Sa oled siin

Lõhna- ja maitseaine aktsiisiga maksustamine (muudetud 01.01.2011)

Mõiste. Tootmine ja kasutamine

Käesolev selgitus käsitleb lõhna- ja maitseainet, mille alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi ja mis on toit toiduseaduse mõistes. Selline lõhna- ja maitseaine (edaspidi lõhnaaine) on alkohol alkoholi-, tubaka- kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) mõistes. Üldjuhul kuulub selline toode rubriiki 2103, 2106 või 3302.

Lõhnaaine, mis ei täida ATKEASes kehtestatud maksuvabastuse saamise tingimusi, maksustatakse aktsiisiga, võttes aluseks ATKEAS § 46 lg-ga 6 kehtestatud muu alkoholi aktsiisimäära.

Lõhnaainet kui alkoholi võib toota ainult aktsiisilaos. Väljaspool aktsiisiladu asuvat lõhnaainet saab aktsiisivabalt töödelda üldjuhul ainult alkoholi aktsiisivabastuse loa alusel ja tingimusel, et lõhnaainet kasutatakse alkoholist erineva toidu koostisosana.

Alkoholi aktsiisivabastuse luba aktsiisivaba lõhnaaine töötlemiseks võib taotleda isik, kes on tunnustatud toiduseaduse mõistes ja kes toodab alkoholist erinevat toitu, milles

 • etanoolisisaldus ei ületa 5 liitrit 100 kilogrammi toidu kohta või
 • šokolaaditoote puhul 8,5 liitrit 100 kilogrammi šokolaaditoote kohta.

Luba väljastatakse taotleja elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja poolt. Loa taotlemine ja väljastamine toimub vastavalt kehtestatud alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemise ja väljastamise üldkorrale.

Alkoholi aktsiisivabastuse luba annab loa omanikule õiguse aktsiisivabalt lõhnaainet importida, võtta vastu lõhnaainet teisest liikmesriigist või soetada seda aktsiisilaopidajalt.

Eelnimetatud aktsiisivabastus ei laiene toitlustusettevõtetes ja kaubanduses toidu valmistamiseks kasutatavale lõhnaainele ning toitlustus- ja kaubandusettevõtted ei saa taotleda aktsiisivabastuse luba.

Toitlustus- ja kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatavale lõhna- ja maitseainele kohaldatakse aktsiisivabastust tingimusel, et

 •  lõhna- ja maitseaine on kõrgel määral kontsentreeritud ja
 •  villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval.

Sellist lõhnaainet (edaspidi minikontsentraati) võivad toitlustus- ja kaubandusettevõtted kasutada aktsiisivabalt ilma aktsiisivabastuse loata tingimusel, et lõhnaainet kasutatakse toidu valmistamisel.

Aktsiisivaba „minikontsentraati” saavad kaubandusettevõtetest soetada ka eraisikud toidu valmistamiseks kodustes tingimustes.

Lõhnaaine importimine

 • Aktsiisilaopidaja saab importida lõhnaainet aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses
 • Aktsiisivabastuse loa omanik saab aktsiisivabalt lõhnaainet importida loale märgitud koguses.
  Lõhnaaine importijal on kohustus märkida impordil aktsiisivabastuse loa number tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss ning jälgida, et elektroonses süsteemis MIKO loale kantud andmed vastaksid tegelikult imporditud aktsiisivaba lõhnaaine kogusele. Kui loa omanik avastab, et loale kantud andmed ei vasta tegelikkusele, peab ta koheselt teavitama sellest aktsiisikeskust. 
  Lõhnaaine importimisel märgitakse andmed Impulssi järgmiselt.
  Lahtrisse Lisadokumendi liik (12 03 002 000) – ETT sertifikaat 3002 „Alkoholi aktsiisivabastuse luba ATKEAS-e § 27 lg 1 p-des 9–18 toodud juhtudel”;
  Lahtrisse Viitenumber (12 03 001 000) – tegevuskoha number kujul EE1B00000000
 •   Toitlustus- ja kaubandusettevõte saab importida aktsiisivabalt „minikontsentraati”, mida kasutatakse toidu valmistamiseks.
  „Minikontsentraadi” importimisel märgitakse andmed Impulssi järgmiselt.
  Lahtrisse Lisadokumendi liik (12 03 002 000) – ETT sertifikaat 3016 „Lõhna- ja maitseaine, mis on kõrgel määral kontsentreeritud ja villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval ja mida kasutatakse toitlustus- ja kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks vastavalt ATKEAS § 27 lõikes 3 sätestatule”.
 • Muudel juhtudel kuulub imporditud lõhnaaine aktsiisiga maksustamisele.

Lõhnaaine toimetamine teisest liikmesriigist

 • Aktsiisilaopidaja võib ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu vastu võtta teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud lõhnaainet (kohustuslik elektrooniline saateleht – edaspidi eSL) ja teises liikmesriigis tarbimisse lubatud lõhnaainet (kohustuslik saateleht SAAD). NB! SAADiga teisest liikmesriigist lähetatud ja aktsiisilaopidaja poolt aktsiisilattu vastuvõetavalt lõhna- ja maitseainelt maksukohustust ei teki, sest selliselt vastuvõetud aktsiisikaubale kohaldatakse ATKEAS § 26 lg 1 p-st 21 tulenevalt ajutist aktsiisivabastust.
  Registreeritud kaubasaaja (sh, kes võtab juhuti), kes on ühtlasi aktsiisivabastuse loa omanik, võib aktsiisivabalt vastu võtta teisest liimesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud lõhnaainet loale märgitud koguses (kohustuslik saateleht eSL).
 • Aktsiisivabastuse loa omanik võib vastu võtta aktsiisivabalt teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse lähetatud lõhnaainet loale märgitud koguses (kohustuslik saateleht SAAD).
  Lõhnaaine soetajal on kohustus teatada aktsiisikeskusele aktsiisivabastuse loa number ning jälgida, et elektroonses süsteemis MIKO loale kantud andmed vastaksid tegelikult soetatud aktsiisivaba lõhnaaine kogusele. Kui loa omanik avastab, et loale kantud andmed ei vasta tegelikkusele, peab ta koheselt teavitama sellest aktsiisikeskust.
 • Toitlustus- ja kaubandusettevõtted saavad võtta vastu teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatud toidu valmistamiseks kasutatavat „minikontsentraati” aktsiisivabalt (kohustuslik saateleht SAAD).
 • Muudel juhtudel kuulub teisest liikmesriigist toimetatud lõhnaaine aktsiisiga maksustamisele.

Soetamine aktsiisilaost

 • Aktsiisiladude vahel liigub lõhnaaine ajutises aktsiisivabastuses (saatedokument A-saateleht).
 • Aktsiisivabastuse loa omanik saab soetada lõhnaainet aktsiisivabalt aktsiisilaost. Soetamisel teavitab isik aktsiisilaopidajale loa numbri ning kontrollib, et loale kantud kogus vastab soetatud kogusele (kohustuslik saatedokument A-saateleht).
 • Toitlustus- ja kaubandusettevõtted saavad soetada toidu valmistamiseks kasutatavat „minikontsentraati” aktsiisivabalt (saatedokument T-saateleht).
 • Muudel juhtudel kuulub soetatav lõhnaaine aktsiisiga maksustamisele.
   
12.07.2021