Sa oled siin

Teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva varustamine (august 2017)

1. Varustamine aktsiisivaba alkoholiga


Aktsiisist vabastatud alkoholi saab aktsiisilaost toimetada teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale ajutises aktsiisivabastuses, kui alkoholile on selle toimetamisel kohaldatud ekspordi tolliprotseduur.

Ekspordi tolliformaalsuste teostamise nõue tuleneb tolliõigusest (liidu tolliseadustiku art 269 lg 3 ja lg 2 punkt c), mille kohaselt aktsiisi- või käibemaksuvabale kaubale, mida viiakse õhusõiduki või laeva pardale, teostatakse sõltumata õhusõiduki või laeva sihtkohast ekspordi tolliformaalsusi.

Ajutises aktsiisivabastuses alkoholi lähetamiseks teises liikmesriigis asuva laeva või õhusõiduki pardale peab aktsiisilaopidaja vormistama EMCSis e-saatelehe (sihtkoha liik – eksport, eksporditolliasutus – Eesti eksporditolliasutus, saaja – laeva andmed).

Complexis peab vormistama ekspordi tollideklaratsiooni (profiil – A, protseduuri kood – 1045, protseduuri lisakood – F61, väljumistolliasutus – sihtkohariigi asjakohane tolliasutus, eelnev dokument – elektrooniline saateleht eSL).

E-saatelehe nõuetekohaseks lõpetamiseks peab tollideklaratsioon saama väljumismärke ECSis.
 

2. Varustamine alkoholiga, millele ei laiene aktsiisivabastus


Alkoholi, millele ei laiene aktsiisivabastus, lähetamiseks teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale ei ole kehtestatud erireegleid.

Seetõttu toimub alkoholi lähetamine ja teises liikmesriigis maksustamine tavapärase tarbimisse lähetatud alkoholi teise liikmesriiki toimetamise reeglite järgi.

Alkohol toimetatakse teise liikmesriiki õhusõiduki või laeva pardale koos SADHES süsteemis koostatud Euroopa Komisjoni määrusega nr 3649/92 kehtestatud saatelehe SAAD väljatrükiga.

Kauba lähetaja saab taotleda Eestis makstud aktsiisi tagastamist, kui ta on lähetanud kauba nõuetekohaselt ning on esitanud kõik nõutavad tõendusdokumendid kauba teise liikmesriiki toimetamise ja seal maksustamise/aktsiisist vabastamise kohta.

28.08.2017