Sa oled siin

Registreeritud kaubasaaja, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa (seisuga 1. aprill 2010)

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) mõistes on registreeritud kaubasaaja isik, kellele on antud õigus ärilisel eesmärgil vastu võtta teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa. Registreeritud kaubasaajal, erinevalt aktsiisilaopidajast, tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud alkoholi vastuvõtmisel ja oma tegevuskohas võib ta hoida vaid aktsiisiga maksustatud alkoholi.

ATKEASes seni kehtinud sätete kohaselt väljastati registreeritud kaubasaaja tegevusluba isikule, kes püsivalt tegutses liikmesriikide vahelises kaubanduses ning tegevusluba oli tähtajatu. Sellisel registreeritud kaubasaajal on aktsiisikauba maksustamisperioodiks üks kalendrikuu ja aktsiisi maksab ta sarnaselt aktsiisilaopidajale hiljemalt maksukohustuse tekkimise kuule järgneva kuu 20. kuupäeval.

Alates 1. jaanuarist 2009 on aktsiisiregulatsiooni täiendatud selliselt, et registreeritud kaubasaaja tegevusluba saab taotleda ka isik, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa. Juhuti vastuvõtmine eeldab ebaregulaarset tegevust, mille puhul isik vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikaupa ei müü hulgimüügi korras ega ladustata teenuse osutamise eesmärgil. Näiteks saab selliseks isikuks olla restorani või kaupluse pidaja, kes soovib oma restorani või kaupluse sortimenti rikastada alkohoolse joogiga, mida ei ole saadaval Eestis ja sel eesmärgil aeg-ajalt soetab alkoholi otse teise liikmesriigi aktsiisilaopidajatelt.

Juhime tähelepanu, et vastuvõetud alkohol peab olema alkoholiseaduse nõuete kohaselt kantud alkoholiregistrisse ja ATKEASe nõuete kohaselt maksumärgistatud.

Sellisele registreeritud kaubasaajale (edaspidi registreeritud juhuti kaubasaajale) on kehtestatud lihtsustatud tegevusloa taotlemise ja väljastamise tingimused. Registreeritud juhuti kaubasaajale ei laiene ATKEAS §-s 36 tavalisele registreeritud kaubasaajale sätestatud kohustused, samuti ei ole seadusega kehtestatud nõuded registreeritud juhuti kaubasaaja tegevuskohale.

Vastavalt ATKEAS § 39 lõikes 21 sätestatule esitab registreeritud juhuti kaubasaaja tegevusloa taotlemisel asukohajärgsele aktsiisikeskusele kirjaliku taotluse, milles märgib:

  • aktsiisikauba vastuvõtmise koha ja aja
  • vastuvõetava aktsiisikauba kirjelduse, koguse ja kasutamise otstarbe
  • oma tegevusalad, kontaktandmed ja pangarekvisiidid
  • andmed kauba lähetaja kohta

Registreeritud juhuti kaubasaaja tegevusluba antakse eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • tegevusloa taotleja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ning ta ei ole taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tegelenud vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi ega ladustamise teenuse osutamisega;
  • on esitatud käesoleva seaduse § 39 lõikes 21 nimetatud dokumendid ja andmed;
  • tegevusloa alusel vastuvõetud aktsiisikaupa ei ladustata teenuse osutamise eesmärgil ega müüda hulgi;
  • on täidetud ATKEAS § 40 lõike 1 punktides 14 nimetatud nõuded.

Kui tava korras registreeritud kaubasaajale väljastatakse tegevusluba üldreeglina 30 päeva jooksul, siis registreeritud juhuti kaubasaajale väljastatakse luba 7 päeva jooksul taotlemiseks vajalike dokumentide ja tagatise esitamise päevast arvates.

Registreeritud juhuti kaubasaaja tagatist arvutatakse tema poolt ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba koguselt tekkida võiva maksukohustuse suurusest lähtuvalt.

Teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud alkohol liigub Eestisse registreeritud juhuti kaubasaaja tegevuskohta. Alkoholi liikumisel peab alkoholil kaasas olema Komisjoni määrusega 684/2009 sätestatud kohustuslik aktsiisikauba elektrooniline saateleht eSL.

Registreeritud juhuti kaubasaajal tekib teisest liikmesriigist lähetatud alkoholi vastuvõtmisel maksukohustus analoogselt tava korras registreeritud kaubasaajaga (alkoholi vastuvõtmisel), kuid erinevalt tava korras registreeritud kaubasaajast esitab ta aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

Registreeritud juhuti kaubasaajal on õigus ise maksumärgistada vastuvõetavat alkoholi tingimusel, et maksumärgid on tema valduses hiljemalt alkoholi vastuvõtmise päeval ning maksumärgid kinnitatakse alkoholile viivitamata.
 

30.01.2020