha sihtkoha muutmine või käsitsi lõpetamine, viimast saab teha ainult ametnik. Tuleb pöörata tähelepanu, et keelduva otsuse sisestamine on äärmuslik samm, eriti tingimustes, kus tegemist on eSLi dublikaadiga, seetõttu tuleb dublikaatidest või muudest probleemidest koheselt teavita ka oma kaubapartnerit – see alandab eksimuste ja muude probleemide riski.

Kauba vastuvõtmine

1. Ei ole võimalik kaupa vastu võtta – saateleht lihtsalt avaneb, aga ma ei saa tulemust sisestada.
Põhjus seisneb selles, et avatakse eSLi otse, aga mitte eSLi ajaloo kaudu. Leides saabunud eSLi nimekirjast vastava eSLi, tuleb liikuda paremale ning avada luubimärgist eSLi ajalugu. Avanenud eSLi ajaloos on olemas valik "Kaup saabunud", mille kaudu on võimalik edukalt sooritada kauba vastuvõtmine.

2. Ma tean, et eSL on süsteemis, laojuhataja on seda näinud, aktsiisikeskus näeb, aga mina ei näe. Miks?
Põhjuseks on rollide erinevus. EMCSis on olemas kaks rolli ning nendel on erinevad õigused: tavaklient – esitab ettevõtte nimel eSLi, näeb ainult enda poolt esitatud eSLi; ning peaklient – saab teha kõiki toiminguid, mida saab tavakliendi õigusega, lisaks näeb kõiki eSLe, mis on esitatud ettevõtte nimel, ja saab esitada eSLi tagantjärgi. Selleks, et näha kõiki ettevõtte eSLe, on vajalik taotleda selleks vastav õigus ning seda saab teha ainult selleks õigust omav isik.

3. Minule saabunud eSLil on kauba saaja andmed valed. Miks ma ei saa neid parandada? 
Vastuvõetaval eSLil on informatsioon kuvatav sellisel kujul, nagu on selle sisestanud kauba saatja. Kauba saaja eSLi peal neid andmeid muuta ei saa, kuid on võimalik kajastada rahulolematust vastuvõtmise teates. Samas tasub süsteemiväliselt selgitada kauba saatjale temapoolset viga, sest see võib otseselt olla vastuolus Euroopa Komisjoni määrusega nr 684/2009 ning võib lähetajale tuua lähteriigi poolse meetme.

4. Miks ma pean selgitama erinevusi ja kuidas seda teha?
Nupp "Erinevuste selgitamine" ilmub eSLi ajaloosse juhul, kui kauba vastuvõtmisel on märgitud puudu- või ülejääk või muu rahulolematuse põhjus. Erinevuste selgitamise käigus tuleb sisestada informatsioon järgnevatesse lahtritesse: "25A" – erinevuste menetlemise kuupäev, millele lisaks tuleb sisestada informatsioon iga kauba juures olevatesse lahtritesse "17Y" – tegelik kogus ning "17X" – erinevuste selgitused, tuues välja põhjused ja selgitused. Lahtri "25B" – üldised erinevuste selgitused – täitmine ei ole kohustuslik, kuid see võimaldab anda lisainformatsiooni tekkinud olukorrast. Ametnik saab nõuda ka täpsustavat informatsiooni.

5. Saabunud saatelehel ei ole kõik lahtrid täidetud. Miks?
Komisjoni määrus nr 684/2009 jagab lahtrid mitmeks, osa on alati kohustuslikud, osa muutub kohustuslikuks sõltuvalt kaubast või muust tingimusest. Eelpool nimetatud lahtrid on kohustuslikud kõikides liikmesriikides ning lisaks on osa lahtreid, mille täitmise võib lähteriik muuta kohustuslikuks. Lahtrid, mis ei ole teistes liikmesriikides kohustuslikud, võivad olla saabunud eSLi peal täitmata. Samas ei tähenda see, et nende lahtrite täitmine kauba saatja poolt ei ole võimalik. Seega, juhul kui kauba saajal on vajadus lisainfo järele, on võimalik leppida kokku kauba saatjaga, et järgnevate eSLide pealt oleks võimalik saada vajalikku informatsiooni mittekohustuslikest lahtritest. Näiteks, juhul kui kauba kirjeldus (lahter 17P), toote margi nimetus (lahter 17R) või maksumärgi info (lahter 17I) on vastuvõtja jaoks olulised, siis tasub sellest teada anda kauba saatjale.

6. Kaup on saabunud, aga eSLi ei ole süsteemis? 
Põhjuseks võib olla tehniline viga, mis on tekkinud sõnumiliikumises. Vea põhjused võivad olla erinevad ning samamoodi võib olla ka erinev vea tekkimise koht. Juhul kui saaja omab informatsiooni, et saabumas on kaup eSLiga ning teab selle ARC-d, aga see ei ole leitav süsteemist, siis tasub informatsiooni kontrollida aktsiisikeskuse abiga, sest sõnumite sünkroniseerimine võimaldab alla laadida selliseid sõnumeid, mis mingil põhjusel ei ole jõudnud süsteemi.

7. Osa kaubast ei ole veel saabunud, üks vagun on jäänud jaama maha. Kuidas ma saan saabunud osa kaubast vastu võtta?
Tuleb märkida, et antud olukorras peavad osapooled olema informeeritud toimuvast ning EMCS2 tuleb kindlasti sarnase juhtumi kohta vormistada teavitus juhtumist. Juhul kui on teada, et osa kaubast ei ole saabunud, on võimalik teha osaline kauba vastuvõtmine, ehk loobuda teatud kauba osa vastuvõtmisest. Saabunud osa kaubast võetakse vastu, vormistatakse vastuvõtmise teade, millele märgitakse kogus, millest loobutakse. Lisaks märgitakse ka põhjus ning muud detailid, mis annavad selgust antud olukorrale. Kauba saatja on kohustatud vormistama sihtkoha muudatuse vastuvõtmata jäänud osale ning juhul, kui puuduolev vagun suunatakse pärast samale saajale, märgitakse tagasilükatud koguse uueks saajaks endine saaja, kes ka selle eraldiseisva koguse kohta vormistab vastuvõtmise teate. Kokkuvõttes jõuavad saajani kõik saadetise osad ning süsteemis on korrektselt kajastatud vastuvõtmise järjekord.

8. Kaup on saabunud asendustoimingu dokumendiga. Mida teha? 
Esimese sammuna tasub võtta ühendust kauba lähetajaga ning saada teada, millal sisestatakse eSL süsteemi tagantjärgi. Kiirem, kuid ebamugavam viis on võtta kaup vastu, kasutades selleks ettenähtud vastuvõtmisteate asendustoimingu dokumenti, mis tuleb edastada e-posti aadressile: asendustoiming@emta.ee. Hiljem, kui eSL on süsteemis, tuleb võtta see vastu ka süsteemis, kasutades selleks samu andmeid, mis on esitatud asendustoimingu dokumendil.

Muu

1. Kas EMCSil on otselink? 
Jah, https://maasikas.emta.ee/emaksuamet/otse/emcs.

2. ESLi esitamisel või vastuvõtmisel olen teinud inimliku vea ning soovin nüüd andmeid parandada. Miks ma ei saa seda teha?
EMCSi saatelehed ei ole redigeeritavad. Piiratud muutmise võimalusi annab sihtkoha muutmise funktsionaalsus, kuid selle kaudu saab muuta ainult sihtkoha ja transpordi andmeid, kõiki teisi andmeid muuta ei saa. Juhul kui olete esitanud eSLi ning avastate selles vigu ja kaup ei ole veel lahkunud aktsiisilaost, on võimalik eSL tühistada ning seejärel esitada uus eSL korrektse sisuga. Juhul kui olete esitanud vigadega eSLi ning kaup on lahkunud aktsiisilaost, ei ole selle tühistamine enam lubatud ning tuleb oodata vastuvõtmise teadet, kuhu kauba vastuvõtja märgib õiged kogused, mis on temani jõudnud. Juhul kui olete kauba saaja ning olete esitanud vigase vastuvõtmise teate, siis maksuhalduri kaudu on võimalik edastada õiged andmed lähteliikmesriiki, kuid tegemist on süsteemivälise tegevusega ning süsteemi sisule see ei avalda mõju. Peamine soovitus: olla hoolikas ja väga tähelepanelik.

3. Kas on vajalik eSLe arhiveerimiseks välja printida ning kuidas neid nummerdada?
ESLe ei ole vajalik välja printida, sest eSLid on süsteemist leitavad ning omavad unikaalset ARC numbrit.

4. Millist ekspordi protseduuri pean kasutama eksportimisel, kus eelnevaks dokumendiks on EMCSi eSL – kas 1000 või 1045?
Lähetamisel, kus kaup liigub läbi mitme liikmesriigi ning seejärel lahkub ühendusest, tuleb kasutada eSLi ning tolliprotseduur on 1045. Tuleb meeles pidada, et Complex teostab võrdlust EMCSi andmetega.

1) Lahtrisse 40 on lisatud uus dokumendiliik AAD – haldus-saatedokument.

Andmeväli täidetakse järgnevalt:

40A – märgitakse Z

40B – märgitakse AAD

40C – märgitakse EMCSis esitatud eSLi number (ARC – haldusviitenumber)

40E – märgitakse EMCSis esitatud eSLi kauba järjekorranumber

40D – märgitakse EMCSis esitatud eSLi kuupäev

2) Loodud on talitlusreeglid, mis võrdlevad järgmisi EMCSi ja Complexi andmeid:

 • kauba netomassi
 • kauba brutomassi
 • tariifset klassifikatsiooni
 • kauba kogust (lahter 41B)
 • kauba saaja andmeid

3)      Talitlusreeglid kontrollivad, et:

 • eelnevaks dokumendiks märgitud elektrooniline saateleht on EMCSis vabastatavas olekus
 • eelnevaks dokumendiks märgitud elektroonilise saatelehe andmed on tõesed
 • ühel kaubal ei oleks mitut eelnevat dokumenti tüübiga AAD
 • ühe kauba juures eelnevaks dokumendiks oleva elektroonilise saatelehe kõik kaubad on sellele samale ekspordi tollideklaratsioonile märgitud

5. EMCSi aruanded sisaldavad arvude asemel kuupäevi. Miks ei ole väärtused õiged?
Probleemi põhjustab Exceli parameetrite seadistus ning neid tuleb muuta Excelis.

Võimaliku soovitusena võib käsitleda järgnevat juhist:

 1. Aruande genereerimisel mitte avada otse faili, vaid salvesta .csv arvuti kettale.
 2. Avada eraldi MS Excel (seda aga mitte CSV-faili avades, vaid nt Start->Programs- >Microsoft Excel alt), seejärel avaneb tühi Exceli tabel.
 3. Valida menüüribalt Data->Import External Data->Import Data. Otsida üles varem salvestatud CSV-fail ning vajutada "Open".
 4. Avanevas aknas märkida valik "Delimited" sõna ette ja valida "File origin: 65001:unicode (UTF-8)", mille järel vajutada "Next".
 5. Järgnevas aknas võtta linnuke ("Delimiters") teiste sõnade ("Tab" jt) eest ära ja märkida linnuke ainult "Semicolon" ette. Jällegi vajutada seejärel "Next" ja "Finish".
 6. Seejärel "Import Data" aknas vajutada "OK".

6. Millal A-, T- ning SAAD saatelehed muutuvad elektroonseks?
Täiselektroonse SAADi kasutuselevõtt sõltub suuremas osas Euroopa Komisjonist, samas Maksu- ja Tolliameti poolt loodav süsteem muudab SAADi osaliselt ning A- ja T-saatelehed täielikult elektrooniliseks 2013. aastaks.

7. Kas ma saan eSLi nimekirja muuta mugavamaks?
Seda saab teostada, kasutades paremal olevat mutrivõtmefunktsiooni, millele vajutades avaneb lisamenüü, mille kaudu saab vähendada kuvatavate veergude arvu ning ühel lehel oletavate eSLide arvu.

8. Kuidas eSLi nimekirjas lihtsamalt otsida? 
Lihtsam otsing on võimalik, kasutades %-märki, mis asendab muid väärtusi. Näiteks selleks, et tuvastada kõik eSLid, mis on saabunud Lätist, võib lähetaja veerus “SEED nr” otsingusse sisestada "LV%" ning tulemusena kuvatakse kõik "LV" algusega SEED numbrid. Samamoodi on võimalik kasutada väärtust %-märkide vahel, mis otsib kõik võimalikud variandid, kus antud lõik on sees.

9. Miks EMCSi sessioon aegub kiiresti?
EMCSi sessiooni aegumise aeg on 20 minutit.

10. Kas EMCSil on põhjalikum juhend?
Jah, põhjalikum juhend asub EMCSi rubriigis.
 

26.02.2016